yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 6. Організація роботи робочих органів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 6. Організація роботи робочих органів

Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів для забезпечення ефективної реалізації своїх пов-

новажень, координації дій центральних та місцевих органів виконавчої

143

влади під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів

актів законодавства (крім законопроектів, головним розробником яких

є Міністерство юстиції), загальнодержавних програм економічного,

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, для

вирішення оперативних питань може утворювати постійні і тимчасові

робочі органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).

До складу постійних і тимчасових робочих органів залежно від по-

кладених на них завдань включаються представники центральних та

місцевих органів виконавчої влади, народні депутати України, представ-

ники суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій,

науковці та інші фахівці за їх згодою. Сфера діяльності та повноважень

постійних і тимчасових робочих органів визначається актами Кабінету

Міністрів щодо їх утворення або положеннями про них. Рішення цих

органів оформляються протоколами.

Робочим органом Кабінету Міністрів України, основні завдання

якого полягають у формуванні та проведенні державної політики у

відповідній сфері, є Урядовий комітет. До складу Урядового комітету вхо-

дять члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керів-

ників центральних органів виконавчої влади, а також з правом дорад-

чого голосу народні депутати України (за згодою). Відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 року № 339 «Про

урядові комітети» утворені і діють урядові комітети: 1) з питань оборо-

ни, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності;

2) з питань промислової політики, паливно-енергетичного комплексу,

екології та надзвичайних ситуацій; 3) економічного розвитку та з питань

європейської інтеграції; 4) соціального, науково-технічного та гу-

манітарного розвитку; 5) з реформування аграрного сектору. Цією ж

постановою затверджене Загальне положення про урядовий комітет.

Очолює урядовий комітет голова, який за посадою є Прем’єр-міністром,

Першим віце-прем’єр-міністром або Віце-прем’єр-міністром.

Урядовий комітет: а) розглядає та схвалює концепції проектів нор-

мативно-правових актів та інших документів, що підлягають розроблен-

ню; б) розглядає, врегульовує розбіжності щодо проектів нормативно-

правових актів, схвалює ці проекти та інші документи, що подаються на

розгляд Кабінету Міністрів; в) розглядає інші питання, пов’язані з фор-

муванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.

Організаційною формою роботи урядового комітету є засідання, які

проводяться в міру потреби в один і той же день тижня. Рішення про

скликання засідання приймається головою комітету. Порядок денний

засідання формується структурним підрозділом Секретаріату Кабінету

Міністрів, що відповідає за організаційне забезпечення підготовки та

проведення засідань урядових комітетів, і подається для затвердження

голові комітету. Порядок денний і відповідні матеріали з питань, вклю-

144

чених до нього, надсилаються членам Урядового комітету, посадовим

особам, що запрошуються на засідання, Службі Прем’єр-міністра не

пізніше ніж за сорок вісім годин до його початку. Засідання урядового

комітету проводить голова, в разі його відсутності — один із членів

комітету. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні

не менш як дві третини членів комітету. Для розгляду, врегулювання

розбіжностей і схвалення проектів комплексних нормативно-правових

актів та інших документів можуть проводитися спільні засідання уря-

дових комітетів.

Рішення урядового комітету приймаються за загальною згодою

членів комітету, присутніх на засіданні (консенсусом), оформляються

протоколом, який підписує голова комітету. Якщо за результатами роз-

гляду проекту акта консенсусу не досягнуто, голова комітету може прий-

няти рішення про його внесення з розбіжностями для розгляду на

засіданні уряду. Прийняті рішення доводяться до відома виконавців у

формі витягів з протоколу засідання структурним підрозділом Секре-

таріату Кабінету Міністрів, відповідальним за організаційне забезпечен-

ня підготовки та проведення засідань урядових комітетів.

Урядовий комітет у разі потреби утворює підкомітети, експертні

комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до

його компетенції. Порядок роботи цих органів визначається положен-

нями про них або відповідним рішенням Урядового комітету.

 

 

52