yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Верховна Рада АРК є однопалатним представницьким органом, її

загальний склад становить сто депутатів. Очолює Верховну Раду АРК

Голова, який обирається з числа депутатів на першій сесії, шляхом

таємного голосування. В такому ж порядку Верховна Рада АРК з числа

депутатів обирає першого заступника і заступника Голови Верховної

Ради АРК. Структурними елементами Верховної Ради АРК є Президія,

171

депутатські групи і фракції, постійні і тимчасові комісії та інші органи

Верховної Ради АРК.

У статті 1 Конституції Автономної Республіки Крим зазначається,

що Верховна Рада АРК здійснює представницькі, нормотворчі, конт-

рольні функції та повноваження в межах своєї компетенції. В преамбулі

Регламенту Верховної Ради АРК окрім вищеназваних вказані також

організаційно-розпорядницькі й інші функції. Аналіз правових норм,

що регулюють статус Верховної Ради АРК, дає підстави виокремити й

інші функції: інтерпретаційну, установчу, кадрову.

Здійснюючи представницьку функцію, Верховна Рада АРК представ-

ляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних гро-

мад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у ціло-

му і виконує свої повноваження з метою сприяння і забезпечення ре-

алізації їх прав і законних інтересів. У межах нормотворчої функції вона

регулює суспільні відносини, виходячи зі своєї компетенції. З нормо-

творчою тісно пов’язана інтерпретаційна функція, згідно з якою Верхов-

на Рада АРК роз’яснює порядок застосування актів, які вона приймає.

Здійснюючи установчу функцію, Верховна Рада АРК формує власну

структуру і апарат; за пропозицією Голови Ради міністрів АРК утворює

і ліквідує міністерства і республіканські комітети АРК, Рахункову па-

лату Верховної Ради АРК тощо. Кадрова (номінаційна) функція включає:

а) призначення і звільнення з посад за поданням Голови Верховної Ради

АРК Голови Ради міністрів АРК, керівника Секретаріату і керуючого

справами Верховної Ради АРК, голови Рахункової палати Верховної

Ради АРК; б) призначення за поданням Голови Ради міністрів АРК за-

ступників Голови Ради міністрів АРК, міністрів, голів республіканських

комітетів АРК; в) погодження призначення на посади і звільнення з посад

начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України

в Криму, начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції

України в АРК, генерального директора Державної телерадіокомпанії

«Крим»; погодження призначення на посаду Прокурора АРК.

Здійснюючи контрольну функцію, Верховна Рада АРК має право:

а) зупинення дії актів Ради міністрів АРК з питань виконання держав-

них функцій і повноважень у разі, якщо вони суперечать Конституції

України і законам України, актам Президента і Кабінету Міністрів Укра-

їни, Конституції АРК і нормативно-правовим актам Верховної Ради

АРК, з одночасним зверненням до Президента України про їх скасуван-

ня; б) скасування актів Ради міністрів АРК з питань, віднесених до

відання АРК, у разі, якщо вони суперечать Конституції України, Кон-

ституції АРК, законам України і нормативно-правовим актам Верхов-

ної Ради АРК; в) заслуховування звітів Голови та членів Ради міністрів

АРК; г) прийняття рішення про звільнення з посади Голови та членів

Ради міністрів АРК у зв’язку з висловленням недовіри; ґ) контролю ви-

172

конання бюджету АРК; д) заслуховування звітів органів, які вона утво-

рює чи обирає, та їх керівників, посадових осіб, яких вона призначає,

обирає чи затверджує.

Організаційно'розпорядницька функція має як внутрішню, тобто сто-

сується організації роботи Верховної Ради АРК, її органів, посадових

осіб, так і зовнішню спрямованість. Так, Верховна Рада АРК призначає

чергові вибори депутатів Верховної Ради АРК, приймає рішення про

проведення республіканського (місцевого) референдуму; визначає по-

рядок укладення і затвердження договорів і угод від імені АРК, вирішує

питання збалансованого соціально-економічного, культурного та іншо-

го розвитку АРК.

У межах фінансово'бюджетної функції Верховна Рада АРК затвер-

джує бюджет АРК і вносить зміни до нього, приймає рішення щодо звіту

про його виконання; встановлює податки і пільги щодо оподаткуван-

ня згідно з законами України; приймає рішення, за пропозицією Ради

міністрів АРК, про випуск місцевих позик.

Реалізуючи політичну функцію, вона бере участь у формуванні основ-

них принципів внутрішньополітичної, зовнішньоекономічної та зовніш-

ньополітичної діяльності України з питань, що стосуються інтересів АРК.

Про здійснення економічної, соціальної, культурної, екологічної

функцій свідчать широкі повноваження у відповідних сферах. Так, за

поданням Ради міністрів АРК Верховна Рада АРК затверджує програ-

ми з питань соціально-економічного і культурного розвитку; раціональ-

ного природокористування, охорони навколишнього природного сере-

довища відповідно до загальнодержавних програм, вносить зміни до них

і контролює їх виконання; вирішує питання організації і розвитку ку-

рортно-рекреаційної сфери і туризму тощо.

Здійснюючи функцію забезпечення громадської безпеки і правопоряд'

ку, Верховна Рада АРК у межах своєї компетенції вирішує питання за-

безпечення прав і свобод громадян, національної згоди; сприяє охороні

правопорядку і громадської безпеки; має право ініціювання введення

надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної си-

туації в АРК або окремих її місцевостях у випадках, передбачених зако-

нодавством України.

 

 

67