yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Форми і методи діяльності місцевих

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Форми і методи діяльності місцевих

державних адміністрацій

До правових форм діяльності місцевих держадміністрацій належать

нормотворча, правозастосовча, контрольна, установча. Інтерпретаційна

форма на практиці використовується досить рідко, хоча здійснення ав-

тентичного тлумачення нормативних актів, прийнятих головою адмі-

ністрації чи керівником її структурного підрозділу, не виключається.

Правові форми діяльності місцевих держадміністрацій, як правило, за-

вершуються виданням правового акта — розпорядження голови або

наказу керівника структурного підрозділу адміністрації.

Нормотворчі провадження застосовуються при розробці й прийнятті

розпоряджень і наказів нормативного характеру, регламенту місцевої

держадміністрації, положень про її структурні підрозділи та апарат.

Правозастосовчі провадження виникають при прийнятті розпоря-

джень і доручень голови, наказів керівників структурних підрозділів

164

місцевої держадміністрації індивідуального характеру чи з питань ор-

ганізаційної роботи.

Установчі провадження мають місце у процесі формування главою

місцевої держадміністрації її структури, при вирішенні кадрових питань,

а також при порушенні перед парламентом головами обласних дер-

жадміністрацій питання про призначення дострокових виборів у разі

дострокового припинення повноважень місцевих рад і їх голів.

Контрольні провадження стосуються спостереження за нормотвор-

чою та викиконавчо-розпорядчою діяльністю підконтрольних суб’єктів

(місцевих держадміністрацій нижчого рівня, керівників структурних

підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій в межах відповідної території) з боку голови місцевої держ-

адміністрації та його заступників.

До організаційних форм діяльності місцевої держадміністрації мож-

на віднести такі: 1) персональна виконавчо-розпорядницька діяльність

голови, його заступників, керівників структурних підрозділів адмі-

ністрації; 2) засідання колегії; 3) наради у голови місцевої держадмі-

ністрації; 4) засідання консультативно-дорадчих, допоміжних органів і

служб адміністрації; 5) відвідування підконтрольних об’єктів посадови-

ми особами місцевої держадміністрації; 6) індивідуальний прийом гро-

мадян; 7) робота з депутатськими запитами і зверненнями, звернення-

ми громадян; 8) прес-конференції, інтерв’ю, «прямі телефонні лінії»,

«круглі столи».

Серед матеріально'технічних форм роботи вирізняються такі: 1) підго-

товка матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України; 3) розробка

проекту обласного та районного бюджетів та звіт про їх виконання;

4) здійснення статистичного та бухгалтерського обліків у місцевій держ-

адміністрації; 5) діловодство; 6) транспортне обслуговування; 7) забез-

печення зв’язком; 8) матеріально-фінансове і соціально-побутове забез-

печення.

У межах правових та організаційних форм діяльності місцевих держ-

адміністрацій застосовуються відповідні методи роботи: планування;

розробка, прийняття управлінського рішення та організація контролю

за його виконанням; координація діяльності; інформаційне забезпечен-

ня діяльності; робота з кадрами та ін.

Планується як робота адміністрації в цілому, так і окремих її струк-

турних підрозділів. Плани, які можуть бути перспективними, поточни-

ми, оперативними, потребують затвердження з боку голови місцевої

держадміністрації. Формування планів здійснюється керівником апара-

ту адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів адміністрації,

погоджених з відповідним заступником голови місцевої держадмі-

ністрації. План роботи адміністрації повинен передбачати такі розділи:

1) робота щодо реалізації державної регіональної політики; 2) виконан-

165

ня законодавства України; 3) реалізація державних і регіональних про-

грам соціально-економічного та культурного розвитку відповідного

регіону; 4) перелік різноманітних організаційно-масових заходів, що

повинні здійснюватися адміністрацією, а також деякі інші питання.

Метод інформаційного забезпечення діяльності передбачає збір, об-

робку й використання різноманітної інформації в роботі місцевої держ-

адміністрації. Інформація, що використовується місцевою держадмі-

ністрацією повинна бути достовірною, повною, оперативною.

Метод координації полягає в забезпеченні узгодженості в роботі місце-

вої держадміністрації з іншими органами публічної влади шляхом вста-

новлення раціональних зв’язків між ними. Відносини можуть бути коор-

динаційно-паритетними та координаційно-субординаційними. До пер-

ших, наприклад, можна віднести взаємовідносини з органами місцевого

самоврядування: взаємодія на відповідній території з місцевими радами;

укладення договорів та створення спільних органів і організацій для

здійснення спільних програм; складання і подання місцевою держадмі-

ністрацією на затвердження ради проекту відповідного бюджету та забез-

печення його виконання. До координаційно-субординаційних можна

віднести, наприклад, взаємовідносини місцевої держадміністрації з Пре-

зидентом України, урядом та іншими органами виконавчої влади.

Метод вироблення рішень полягає в сукупності засобів і вимог щодо

формування рішень місцевої держадміністрації, забезпечення їх опти-

мального та законного змісту і форми. Згідно з Типовим регламентом,

проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації вносяться

структурними підрозділами адміністрації, проекти розпоряджень голови

обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації —

відповідними районними держадміністраціями. Проект розпорядження

може вноситися тільки після проведення експертизи, підготовки пояс-

нювальної записки, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і

прогнози соціально-економічних та інших результатів його реалізації.

Внесений проект розпорядження доповідається голові місцевої держ-

адміністрації або його заступнику, за дорученням якого у десятиденний

строк апарат проводить опрацювання проекту та редагування тексту.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку в

разі необхідності попередньо обговорюються на засіданнях колегії держ-

адміністрації. Підписання акта здійснює голова місцевої держадмі-

ністрації.

Метод роботи з кадрами включає заходи з добору, підготовки, пе-

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевої дер-

жадміністрації. Прийняття на державну службу до адміністрації здійс-

нюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, ви-

значеною законодавством. У місцевій держадміністрації створюється

резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

166

 

 

63