yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Система, функції та порядок утворення центральних

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Система, функції та порядок утворення центральних

органів виконавчої влади

Відповідно до ст.106 Конституції України, міністерства й інші цент-

ральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються і ліквіду-

ються за поданням Прем’єр-міністра України Президентом України в

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99 «Про

зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» запровадже-

на система центральних органів виконавчої влади в Україні, яку станом

нa 1 жовтня 2004 року становлять 17 міністерств (серед яких Міністер-

ство економіки та з питань європейської інтеграції має спеціальний ста-

тус), державні комітети і прирівняні до них органи та центральні орга-

ни виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерства як провідні

органи цієї системи утворені і за галузевим (Міністерство палива та

енергетики України, Міністерство культури і мистецтв України), і за

функціональним (Міністерство України з надзвичайних ситуацій,

Міністерство юстиції України) принципом.

149

На систему центральних органів виконавчої влади покладається

здійснення виконавчо-розпорядчої, нормотворчої, установчої та конт-

рольно-наглядової функцій. Пріоритетною для розглядуваних органів

є виконавчо'розпорядча функція, що полягає в забезпеченні реалізації

державної політики, організації виконання Конституції і законів Укра-

їни, актів Президента та Кабінету Міністрів України в певній галузі або

сфері суспільного життя. Реалізуючи нормотворчу функцію, центральні

органи виконавчої влади здійснюють у межах своїх повноважень видан-

ня обов’язкових для виконання підзаконних нормативно-правових актів,

а також встановлення різноманітних, в тому числі й техніко-юридичних,

стандартів та нормативів. Установча функція цих органів спрямована на

структурні перетворення в системі галузевого або функціонального

управління. В межах контрольно'наглядової функції вони виконують спо-

стереження і перевірку виконання актів законодавства, встановлених пра-

вил, стандартів, нормативів і сприяють їх додержанню органами влади,

підприємствами, організаціями, установами, які здійснюють діяльність

у відповідній галузі або сфері суспільного життя.

Владні повноваження центрального органу виконавчої влади як

єдиноначального органу реалізуються одноосібно його керівником,

який несе персональну відповідальність перед Президентом та Кабіне-

том Міністрів України за стан справ у дорученій йому сфері діяльності.

Керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники

призначаються на посади Президентом за поданням Прем’єр-міністра

України. Керівник центрального органу за погодженням з Прем’єр-

міністром, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами

України відповідно до розподілу їх функціональних повноважень затвер-

джує структуру, а за погодженням з Міністерством фінансів України —

штатний розпис очолюваного ним органу.

Працівників центральних апаратів міністерств призначають на по-

сади та звільняють відповідні міністри, інших центральних органів ви-

конавчої влади — їх керівники. Кандидатури на посади керівників

структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади за дея-

ким винятком, зокрема міністерств внутрішніх справ, оборони, Держав-

ної податкової адміністрації та інших, попередньо погоджуються з

Прем’єр-міністром, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-

міністрами відповідно до розподілу їх повноважень, Міністром Кабінету

Міністрів України.

 

 

55