yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Порядок формування Верховної Ради АРК визначається Законом

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим» від 12 лютого 1998 року. Депутати Верховної Ради АРК обираються

громадянами України, що постійно проживають в Автономній Рес-

публіці Крим, на основі загального, рівного і прямого виборчого права

шляхом таємного голосування за мажоритарною виборчою системою

відносної більшості по одномандатних виборчих округах. Виборчий

процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування

кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних

можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупе-

редженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повтор-

ними, а також замість депутатів, які вибули. Чергові вибори признача-

ються Верховною Радою АРК на останню неділю березня четвертого

року повноважень Верховної Ради АРК. Позачергові вибори признача-

ються відповідно до Конституції України Верховною Радою України і

проводяться в шістдесятиденний строк з дня опублікування рішення

про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АРК та в

інших випадках, передбачених законодавством України. Рішення про

проведення повторних виборів, а також виборів замість депутатів, які

вибули, приймає виборча комісія АРК.

Вибори організовують і проводять: а) виборча комісія АРК; б) окруж-

ні виборчі комісії; в) дільничні виборчі комісії.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам Укра-

їни, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, і ре-

алізується місцевими осередками політичних партій та безпосередньо

громадянами шляхом самовисунення, зборами громадян і трудовими

колективами. Одна і та сама особа може бути висунута лише в одному

виборчому окрузі.

Однією з основних умов реєстрації кандидата в депутати є наявність

підписних листів встановленої форми, в яких висування особи канди-

датом підтримують не менш як сто п’ятдесят виборців відповідного

округу. Окружна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після

170

подання необхідних документів приймає рішення щодо реєстрації кан-

дидата в депутати і йому видається відповідне посвідчення. З дня

реєстрації особи кандидатом вона дістає право проведення передвибор-

ної агітації, яка може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими

засобами, що не суперечать Конституції та законам України.

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного го-

лосування з 7 до 20 години, кожен виборець голосує особисто. Підра-

хунок голосів здійснюється членами дільничної виборчої комісії. Якщо

найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше

кандидатів у депутати, проводиться повторне голосування по цих кан-

дидатурах. Рішення про визнання депутата обраним приймає окружна

виборча комісія. Виборча комісія Автономної Республіки Крим реєст-

рує осіб, обраних депутатами, і видає їм посвідчення депутата.

З 1 жовтня 2005 року набирає чинності Закон України від 6 квітня

2004 року № 1667-IV «Про вибори депутатів Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських

голів». Згідно з ним вибори депутатів Верховної Ради АРК проводити-

муться за пропорційною системою. Обрання депутатів здійснювати-

меться за виборчими списками від організацій політичних партій, ви-

борчих блоків у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збіга-

ються з межами Автономної Республіки Крим. Кандидатів у депутати

Верховної Ради АРК може висунути республіканська в Автономній Рес-

публіці Крим організація партії (блок) у кількості, що не перевищує

кількості депутатів у Верховній Раді АРК. На підтримку виборчого спис-

ку кандидатів у депутати Верховної Ради АРК необхідно подати підписні

листи з не менш як тисяча підписів виборців.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів Верховної Ради

АРК набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків ор-

ганізацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотки голосів ви-

борців, які взяли участь у голосуванні. Депутатські мандати в багатоман-

датному окрузі розподіляються між виборчими списками організацій

партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців.

 

 

66