yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його

заступники, їх повноваження й організація роботи

Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні

адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, персонально

відповідають за виконання покладених на ці органи завдань і за здійс-

нення ними своїх повноважень. За Законом України «Про державну

службу» посади голів обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій належать до першої категорії посад державних

службовців і їм може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг державного службов-

ця, посади їх перших заступників — до другої категорії посад держслуж-

бовців, яким може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг, а посади заступників цих

голів, а також голів районних, районних у містах Києві і Севастополі

державних адміністрацій належать до третьої категорії посад, і їм може

бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг.

162

Згідно з чинним законодавством, голови місцевих держадміні-

страцій виконують організаційно-виконавчу, представницьку, установ-

чу, кадрову, бюджетно-фінансову та інформаційну функції.

У межах організаційно'виконавчої функції голови організовують ро-

боту очолюваної ними адміністрації та її структурних підрозділів, поса-

дових і службових осіб; налаштовують їх на успішне виконання покла-

дених функцій і повноважень. Виконуючи представницьку функцію,

вони представляють адміністрації у відносинах з іншими державними

органами та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями грома-

дян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами. Уста'

новча функція голів передбачає визначення структури адміністрації та її

апарату, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних

органів, служб та комісій, визначення їх завдань і функцій.

Кадрова функція полягає в тому, що голови призначають та звільняють

з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів, апарату

місцевих держаадміністрацій; укладають та розривають контракти з

керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління місцевої держадміністрації; погоджують у встановленому по-

рядку призначення та звільнення з посад керівників непідпорядкованих

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління

органів виконавчої влади вищого рівня (крім керівників установ, підпри-

ємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України).

Голови забезпечують розробку місцевого бюджету і своєчасне його

подання на розгляд відповідної місцевої ради; в межах затверджених

асигнувань Державного бюджету виступають розпорядниками коштів

відповідних держадміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим

призначенням, і таким чином здійснюють бюджетно'фінансову функцію.

Інформаційна функція обумовлює обов’язок голови регулярно інфор-

мувати населення про діяльність очолюваної ним адміністрації; інфор-

мувати Президента і Кабінет Міністрів України та щорічно звітувати

перед ними про виконання місцевою держадміністрацією покладених

на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-еко-

номічне, екологічне та інше становище на відповідній території.

Перший заступник та заступники голів місцевих держадміністрацій

виконують обов’язки, визначені головами, і персонально відповідають

за стан справ на дорученій їм ділянці роботи. Розподіл обов’язків між

посадовими особами адміністрації здійснюється головою держадмі-

ністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

У разі відсутності голови місцевої держадміністрації його функції та по-

вноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності ос-

таннього — один із заступників.

У діяльності голів місцевих держадміністрацій та їх заступників ви-

користовуються такі організаційні форми, як індивідуальна робота з

163

документами; головування на засіданнях колегії місцевої держадмі-

ністрації; участь у роботі сесії відповідної місцевої ради; координаційні

і селекторні наради; звітування перед главою держави, урядом, населен-

ням; індивідуальний прийом громадян; зустрічі з керівниками органів

публічної влади, підприємств, установ, організацій; прес-конференції

та інтерв’ю.

Повноваження голів місцевих держадміністрацій припиняються

Президентом у разі: порушення ними Конституції і законів України;

втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; ви-

знання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набран-

ня законної сили обвинувального вироку суду; порушення вимог не-

сумісності; смерті; за ініціативою Президента з підстав, передбачених

законодавством про місцеві державні адміністрації та державну службу;

висловлення недовіри двома третинами голосів від складу відповідної

ради; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Їх повноваження можуть також припинятися Президентом України в

разі: а) прийняття відставки голови відповідної державної адміністрації;

б) подання Кабінету Міністрів з підстав, передбачених законодавством

про державну службу; в) висловлення недовіри більшістю голосів від скла-

ду відповідної ради.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих дер-

жадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до при-

значення нових голів. У разі припинення повноважень голови місцевої

держадміністрації його перші заступники і заступники заявляють про

припинення своїх повноважень новопризначеним головам.

 

 

62