yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Функції та компетенція місцевих

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Функції та компетенція місцевих

державних адміністрацій

Найбільш суттєві завдання місцевих органів виконавчої влади ви-

значені у ст. 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

відповідно до якої вони забезпечують: 1)виконання Конституції, законів

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших

органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок,

додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіо-

нальних програм соціально-економічного, культурного розвитку, охо-

рони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і

національних меншин — також програм їх національно-культурного

розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про

виконання відповідних бюджетів і програм; 6) взаємодію з органами

місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а

також делегованих відповідними радами повноважень.

Відповідно до цих завдань можна виокремити такі функції місцевих

державних адміністрацій: економічну, бюджетну, соціальну, екологічну,

правозастосовчу, контрольну, нормотворчу, установчу та інші.

Основною функцією місцевих державних адміністрацій як органів

виконавчої влади є правозастосовча, в межах якої вирізняються три

підфункції: організаційно-виконавча, регулятивно-управлінська та

юрисдикційна. Організаційно'виконавча підфункція передбачає ор-

ганізацію виконання Конституції, законів України, а також підзакон-

них актів глави держави та органів виконавчої влади вищого рівня. Ре'

гулятивно'управлінська підфункція виглядає як діяльність з керівництва

економікою, фінансами, культурою, освітою, охороною здоров’я та

іншими сферами суспільного життя на відповідній території.

Юрисдикційна підфункція передбачає діяльність по застосуванню

адміністративних, дисциплінарних, матеріальних та фінансових санкцій

160

щодо громадян та працівників апарату державного управління, які

скоїли правопорушення. Здійснення цієї підфункції забезпечує швид-

ке, своєчасне та ефективне покарання порушників громадського поряд-

ку, службової дисципліни, а також осіб, що порушують права та свобо-

ди інших громадян. Юрисдикційна діяльність місцевих державних

адміністрацій має розглядатися в нерозривному зв’язку з такою функ-

цією, як захист громадського порядку, прав та свобод громадян.

Сутність контрольної функції місцевих держадміністрацій полягає в

здійсненні на відповідних територіях державного контролю за: збере-

женням та раціональним використанням державного майна; станом

фінансової дисципліни, виконанням державних контрактів та зо-

бов’язань перед бюджетом; використанням та охороною природних

ресурсів; охороною пам’яток історії та культури, збереженням житло-

вого фонду; додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиран-

ням, додержанням правил благоустрою, архітектурно-будівельних

норм, правил і стандартів, правил торгівлі, побутового, транспортного,

комунального обслуговування; додержанням законодавства з питань

науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнст-

ва та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту на-

селення, фізичної культури і спорту; охороною праці; додержанням гро-

мадського порядку та ін.

Для реалізації місцевими держадміністраціями своїх повноважень

вони мають право: проводити перевірки стану додержання Конституції

та законів України, інших актів законодавства органами місцевого са-

моврядування, їх посадовими особами, керівниками підприємств, уста-

нов, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування за

напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві дер-

жавні адміністрації»; залучати вчених, спеціалістів, представників гро-

мадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що

входять до компетенції держадміністрацій; одержувати статистичну

інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого са-

моврядування, їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств,

установ та організацій; давати згідно з чинним законодавством обов’яз-

кові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності і громадянам з контрольова-

них питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановле-

ному законом порядку.

У перспективі, в межах адміністративно-правової реформи, пла-

нується зміна преференцій місцевих державних адміністрацій від вико-

навчо-розпорядчих до контрольно-наглядових функцій1.

1 Див.: Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації в Україні: концеп-

туальний політологічно-правовий аспект. – Львів: Світ, 2002. – С. 66.

161

Важливою функцією місцевих державних адміністрацій є нормо'

творча, що полягає у врегулюванні суспільних відносин шляхом видан-

ня актів нормативного характеру.

Компетенцію місцевих держадміністрацій доцільно розподіляти на

власну, делеговану та договірну. До власної компетенції (статті 13–28

Закону «Про місцеві державні адміністрації») віднесено вирішення пи-

тань загальнодержавного значення, представництво і захист інтересів

держави на місцевому рівні. Зокрема, до їх предметної підвідомчості

належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-економічного роз-

витку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів та обліку; 4) управ-

ління майном, приватизації та підприємництва; 5) промисловості,

сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 6) науки,

освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок,

молоді та неповнолітніх; 7) використання землі, природних ресурсів,

охорони довкілля; 8) зовнішньоекономічної діяльності; 9) оборонної

роботи та мобілізаційної підготовки; 10) соціального захисту, зайнятості

населення, праці та заробітної плати.

Другим різновидом компетенції місцевих державних адміністрацій

є делегована. Здійснення державними адміністраціями повноважень

інших органів передбачено ст.13 Закону України «Про місцеві державні

адміністрації». Делегування районними та обласними радами повнова-

жень місцевого самоврядування місцевим держадміністраціям викли-

кане тим, що зазначені ради не мають власних виконавчих органів

Договірна компетенція місцевих держадміністрацій — це компетенція,

що отримується за договором, як правило, адміністративним. На сьогодні

практика укладення таких договорів перебуває на стадії становлення.

 

 

61