yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 9

 

Організація роботи центральних органів

виконавчої влади в Україні

 

§ 1. Основи організації і діяльності центральних органів

виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади є важливою ланкою державно-

го апарату, що забезпечує усталену, спеціалізовану, професійну діяль-

ність з реалізації державної політики в різних сферах соціально-еко-

номічного та політичного життя. Ці органи являють собою загальнодер-

жавні єдиноначальні органи виконавчої влади спеціальної компетенції,

що здійснюють галузеве та функціональне (міжгалузеве) управління.

В Україні функціонують три види центральних органів виконавчої вла-

ди — міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Головним органом у забезпеченні впровадження державної політи-

ки у визначеній сфері діяльності є міністерство. Воно покликане фор-

мувати та реалізовувати державну політику у відповідній сфері суспіль-

ного життя. Саме між міністерствами розподіляється весь спектр уря-

дової політики, за винятком тих напрямів, реалізація яких віднесена до

повноважень центральних органів виконавчої влади зі спеціальним ста-

тусом. Очолюють міністерства міністри, які особисто відповідають за

розроблення і реалізацію державної політики, спрямовують і координу-

ють здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з пи-

тань, віднесених до їх відання.

Другий вид центральних органів виконавчої влади становлять дер-

жавні комітети (державні служби), які, безпосередньо не формуючи

урядової політики, покликані сприяти міністерствам та уряду в цілому

в її реалізації шляхом виконання функцій державного управління міжга-

лузевого або функціонального характеру. Ці органи вносять пропозиції

щодо формування державної політики членам уряду, що спрямовують і

координують їх діяльність, та забезпечують її реалізацію у визначеній сфері

діяльності, здійснюють управління в цій сфері, міжгалузеву координацію

та функціональне регулювання з питань, віднесених до їх відання.

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, третій

вид центральних органів виконавчої влади, мають визначені Консти-

148

туцією та законодавством України особливі завдання діяльності та пов-

новаження. Щодо них встановлюється спеціальний порядок утворен-

ня, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також

призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. До

таких органів, наприклад, віднесені Антимонопольний комітет України,

Державна податкова адміністрація України, Державна судова адміні-

страція України.

Правову основу організації і діяльності центральних органів вико-

навчої влади становлять норми Конституції України, законів України,

що регулюють окремі аспекти діяльності цих органів, актів Президента

України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних ор-

ганів виконавчої влади.

Територіальною основою діяльності центральних органів виконав-

чої влади є вся державна територія України. Ці органи здійснюють свої

повноваження на вказаній території як безпосередньо, так і через утво-

рені ними територіальні органи.

Матеріально-фінансову основу центральних органів виконавчої

влади становлять об’єкти державної власності, майно, що перебуває

в комунальній власності і передане в установленому законодавством по-

рядку в управління органам державної влади, кошти Державного бюд-

жету України. Центральні органи виконавчої влади здійснюють повно-

важення з управління державним майном підприємств, що належать до

сфери їх управління, а також виступають головними розпорядниками

бюджетних коштів.

 

 

54