yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Система, порядок утворення й будова

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Система, порядок утворення й будова

місцевих державних адміністрацій

Систему місцевих органів державної виконавчої влади становлять

обласні, районні, Київська і Севастопольська міські, а також районні

міст Києва і Севастополя державні адміністрації.

157

Для ефективного, злагодженого функціонування місцевої держав-

ної адміністрації її працівники розподіляються за структурними підроз-

ділами, які залежно від покладених на них завдань діляться на три види:

керівництво, функціонально-галузеві й обслуговуючі підрозділи.

До складу керівництва належать голова місцевої державної адмі-

ністрації, його перший заступник, заступники, керівники структурних

підрозділів. Функціонально-галузевими підрозділами є головні управ-

ління, управління, відділи, інспекції, служби, а також консультативні,

дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи

тощо). Обслуговуючий характер мають підрозділи апарату місцевої дер-

жавної адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві

органи виконавчої влади і самостійно визначають їх склад, у тому числі

кількість посад своїх заступників у межах установленої граничної чи-

сельності працівників, фонду оплати їх праці та бюджетних видатків.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи здійснюють керів-

ництво галузями управління і відповідають за їх розвиток. Примірні

переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

різного рівня та їх апарату затверджені постановами Кабінету Міністрів

України від 27 травня 2000 року № 733 та від 18 травня 2000 року № 821

(зі змінами), згідно з якими у структурі апарату будь-якої місцевої дер-

жавної адміністрації утворюються такі відділи: організаційної і кадро-

вої роботи; загальний; контролю; юридичний; фінансово-господар-

ський; з питань діяльності правоохоронних органів; оборонної та мобі-

лізаційної роботи; з питань режимно-секретної роботи. Водночас для

всіх державних адміністрацій притаманні структурні підрозділи (в об-

ласних — головні управління, в районних — управління чи відділи) з

питань сільського господарства і продовольства, економіки, праці та

соціального захисту населення, фінансів, у справах сім’ї та молоді,

освіти, культури, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населен-

ня, служба у справах неповнолітніх, архів. Система структурних підроз-

ділів будується з урахуванням системи центральних органів виконавчої

влади, а також економічних, географічних, демографічних, екологічних

та інших особливостей певної адміністративно-територіальної одиниці.

Колегія місцевої державної адміністрації є колегіальним органом, що

забезпечує координацію роботи управлінь і відділів, всебічний розгляд

й обговорення найважливіших напрямків діяльності держадміністрації.

До її складу входять голова місцевої державної адміністрації (голова

колегії), його перший заступник, заступники, керівник апарату (за по-

садою), керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації.

До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів

центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцево-

го самоврядування (за їх згодою), а до складу колегії обласної, Київської

158

і Севастопольської міської державної адміністрації — керівники район-

них держадміністрацій. Загальний склад колегії обласної, Київської та

Севастопольської міської державної адміністрації не може перевищува-

ти дев’ятнадцяти, а районної — п’ятнадцяти осіб. Персональний склад

колегії затверджується головою державної адміністрації. Засідання ко-

легії проводиться відповідно до плану роботи, як правило, раз на місяць,

позачергові засідання — в разі потреби.

Апарат створюється головою місцевої держадміністрації для право-

вого, організаційного, матеріально-технічного забезпечення її діяль-

ності, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів. Крім

того, апарат систематично перевіряє виконання актів законодавства та

розпоряджень голови місцевої держадміністрації, надає методичну до-

помогу держадміністраціям та органам місцевого самоврядування. Го-

лова місцевої держадміністрації затверджує положення та визначає

структуру апарату, призначає і звільняє з посади керівника апарату,

керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

Керівник апарату організовує його роботу, забезпечує підготовку ма-

теріалів на розгляд голови держадміністрації, організовує доведення

розпоряджень голови до виконавців, відповідає за стан діловодства,

обліку й звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою

місцевої державної адміністрації.

Організаційно-процедурні питання діяльності місцевих держадмі-

ністрацій регулюються регламентами, що затверджуються їх головами

на основі Типового регламенту місцевої державної адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на поса-

ду Президентом за поданням Кабінету Міністрів України на строк пов-

новажень глави держави. Уряд на своєму засіданні розглядає кандида-

тури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає

рішення про подання їх Президенту для призначення. Кандидатури на

посаду голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вно-

сить Прем’єр-міністр України, кандидатури на посади голів районних

державних адміністрацій — відповідні голови обласних державних

адміністрацій, а районних у Автономній Республіці Крим державних

адміністрацій — голова Ради міністрів АРК.

Перші заступники голів обласних державних адміністрацій призна-

чаються на посаду головами обласних держадміністрацій за згодою

Прем’єр-міністра України, а їх заступники — головами цих адміністрації

за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України. Перші за-

ступники і заступники голів районних держадміністрацій призначаються

на посади головами цих адміністрацій за погодженням з відповідними

заступниками голів облдержадміністрацій. Керівники управлінь, відді-

лів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

призначаються на посаду та звільняються з посади головами відпо-

159

відних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади ви-

щого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Першого заступника і заступників голів, керівників структурних підроз-

ділів районної державної адміністрації в АРК призначає голова від-

повідної районної держадміністрації за погодженням з відповідними

посадовими особами Ради міністрів АРК.

Перший заступник і заступники голови Київської міської держав-

ної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої

влади, призначаються на посаду та звільняються з посади Київським

міським головою за погодженням відповідно з Президентом та Кабіне-

том Міністрів України.

 

 

60