yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної

адміністрації, її апарат, організація їх роботи

Обслуговуючі та функціонально-галузеві підрозділи місцевої дер-

жадміністрації представлені апаратом, управліннями, відділами й інши-

ми структурними підрозділами, примірний перелік яких затверджений

постановами Кабінету Міністрів України. Так, наприклад, у структурі

обласної держадміністрації утворюються такі підрозділи: 1) головні управ-

ління — сільського господарства і продовольства; економіки; праці та

соціального захисту населення; фінансове; освіти і науки; 2) управління

— промисловості, транспорту і зв’язку; розвитку переробної промисло-

вості, торгівлі та побутового обслуговування населення; капітального

будівництва; житлово-комунального господарства; містобудування та

архітектури; з питань внутрішньої політики; у справах преси та інфор-

мації; охорони здоров’я; фармацевтичне; паливно-енергетичного комп-

лексу; з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населен-

ня; культури; у справах сім’ї та молоді; з питань фізичної культури, спор-

ту та туризму; державної ветеринарної медицини; з питань правової

роботи; у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС; відділ

у справах національностей та міграції; відділ у справах релігій; інспекція

державного технічного нагляду; інспекція якості та формування ре-

сурсів сільськогосподарської продукції; служба у справах неповнолітніх;

державний архів області та інші. Структурні підрозділи держадмі-

ністрацій підзвітні та підконтрольні головам місцевих держадмініст-

рацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня.

Апарат адміністрації здійснює правове, інформаційно-аналітичне,

методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забез-

печення діяльності місцевої державної адміністрації, систематичну пе-

ревірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови держ-

адміністрації.

Зокрема, до структури апарату обласної державної адміністрації

можна віднести такі підрозділи: прес-служба; організаційний, юридич-

ний, господарський відділ; загальний відділ; відділи кадрової роботи та

з питань державної служби; контролю; взаємодії з правоохоронними ор-

ганами; з питань оборонної й мобілізаційної роботи; інформаційно-

комп’ютерного забезпечення; по роботі зі зверненнями громадян; по

міжнародних зв’язках та прикордонному співробітництву, з питань ре-

жимно-секретної роботи; бухгалтерського обліку; сектор з організації

навчання кадрів; канцелярія; архів.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань: опрацьовує до-

кументи, що надходять до місцевої державної адміністрації, готує до них

аналітичні, довідкові та інші матеріали, проекти доручень голови та за-

ступників голови місцевої державної адміністрації; за дорученням голо-

167

ви місцевої державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з

організаційних та кадрових питань; перевіряє виконання актів законо-

давства, розпоряджень і доручень голови держадміністрації її структур-

ними підрозділами; готує матеріали з організаційних та кадрових пи-

тань, що розглядаються головою місцевої державної адміністрації;

опрацьовує і подає голові держадміністрації проекти планів роботи

адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням; здійснює ор-

ганізаційне та матеріально-технічне забезпечення засідань колегій, на-

рад, що проводяться в держадміністрації; організовує прийом громадян

і розгляд звернень; проводить кадрову роботу; забезпечує ведення діло-

водства; здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забез-

печення діяльності держадміністрації; виконує інші функції відповідно

до законодавства та за дорученням голови місцевої держадміністрації.

Організація роботи апарату адміністрації здійснюється відповідно до

регламенту держадміністрації, інструкції з питань діловодства, положення

про апарат, що затверджуються головою місцевої держадміністрації.

168

 

 

64