yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 7. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 7. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

та організація його роботи

Діяльність Верховної Ради АРК, її органів і депутатів забезпечує

апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який складається

із Секретаріату і Управління справами.

Секретаріат Верховної Ради АРК здійснює організаційне, правове,

кодифікаційне, експертне, інформаційне, документальне та інше забез-

печення діяльності Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших

комісій, депутатів; організовує і забезпечує їх взаємодію з державними

і республіканськими органами влади, органами місцевого самовряду-

вання; з підприємствами, установами, організаціями, партіями, гро-

мадськими організаціями і громадянами.

Структура, чисельність Секретаріату, витрати на його утримання

встановлюються Верховною Радою АРК. Керівник Секретаріату і керу-

180

ючий справами Верховної Ради АРК не можуть бути депутатами Верхов-

ної Ради АРК. Секретаріат Верховної Ради АРК складається з таких

структурних підрозділів: 1) юридичне управління (відділ комп’ютеризації

і систематизації правової бази); 2) управління інформації, аналізу і про-

токолу (відділ міжрегіональних зв’язків, протоколу і офіційних делегацій;

аналітичний відділ; прес-центр; 3) управління з організаційних питань

(відділ по забезпеченню діяльності постійних комісій Верховної Ради

АРК і організаційній роботі; відділ по взаємодії з органами місцевого са-

моврядування); 4) управління документального забезпечення (відділ об-

слуговування пленарних засідань і протокольної роботи, який включає

сектор по редагуванню і коректуванню документів; відділ діловодства і

контролю, який включає сектор контролю; сектор архівної роботи); 5)

управління кадрової роботи, державної служби і секретного діловодства;

6) відділ листів і прийому громадян; 7) відділ нагород; 8) голова комісії

Верховної Ради АРК з питань поновлення прав реабілітованих.

Основними функціями Секретаріату є: а) забезпечення взаємодії

Верховної Ради АРК і її органів, посадових осіб з органами виконавчої

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядуван-

ня, організаціями і установами; б) забезпечення підготовки і проведення

сесій Верховної Ради АРК, засідань Президії, постійних та інших комісій,

депутатських слухань, нарад та інших організаційних заходів; в) сприяння

підготовці, розробці проектів нормативно-правових актів, інших доку-

ментів і матеріалів; г) сприяння у здійсненні депутатського контро-

лю; ґ) проведення юридичної експертизи проектів нормативно-пра-

вових та інших актів, які вносяться на розгляд Верховної Ради АРК;

д) забезпечення організації контролю за розглядом запитів депутатів;

сприяння виборчим комісіям в організації проведення виборів, рефе-

рендумів і опитувань на території республіки; е) організація прийому

громадян, участь у розгляді їх пропозицій, заяв і скарг; є) висвітлення в

засобах масової інформації діяльності Верховної Ради АРК, її Президії,

постійних та інших комісій, депутатів.

Положення про Секретаріат Верховної Ради АРК затверджено По-

становою Верховної Ради АРК від 18 вересня 2002 року № 253-3/02.

Управління справами Верховної Ради АРК здійснює оперативне

управління майном і фінансовими коштами, фінансово-господарське

і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради АРК, її

Президії, постійних і тимчасових комісій, депутатських груп і фракцій,

депутатів, апарату Верховної Ради АРК. Положення про Управління

справами Верховної Ради АРК затверджене Постановою Верховної Ради

АРК від 21 квітня 1999 року № 472-2/99.

Основними функціями Управління справами є: а) розробка програ-

ми фінансового забезпечення діяльності Верховної Ради АРК; б) обслу-

говування делегацій; в) управління майном, що перебуває на балансі

181

Управління справами; г) аналіз стану і перспектив розвитку мате-

ріально-технічної бази Верховної Ради АРК, її структурних підрозділів;

ґ) розробка і внесення на розгляд відповідним постійним комісіям про-

екту кошторису витрат Верховної Ради АРК; д) здійснення редакційно-

видавничої діяльності; створення і обслуговування інформаційних си-

стем Верховної Ради АРК; е) розробка програм капітального будів-

ництва і ремонту об’єктів; нагляд за утриманням у належному стані

будівель, споруд та інженерних систем. Структура, чисельність Управ-

ління справами, витрати на його утримання встановлюються Верхов-

ною Радою АРК.

182

 

 

71