yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 10

 

Організація роботи місцевих

державних адміністрацій

 

§ 1. Основи організації і діяльності місцевих

державних адміністрацій

Відповідно до ст. 1 Закону «Про місцеві державні адміністрації», місцева

державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до

системи органів державної виконавчої влади. Вона є єдиноначальним орга-

ном загальної компетенції, який у межах своїх повноважень здійснює вико-

навчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці та реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою.

Територіальною основою діяльності місцевих державних адміні-

страцій є територія області, району, міст Києва та Севастополя.

Правову основу організації та діяльності цих органів становлять нор-

ми Конституції України, законів «Про місцеві державні адміністрації»,

«Про державну службу», Типового регламенту місцевої державної адмі-

ністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11

грудня 1999 року № 2263; постанови Кабінету Міністрів України «Про

упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» від 18 трав-

ня 2000 року № 821 (із змінами) та інших нормативних актів.

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, мають печат-

ки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і

рахунки в установах банків України. Вони фінансуються в повному обсязі

з Державного бюджету України. В управлінні місцевих держадміністрацій

перебувають об’єкти державної власності, передані їм в установленому

порядку. У разі делегування місцевим державним адміністраціям районни-

ми чи обласними радами відповідних повноважень у їх управлінні можуть

перебувати об’єкти спільної власності територіальних громад.

 

 

59