yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація прийняття та виконання актів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація прийняття та виконання актів

Кабінету Міністрів України

Відповідно до ст. 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України

в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження. Акти, що

мають нормативний характер, видаються у формі постанов, акти з опе-

ративних, організаційно-розпорядчих та інших питань, які не мають

нормативного характеру, — у формі розпоряджень. Порядок підготов-

ки, подання та розгляду проектів постанов і розпоряджень уряду ви-

значено Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України. Право

подавати проекти постанов Кабінету Міністрів мають: члени Кабінету

Міністрів; центральні органи виконавчої влади; Рада міністрів АРК;

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації; робочі

групи, утворені Кабінетом Міністрів.

Постанова Кабінету Міністрів складається з таких структурних еле-

ментів, як назва, вступна частина, постановляюча частина, додатки (в разі

потреби), підпис, та має такі реквізити: порядковий реєстраційний но-

мер, місце і дата прийняття. Важливе значення має постановляюча ча-

стина, яка містить: а) нормативні положення; б) конкретні правила

поведінки суб’єктів суспільних відносин, що становлять предмет пра-

вового регулювання цією постановою; в) визначення виду і міри нега-

тивних правових наслідків недотримання цих правил; г) умови та по-

рядок дії інших нормативних актів, які врегульовують інші правовідно-

сини і спрямовані на вирішення питань, що виникають у зв’язку із

набранням чинності даною постановою; ґ) в разі потреби — посилан-

ня на додатки; д) норми, пов’язані з набранням чинності постановою

або її окремими положеннями, та в разі потреби — перелік суб’єктів

контролю за її виконанням тощо.

Розпорядження Кабінету Міністрів складається з таких структурних

елементів, як назва, зміст, додатки (в разі потреби), підпис, та має такі

реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дата прийняття.

Розпорядження повинне містити індивідуально визначені вказівки

(приписи) щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань

оперативного характеру.

Проекти постанов, підготовлені центральними органами виконав-

чої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом

Міністрів через відповідних міністрів, підлягають узгодженню цими

142

міністрами, а також обов’язковій експертизі Міністерством юстиції та

узгодженню із зацікавленими органами. Проекти постанов, що мають

загальнодержавне значення після узгодження, надсилаються головним

розробником на розгляд усім міністерствам, Раді міністрів АРК, облас-

ним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, які

зобов’язані протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання повідомити го-

ловного розробника про свої висновки. За рішенням Кабінету Міністрів

проект його постанови може бути винесено на публічне обговорення.

Підготовка внесених проектів постанов для розгляду урядом здійс-

нюється Секретаріатом відповідно до Тимчасового положення про Сек-

ретаріат Кабінету Міністрів України, а також Інструкції з діловодства.

Остаточні результати фахової та юридичної експертизи відображають-

ся в експертному висновку. Проект постанови та матеріали до нього

виносяться на розгляд відповідного Урядового комітету, який приймає

рішення про схвалення проекту; про його повернення головному роз-

робникові для доопрацювання; про відхилення проекту. Схвалений Уря-

довим комітетом проект постанови візується головою цього комітету і

подається структурним підрозділом, відповідальним за організаційне

забезпечення підготовки та проведення урядових засідань, Міністру

Кабінету Міністрів для включення до порядку денного засідання Кабі-

нету Міністрів. Акти Кабінету Міністрів України, прийняті на засіданні,

підписує Прем’єр-міністр України.

Постанови Кабінету Міністрів надсилаються Міністерству юстиції

для внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів і

публікуються в газеті «Урядовий кур’єр» і «Офіційному віснику України».

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів набирають чинності з

моменту їх прийняття, якщо не встановлено пізніший термін набран-

ня ними чинності. Урядові акти, які визначають права і обов’язки гро-

мадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних

друкованих виданнях.

Підготовка і розгляд проектів розпоряджень Кабінету Міністрів

України здійснюється за менш складною процедурою. Їх, зокрема, не

стосуються вимоги щодо розгляду проекту міністерствами, Радою

міністрів АРК, держадміністраціями; щодо подання проекту разом з

висновками Міністерства юстиції стосовно відповідності проекту ос-

новним положенням законодавства Євросоюзу.

 

 

51