yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Депутатом Верховної Ради АРК може бути громадянин України,

який має право голосу, на день виборів досяг вісімнадцяти років, про-

живає в Україні не менше п’яти років. Не може бути обраним до Вер-

ховної Ради АРК громадянин, який має судимість за вчинення умисного

злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому за-

коном порядку.

Депутат Верховної Ради АРК має всю повноту прав, які забезпечу-

ють його активну участь у діяльності Верховної Ради АРК та її органів,

він зобов’язаний брати участь у їх роботі, дотримуватись Конституції

України, Конституції АРК, законів України, інших нормативно-право-

вих актів. Депутат має право: а) голосувати по всіх питаннях, які обго-

ворюються на засіданні Верховної Ради АРК і постійної комісії, членом

якої він є; б) обирати і бути обраним, в) ставити питання доповідачам і

співдоповідачам; г) брати участь у дебатах, вносити пропозиції, заува-

ження, поправки; ґ) ставити питання про недовіру складу органів, ство-

рених Верховною Радою АРК, посадовим особам, які обрані, призна-

чені, затверджені нею; д) пропонувати питання до порядку денного

сесії; е) брати участь у роботі органів Верховної Ради АРК, членом яких

він не є, з правом дорадчого голосу; є) розробляти та вносити на роз-

гляд Верховної Ради і її органів проекти нормативно-правових та інших

актів.

Депутат Верховної Ради АРК має право звертатися з депутатським

запитом і зверненням, порядок оформлення, внесення і процедура роз-

гляду яких визначається Тимчасовим положенням про порядок роботи

з депутатськими запитами і депутатськими зверненнями, внесеними

депутатами Верховної Ради АРК (затвердженим Постановою Верховної

Ради АРК від 25 грудня 2003 року № 779-3/03).

176

Депутатський запит — це письмова вимога депутата чи групи де-

путатів з питань, віднесених до відання Верховної Ради АРК, заявлена

на пленарному засіданні до підконтрольних і підзвітних їй органів,

керівників органів, які обираються, затверджуються, призначаються на

посади Верховною Радою АРК, керівників підприємств, установ, ор-

ганізацій, які належать Автономній Республіці Крим, дати офіційне

роз’яснення з питань, віднесених до їх відання.

Органи чи посадові особи, яким адресовано запит, зобов’язані дати

офіційну письмову відповідь депутату не пізніше ніж в п’ятнадцятиден-

ний строк з дня його отримання, якщо інший строк не встановлений

Верховною Радою АРК. Якщо запит не може бути розглянутий у цей

строк, посадова особа чи керівник органу, до якого направлено запит,

зобов’язаний письмово повідомити про це депутата і секретаріат сесії і

запропонувати інший строк, який не може перевищувати одного міся-

ця з дня отримання запиту. Відповідь на запит може бути зачитана де-

путатом або головою секретаріату сесії на пленарному засіданні. Депу-

тат має право оцінити відповідь, а при необхідності внести на розгляд

Верховної Ради АРК проект рішення за своїм депутатським запитом.

Депутатське звернення — це викладене в письмовій формі звернен-

ня депутата або групи депутатів з питань, пов’язаних з депутатською

діяльністю, на адресу органів державної, республіканської влади, місце-

вого самоврядування, установ, організацій незалежно від форми влас-

ності, об’єднань громадян, підприємств чи посадових осіб, до повнова-

жень яких належить вирішення поставлених у зверненні питань. Реєст-

рація і облік звернень, здійснення контролю за отриманням відповідей

входить до обов’язків помічників депутата. Звернення до органів вла-

ди, установ, організацій, підприємств, які перебувають на території

Автономної Республіки Крим, розглядаються і вирішуються в строк, що

не перевищує десяти днів з моменту їх отримання. Якщо в цей строк

вирішити питання неможливо, про це письмово повідомляється депу-

тат і керівником органу чи посадовою особою встановлюється не-

обхідний для розгляду звернення строк, який не може перевищувати

тридцяти днів з моменту його отримання. Якщо депутат не задоволений

відповіддю на своє звернення, він має право внести запит.

Повноваження депутата Верховної Ради АРК припиняються одно-

часно з припиненням повноважень Верховної Ради АРК. Достроково

повноваження депутата припиняються за рішенням Верховної Ради АРК

у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набран-

ня чинності обвинувальним вироком суду щодо нього; 3) визнання його

судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення громадянства

України або вибуття на постійне місце проживання за межі України; 5)

відкликання виборцями; 6) смерті; 7) в інших випадках, передбачених

чинним законодавством.

177

Депутати Верховної Ради АРК, які працюють на постійній основі,

не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою,

крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час, входити до

складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на

меті одержання прибутку.

На час проведення засідань Верховної Ради АРК, постійних комісій,

для здійснення інших депутатських повноважень депутат звільняється

від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням

середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат,

пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету Ав-

тономної Республіки Крим. Порядок відшкодування цих витрат визна-

чається Положенням про забезпечення діяльності депутатів Верховної

Ради АРК (затвердженим Постановою Верховної Ради АРК від 17 верес-

ня 2003 року №679-3/03).

Депутати, які переїхали до м. Сімферополя у зв’язку із здійсненням

своїх повноважень на постійній основі і в яких нема в місті постійного

житла, мають право на отримання службових житлових приміщень.

Забезпечення депутатів легковим автотранспортом здійснюється згідно

з Порядком використання автотранспорту Верховної Ради АРК, затвер-

дженому Рішенням Президії Верховної Ради АРК від 5 серпня 2003 року

№ 627-3/03.

 

 

69