yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 12

 

Організація роботи органів виконавчої

влади Автономної Республіки Крим

 

§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів АРК, яка

формується Верховною Радою АРК на строк її повноважень і є підкон-

трольною, підзвітною і відповідальною перед нею. Рада міністрів АРК

не входить до системи органів державної виконавчої влади. Аналіз чин-

ного законодавства України дає підставу зробити висновок, що до її

складу входять: Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри

і голови республіканських комітетів. Згідно з ч. 4 ст. 136 Конституції

України, повноваження, порядок формування і діяльності Ради мініст-

рів АРК визначаються Конституцією і законами України, нормативно-

правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її ком-

петенції.

Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду і звільняється

з посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради

АРК і за погодженням з Президентом України. Заступники Голови Ради

міністрів АРК, міністри і голови республіканських комітетів АРК при-

значаються на посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Ради

міністрів АРК.

Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри і голови рес-

публіканських комітетів можуть бути достроково звільнені Верховною

Радою АРК з посад у разі: а) особистої письмової заяви про дострокове

звільнення з посади; б) неналежного виконанням ними своїх обов’язків;

в) порушення Конституції України, Конституції АРК, законів України,

нормативно-правових актів Верховної Ради АРК.

Верховна Рада АРК на пропозицію її Голови, не менше п’ятьох

постійних комісій або третини депутатів від загального складу має пра-

во не більше двох разів на рік заслуховувати звіт з окремого напряму

діяльності Ради міністрів АРК, звіти окремих міністерств, респуб-

ліканських комітетів.

Якщо за результатами звіту діяльність уряду АРК буде визнана не-

задовільною, Верховна Рада АРК має право, у зв’язку з висловленням

183

недовіри, прийняти рішення про його відставку або про звільнення з

посади Голови Ради міністрів АРК. Якщо за результатами звіту буде ви-

знана незадовільною робота з окремих напрямів діяльності Ради мініст-

рів АРК або окремих міністерств і республіканських комітетів Автоном-

ної Республіки Крим, Верховна Рада АРК має право прийняти рішен-

ня про звільнення заступника Голови уряду АРК, міністра або голови

республіканського комітету АРК. Верховна Рада АРК може висловити

недовіру Голові Ради міністрів АРК або окремим її членам у зв’язку з

неналежним виконанням ними своїх обов’язків, порушенням Консти-

туції України, Конституції АРК, законів України, нормативно-право-

вих актів Верховної Ради АРК.

При звільненні з посади заступника Голови Ради міністрів АРК на

його посаду Голова Ради міністрів на строк не більше одного місяця

призначає з числа міністрів або голів республіканських комітетів тим-

часово виконуючого обов’язки заступника Голови Ради міністрів АРК.

При звільненні з посади міністра, голови республіканського комітету

АРК обов’язки звільненої особи тимчасово, не більше одного місяця,

виконує перший заступник, а в разі його відсутності — заступник. Го-

лова Ради міністрів АРК протягом двох тижнів зобов’язаний подати

пропозиції про кандидатуру для призначення на посаду, що звільнила-

ся. У разі відхилення Верховною Радою АРК запропонованої кандида-

тури він вносить протягом двох тижнів нову кандидатуру.

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада мініст-

рів АРК, Голова Ради міністрів АРК, його заступники, керівники

міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні і підконтрольні

Кабінету Міністрів України, а керівники місцевих державних адмі-

ністрацій — Раді міністрів АРК.

 

 

72