yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Організація роботи урядових органів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Організація роботи урядових органів

державного управління

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утри-

мання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи дер-

жавного управління (департаменти, служби, інспекції), які діють у

складі центрального органу виконавчої влади і підпорядковуються

йому.

Очолює урядовий орган державного управління керівник, який при-

значається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів за

поданням керівника центрального органу виконавчої влади. Він персо-

нально відповідає за виконання покладених на цей орган завдань; за-

тверджує за погодженням з керівником центрального органу виконав-

чої влади структуру і положення про структурні підрозділи урядового

органу; призначає та звільняє з посад керівників цих структурних

152

підрозділів, крім своїх заступників; підписує видані в межах компетенції

накази, організовує перевірку їх виконання; здійснює інші повноважен-

ня. Керівник урядового органу за посадою є членом колегії централь-

ного органу виконавчої влади.

Керівник урядового органу державного управління має заступників

(не більше трьох), у тому числі одного першого, які призначаються на

посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за подан-

ням керівника центрального органу виконавчої влади, погодженим з

керівником урядового органу.

У структурі урядового органу державного управління утворюються

підрозділи, організаційні вимоги щодо яких є такими ж, що і до струк-

турних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади. Для

реалізації покладених на нього завдань за погодженням з керівником

центрального органу виконавчої влади урядовий орган державного

управління може утворювати свої територіальні органи в межах гранич-

ної чисельності працівників урядового органу, а також колегію у складі

керівника урядового органу, його заступників та керівників структурних

підрозділів. Її персональний склад затверджується керівником цент-

рального органу виконавчої влади.

Урядовий орган державного управління в межах своєї компетенції

бере участь у реалізації державної політики та здійснює управління у

відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконав-

чої влади, зокрема в межах, визначених центральним органом, здійснює

управління майном підприємств, установ та організацій, що належать

до сфери управління цього органу; виконує контрольно-наглядові

функції у відповідній підгалузі або сфері діяльності; здійснює регуля-

тивні та дозвільно-реєстраційні функції; узагальнює практику застосу-

вання законодавства. Урядовий орган державного управління може ви-

давати накази організаційно-розпорядчого характеру.

 

 

57