yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Діяльність Верховної Ради АРК здійснюється у правових, органі-

заційних і матеріально-технічних формах.

Правовими формами роботи Верховної Ради АРК є нормотворча,

правозастосовча, установча, контрольна, інтерпретаційна.

Верховна Рада АРК у межах своєї компетенції приймає Конституцію

АРК, зміни і доповнення до неї; щодо питань, які мають нормативно-

правовий характер, приймає постанови; з питань організаційно-розпо-

рядчого характеру — рішення. Акти Верховної Ради АРК приймаються

на її засіданні відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів

депутатів від загального складу і повинні відповідати Конституції Укра-

їни, законам України. Право внесення проектів нормативно-правових

актів належить депутатам Верховної Ради АРК, які реалізують його

індивідуально або колективно, а також Раді міністрів АРК.

Організаційною формою роботи Верховної Ради АРК є сесія, яка скла-

дається з пленарних засідань Верховної Ради АРК і засідань її органів.

Порядок скликання і проведення сесій регулюється Регламентом Вер-

ховної Ради АРК.

178

Чергові сесії проводяться: а) весняна — із лютого по червень; б)

осіння — із вересня по грудень. Пленарні засідання проводяться в се-

реду, четвер, п’ятницю кожного третього тижня місяця. Чергові засідан-

ня Президії Верховної Ради АРК проводяться у вівторок кожного пер-

шого тижня місяця, позачергові скликаються Головою Верховної Ради

АРК або за його дорученням заступниками в міру необхідності. Засідан-

ня постійної комісії скликаються головою комісії або його заступником

у понеділок, вівторок кожного пленарного тижня, а також у міру не-

обхідності для підготовки проектів актів з питань порядку денного пле-

нарного засідання.

Позачергові сесії або позачергові пленарні засідання в період чер-

гової сесії Верховної Ради АРК з зазначенням порядку денного склика-

ються Головою Верховної Ради АРК за його ініціативою, пропозицією

Президії, вимогою не менше ніж третини від загального складу Верхов-

ної Ради АРК не пізніше ніж через десять днів із дня надходження ви-

моги про скликання.

У разі введення на території АРК режиму воєнного, надзвичайного

чи іншого стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав грома-

дян, місцевого самоврядування, статусу і повноважень Верховної Ради і

Ради міністрів АРК, за вимогою не менше третини депутатів Верховної

Ради АРК, з ініціативи Голови Верховної Ради або її Президії Голова скли-

кає надзвичайну сесію або надзвичайне пленарне засідання без дотриман-

ня встановлених Регламентом строків і умов їх скликання.

Пленарне засідання Верховної Ради АРК відкривається і проводить-

ся, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від її загально-

го складу. Ранкові пленарні засідання Верховної Ради АРК проводять-

ся з 10 до 13 години, вечірні — з 15 до 18 години з перервами відповідно

з 11.30 до 11.45 і з 16.30 до 16.45. З 13 до 15 години проводяться засідан-

ня депутатських груп, фракцій. На початку першого пленарного засідан-

ня пленарного тижня відводиться час для формування порядку денно-

го на тиждень і визначення порядку розгляду питань.

Перша сесія скликається не пізніше ніж на тридцятий день після

обрання не менше двох третин від встановленої кількості депутатів. Її

відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради АРК голова вибор-

чої комісії Автономної Республіки Крим. Пленарні засідання прово-

дяться за таким порядком денним: 1) утворення комісії по контролю за

електронною системою голосування, а в разі потреби — тимчасової

лічильної комісії; 2) утворення комісії по контролю за дотриманням

Регламенту Верховної Ради АРК; 3) утворення секретаріату сесії; 4) про

формування і реєстрацію депутатських груп, фракцій; 5) обрання

лічильної комісії; 6) обрання Голови Верховної Ради АРК, його Першого

заступника і заступника; 7) створення постійних комісій; 8) утворення

Президії Верховної Ради АРК; 9) обрання голів і членів постійних

179

комісій. За рішенням Верховної Ради АРК до порядку денного ор-

ганізаційних пленарних засідань можуть бути включені інформація Го-

лови Верховної Ради АРК попереднього скликання про результати ро-

боти Верховної Ради, а також інформація Голови Ради міністри АРК про

результати роботи уряду Автономної Республіки Крим.

У період проведення сесії Верховної Ради АРК із числа депутатів ство-

рюється секретаріат сесії в кількості п’яти чоловік. Секретаріат сесії

реєструє депутатські запити, звернення, довідки, повідомлення, заяви,

пропозиції та інші матеріали депутатів; організовує роботу по забезпечен-

ню депутатів необхідними матеріалами і інформацією; дає роз’яснення

депутатам з питань роботи Верховної Ради АРК; організовує роботу із

зверненнями, які надходять під час проведення сесії. Організація і поря-

док діяльності секретаріату сесії визначаються відповідним положенням.

За рішенням Верховної Ради АРК, прийнятим більшістю голосів

депутатів від їхнього загального складу, з питань, віднесених до відан-

ня Автономної Республіки Крим, можуть проводитися депутатські слу-

хання. Порядок їх проведення визначено в Положенні про депутатські

слухання у Верховній Раді АРК (затверджене Постановою Верховної

Ради АРК від 17 вересня 2003 року № 665-3/03). Депутатські слухання

проводяться з метою більш глибокого вивчення проблем збалансовано-

го соціально-економічного, культурного і іншого розвитку Автономної

Республіки Крим, пошуку ефективних шляхів реалізації прав і закон-

них інтересів громадян, територіальних громад, місцевого самовряду-

вання, консолідації позицій депутатів. За підсумками слухань більшістю

голосів осіб, що взяли участь у слуханнях, приймається рекомендація з

обговорюваних питань.

 

 

70