yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Функції Ради міністрів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Функції Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

Рада міністрів АРК є виконавчим органом Автономної Республіки

Крим і здійснює виконавчі функції та повноваження в межах своєї ком-

петенції. Конституція АРК виокремлює виконавчі функції та повнова-

ження з питань, віднесених до самостійного відання АРК, а також дер'

жавні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України.

Класифікація функцій Ради міністрів АРК можлива за об’єктами та

формами (способами) діяльності.

Здійснюючи нормотворчу функцію, уряд АРК у межах своєї компе-

тенції приймає акти нормативного характеру, які регулюють відносини в

різних сферах суспільного розвитку. В межах установчої функції уряд Ав-

тономної Республіки Крим створює координаційні ради, організаційні

184

комітети, міжвідомчі і регіональні комісії, робочі групи. Здійснюючи

контрольну функцію, Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції має

право скасовувати акти міністерств і республіканських комітетів АРК,

інших підвідомчих їй органів, а з питань виконання державних функцій

і повноважень — акти місцевих державних адміністрацій, якщо вони

прийняті з порушенням Конституції України, законів України, актів

Президента, постанов Кабінету Міністрів України. В межах організа'

ційно'розпорядчої функції уряд Автономної Республіки Крим здійснює

управління майном, яке перебуває на її балансі, засновує свій друкова-

ний орган, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією

АРК, законами України, актами Верховної Ради АРК, прийнятими в

межах її компетенції.

Економічну, соціальну, екологічну та інші об’єктні функції Рада

міністрів АРК здійснює в процесі вирішення питань: 1) розвитку еко-

номіки; 2) планування економічного і соціального розвитку; 3) фінан-

сової, кредитної та цінової політики; 4) промисловості; 5) паливно-

енергетичного комплексу; 6) сільського господарства; 7) землеустрою;

8) лісового господарства; 9) водогосподарського будівництва і зрошу-

ваного землеробства; 10) організації і розвитку курортно-рекреаційної

сфери і туризму; 11) управління санаторно-курортними і туристични-

ми комплексами; 12) зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх

зв’язків; 13) транспорту, зв’язку і дорожнього будівництва; 14) житлово-

комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування;

15) торговельного і побутового обслуговування населення; 16) організації

та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам’яток історії

та культури; 17) поліграфії та видавничої справи; 18) охорони навколиш-

нього природного середовища; 19) організації та забезпечення безпеч-

них і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони

здоров’я, фізичної культури і спорту; 20) праці, її оплати, умов і охоро-

ни праці, соціальних питань та зайнятості населення, соціального за-

хисту населення; 21) забезпечення законності, охорони громадського

порядку і прав громадян; 22) міжнаціональних відносин; 23) молодіжної

політики, охорони материнства і дитинства.

 

 

73