yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату

Кабінету Міністрів України

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, ма-

теріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів

України здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Сек-

ретаріат є постійно діючим органом; його очолює Міністр Кабінету

Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади

Президентом за поданням Прем’єр-міністра.

Указом Президента України від 5 червня 2003 року № 480/2003 затвер-

джено Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, відповідно

до якого його основними завданнями є: а) організаційне забезпечення

діяльності Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра,

віце-прем’єр-міністрів; б) керівництво роботою Секретаріату; в) забез-

печення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією Президента України,

Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконав-

чої влади, місцевими держадміністраціями, іншими органами держав-

ної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста-

145

новами, організаціями та громадянами; г) забезпечення стабільності та

наступності в роботі Секретаріату.

Секретаріат діє на підставі Положення, яке затверджується Кабіне-

том Міністрів України, і виконує такі функції і повноваження:

1) координує розроблення та виконання органами виконавчої вла-

ди планів роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

2) проводить роботу з підготовки засідань Кабінету Міністрів Укра-

їни та урядових комітетів, здійснює контроль за своєчасним поданням

відповідних матеріалів керівниками центральних органів виконавчої

влади;

3) забезпечує розроблення аналітичних, довідкових та інших ма-

теріалів з питань, що розглядатимуться Кабінетом Міністрів України,

урядовими комітетами, Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-

міністрами України;

4) забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформ-

лення та проходження документів, які подаються на розгляд уряду та

урядових комітетів;

5) готує експертні висновки щодо документів, поданих керівника-

ми центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів

України та урядових комітетів;

6) складає протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядо-

вих комітетів, забезпечує їх направлення членам уряду;

7) організовує контроль за виконанням органами виконавчої влади

рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, доручень

Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України;

8) організовує вивчення та візування в органах виконавчої влади

законів, що надійшли на підпис Президентові України;

9) здійснює редагування проектів нормативно-правових актів та

інших документів, забезпечує ведення діловодства, здійснює облік і си-

стематизацію нормативно-правових актів та підтримує їх тексти в конт-

рольному стані;

10) організовує підготовку органами виконавчої влади матеріалів для

проведення Прем’єр-міністром та віце-прем’єр-міністрами України

переговорів з представниками іноземних держав, міжнародних ор-

ганізацій; здійснює протокольне забезпечення зустрічей цих посaдових

осіб та Міністра Кабінету Міністрів України;

11) здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-по-

бутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових

комітетів.

Структура Секретаріату визначається постановою Кабінету Мініст-

рів України № 88 від 24 січня 2000 року (із змінами) «Питання Секре-

таріату Кабінету Міністрів України». Структура Секретаріату така:

Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України; Служба Міністра

146

Кабінету Міністрів України; Департамент кадрового забезпечення та

персоналу; Юридичний департамент; Департамент економічної політи-

ки; Управління адміністративної реформи; Управління підготовки та

організаційного забезпечення проведення засідань Кабінету Міністрів

України та Урядових комітетів; Перше управління; Управління експер-

тизи та аналізу оборонно-мобілізаційної роботи, діяльності правоохо-

ронних органів та органів юстиції; Управління експертизи та аналізу

розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокорис-

тування; Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетич-

ному секторі економіки; Управління координації здійснення аграрної

політики; Господарсько-фінансовий департамент; Відділ протокольного

забезпечення та прийому офіційних делегацій; Прес-служба Кабінету

Міністрів України; Департамент діловодства та моніторингу; Історико-

документальний відділ; Департамент зв’язків з Верховною Радою Укра-

їни та моніторингу інформації; Департамент координації здійснення

соціальної, гуманітарної та регіональної політики.

147

 

 

53