yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Організаційна будова центральних органів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Організаційна будова центральних органів

виконавчої влади

Основними ланками організаційної будови центрального органу

виконавчої влади є керівництво органу (керівник та його заступники),

150

колегія, структурні підрозділи центрального апарату органу, патронатні

служби, науково-технічна рада, робочі, дорадчі та консультативні орга-

ни, територіальні органи.

Очолює центральний орган виконавчої влади керівник, який керує

роботою органу, персонально відповідає перед главою держави та уря-

дом за виконання покладених на цей орган завдань; бере участь у

засіданнях Кабінету Міністрів України, роботі постійних і тимчасових

урядових робочих органів, дорадчих та консультативних органів при

Президентові; подає на розгляд уряду проекти законів, актів Президента

та Кабінету Міністрів України; затверджує програми і плани роботи,

звіти про їх виконання, підписує акти центрального органу виконавчої

влади; приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним

розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади; погоджує

пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, уста-

нов та організацій, що належать до сфери управління центрального ор-

гану, призначає на посади їх керівників; здійснює інші повноваження.

Керівник центрального органу виконавчої влади має перших заступ-

ників та заступників, кількість яких визначає Президент. Заступники

здійснюють повноваження згідно з розподілом функціональних обов’язків,

а також виконують доручення керівника органу.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції

центрального органу виконавчої влади за рішенням його керівника

утворюється колегія, яка є дорадчим органом. До її складу входять керів-

ник (голова колегії), перші заступники та заступники керівника (за по-

садою), інші керівні працівники центрального органу виконавчої вла-

ди; в разі потреби — керівники інших центральних органів виконавчої

влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління центрального органу, керівники його територіальних ор-

ганів, народні депутати України, представники інших органів держав-

ної влади (за згодою). Члени колегії затверджуються та звільняються від

обов’язків Кабінетом Міністрів за поданням керівника центрального

органу виконавчої влади. Кількісний склад колегії центрального орга-

ну виконавчої влади визначається урядом.

У складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюють-

ся структурні підрозділи, які поділяються на функціональні та обслуго-

вуючі. Функціональні підрозділи забезпечують виконання функцій та

повноважень, спрямованих на досягнення основної мети діяльності

цього органу. Обслуговуючі — виконують роботу, пов’язану із забезпе-

ченням належних умов функціонування органу незалежно від напряму

та характеру його завдань. Залежно від ступеня складності покладених

на ці підрозділи завдань, функцій та повноважень, обсягу роботи у

складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюються, як

правило, департаменти, управління, відділи та сектори.

151

Керівник центрального органу виконавчої влади в межах гранич-

ної чисельності центрального апарату органу та його штатного розпису

має право формувати патронатну службу. До її складу включаються

посади помічника, радника, керівника прес-служби та інші посади. Ця

служба здійснює підготовку необхідних матеріалів та документів для

керівника органу, організацію його зустрічей з громадськістю, пред-

ставниками засобів масової інформації, посадовими особами інших

органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій, надання окре-

мих фахових консультацій та роз’яснення з питань діяльності керівни-

ка або органу в цілому.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо

головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найваж-

ливіших програм та інших питань у центральних органах виконавчої

влади можуть утворюватися науково-технічні (наукові) ради з учених і

висококваліфікованих фахівців. Склад і положення про них затверджує

керівник центрального органу виконавчої влади. З урахуванням спе-

цифіки діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі, робочі та кон-

сультативні органи.

Важливою рисою структурної організації центральних органів ви-

конавчої влади є наявність територіальних органів, що утворюють так

звану «систему центрального органу виконавчої влади». Ці органи спри-

яють підвищенню ефективності здійснення державної політики Уряду

на територіальному рівні, гармонійному поєднанню загальнодержавних

та місцевих інтересів, розширенню видів управлінських послуг та підви-

щенню їх якості. Територіальні органи утворюються, реорганізуються і

ліквідуються у встановленому законодавством порядку.

 

 

56