yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 11

 

Організація роботи Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

 

§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верхов-

на Рада Автономної Республіки Крим (далі — Верховна Рада АРК).

Аналіз чинного законодавства України дає змогу зробити висновок, що

за своєю політико-правовою природою Верховна Рада АРК не належить

ні до органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування;

вона є органом АРК, який представляє інтереси громадян, спільні інте-

реси територіальних громад, населення АРК в цілому і здійснює свої

повноваження з метою забезпечення реалізації їхніх прав і законних

інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-еко-

номічного, культурного та іншого розвитку автономії1.

Правовою основою організації і діяльності Верховної Ради АРК є нор-

ми правових актів, що визначають її функції, компетенцію, форми і

методи роботи. Їх становлять норми Конституції і законів України,

Конституції Автономної Республіки Крим, регламент Верховної Ради

АРК і нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада АРК здійснює свою діяльність на принципах: верхо-

венства права; конституційності; законності; гласності; колегіальності;

поєднання інтересів Автономної Республіки Крим та загальнодержав-

них інтересів України; врахування історичних, економічних, еко-

логічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і куль-

турних традицій; правової, організаційної і матеріально-фінансової са-

мостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і законами

України, Конституцією АРК; судового захисту.

Територіальною основою діяльності Верховної Ради АРК є територія

Автономної Республіки Крим.

Матеріально-фінансовою основою діяльності Верховної Ради АРК є

рухоме і нерухоме майно, що перебуває на її балансі, бюджетні кошти,

1 Див.: Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Авто-

номної Республік Крим: актуальні проблеми теорії // Часопис Київського

університету права. – 2003. – №4. – С. 25–26.

169

за рахунок яких здійснюється фінансування витрат на забезпечення її

діяльності. Верховна Рада АРК визначає порядок управління майном,

що належить Автономній Республіці Крим, і перелік майна, що не

підлягає приватизації.

 

 

65