yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Голова Верховної Ради АРК займає ключову позицію в організації

роботи цього органу. Він здійснює представницьку функцію: а) коли

представляє Верховну Раду АРК у відносинах з органами публічної вла-

ди, міжнародними організаціями, об’єднаннями громадян; б) коли

173

представляє Верховну Раду АРК при формуванні основних принципів

внутрішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, роз-

робці і реалізації загальнодержавних програм з питань, що стосуються

автономії. Виконуючи організаційну функцію, він веде засідання Верхов-

ної Ради АРК та її Президії і забезпечує їх підготовку, здійснює загаль-

не керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Верховною

Радою АРК, організовує контроль за виконанням її рішень і постанов,

координує діяльність органів і посадових осіб Верховної Ради АРК.

У межах реалізації кадрової функції пропонує кандидатури на посади

першого заступника і заступника Голови Верховної Ради АРК, голів

постійних комісій, подає кандидатуру для призначення на посаду Голо-

ви Ради міністрів АРК і погоджує кандидатуру голови Фонду майна в

Автономній Республіці Крим. Голова Верховної Ради АРК у межах своїх

повноважень видає розпорядження.

Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради АРК здійсню-

ють свої повноваження на постійній основі. Вони заміщають Голову в

разі його відсутності і здійснюють повноваження згідно з розподілом

обов’язків між ними. Відповідно до Регламенту Верховної Ради АРК,

Перший заступник Голови організовує взаємодію з Радою міністрів

АРК, забезпечує контроль за її діяльністю; організовує роботу, що сто-

сується питань власності; здійснює міжрегіональні зв’язки, координує

роботу постійних комісій, організовує контроль за виконанням актів і

доручень Верховної Ради АРК. Заступник Голови організовує підготовку

і проведення пленарних засідань Верховної Ради АРК та засідань її Пре-

зидії; координує роботу Секретаріату; організовує роботу з підготовки

актів Верховної Ради АРК; забезпечує взаємодію з органами місцевого

самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації,

районними державними адміністраціями.

Для координації роботи органів Верховної Ради АРК, сприяння де-

путатам у виконанні ними своїх обов’язків, підготовки сесій і реалізації

інших повноважень утворюється Президія Верховної Ради АРК. До її

складу входять Голова Верховної Ради АРК, його перший заступник і

заступник, голови постійних комісій. Очолює цей орган Голова Верхов-

ної Ради АРК.

Президія Верховної Ради АРК: 1) скликає сесії і організовує їх підго-

товку; 2) формує проект порядку денного сесії; 3) координує роботу

органів Верховної Ради АРК; 4) забезпечує реєстрацію і офіційне опри-

люднення нормативно-правових актів Верховної Ради АРК; 5) призна-

чає на посади і звільняє заступників керівника Секретаріату, керівників

управлінь, завідуючих відділами Секретаріату, працівників Управління

справами Верховної Ради АРК. Президія приймає рішення, які публіку-

ються в газеті «Кримські відомості», а також у «Збірнику нормативно-

174

правових актів Автономної Республіки Крим»1. Для підготовки пропо-

зицій з питань, які входять до компетенції Президії із складу її членів,

депутатів, спеціалістів, представників республіканських органів, об’єд-

нань громадян, можуть утворюватися робочі комісії (групи).

Депутати Верховної Ради АРК можуть об’єднуватися в депутатські

групи і фракції за умови, що до складу кожної з них входить не менше

десяти депутатів. Фракції формуються на основі партійної належності,

групи об’єднують депутатів, які поділяють однакові чи подібні погляди

з політичних, економічних чи інших питань. Статус, повноваження,

порядок організації і діяльності депутатських об’єднань визначається

Тимчасовим положенням про депутатські групи, фракції Верховної Ради

АРК. Депутатські групи і фракції створюють раду, яка більшістю голосів

приймає рішення рекомендаційного характеру. В раді кожне депутат-

ське об’єднання при прийнятті рішення має кількість голосів, про-

порційну кількості його членів, виходячи з норми десять депутатів —

один голос.

Постійні та тимчасові комісії є органами Верховної Ради АРК, які

обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і

підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю за

виконанням її актів. У Верховній Раді АРК створюються і діють дванад-

цять постійних комісій, перелік яких закріплено в ст. 71 Регламенту.

Депутат зобов’язаний входити до складу як мінімум однієї постійної

комісії і може входити до складу кількох. Постійна комісія обирається

у складі голови, заступника (заступників), секретаря і членів. Голова

постійної комісії працює на постійній основі. Організація, порядок ро-

боти, повноваження постійних комісій визначаються Законом України

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламентом Верхов-

ної Ради Автономної Республіки Крим і Положенням про постійні комісії

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і їх функції (№ 135-3/02 від

19 червня 2002 року).

Тимчасова комісія Верховної Ради АРК створюється для вирішен-

ня конкретних завдань. Рішення про її створення приймається біль-

шістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради АРК. Тим-

часова комісія повноважна приймати рішення, якщо в її засіданні бе-

руть участь більше половини її членів. Рішення приймаються більшістю

голосів депутатів, присутніх на засіданні. По закінченню строку повно-

важень вона звітує перед Верховною Радою АРК про виконану роботу.

З метою забезпечення контролю за дотриманням законодавства України

1 О Положении о порядке опубликования и вступления в силу норматив-

но-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета

министров Автономной Республики Крым: Постановление Верховной Рады

Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года // Сборник норматив-

но-правовых актов Автономной Республики Крым. – 1999. – № 4. – Ст. 335.

175

про приватизацію Верховна Рада АРК утворює із числа депутатів Конт-

рольну комісію з питань приватизації на строк своїх повноважень у

складі восьми осіб. Порядок створення і організація роботи цієї комісії

визначається відповідним положенням, яке затверджене Постановою

Верховної Ради АРК від 20 листопада 2002 року № 335-3/02.

Постійно діючим республіканським органом контролю є Рахунко'

ва палата Верховної Ради АРК — структура, загальна чисельність якої

та кошторис витрат на утримання затверджуються Верховною Радою

АРК за поданням голови Рахункової палати. Вона складається з Колегії

Рахункової палати, в яку входять голова Рахункової палати, перший за-

ступник і заступник, секретар Рахункової палати, головні контролери.

 

 

68