yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

Основною організаційною формою роботи Ради міністрів АРК є

засідання, які проводяться, як правило, два рази на місяць і є правомоч-

ними за умови присутності більшості її складу. Порядок проведення

засідань регулюється Регламентом роботи Ради міністрів АРК. Голова

Ради міністрів АРК здійснює загальне керівництво підготовкою питань,

185

які підлягають розгляду на засіданнях, веде засідання, підписує акти

Ради міністрів АРК і організовує контроль за їх виконанням. Рада

міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і

розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки.

Її постанови приймаються більшістю голосів членів уряду АРК при-

сутніх на засіданні. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос

Голови Ради міністрів АРК.

Акти Ради міністрів АРК підписуються її Головою протягом чотир-

надцяти днів після їх прийняття і публікуються в офіційному друкова-

ному виданні Ради міністрів АРК «Кримська газета», а також в офіцій-

ному друкованому виданні Верховної Ради АРК журналі «Збірник нор-

мативно-правових актів Автономної Республіки Крим». Файлові варіанти

актів Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК підлягають розміщенню

в комп’ютерній правовій інформаційно-пошуковій системі норматив-

них актів Автономної Республіки Крим.

Постанови Ради міністрів АРК набирають чинності через десять

днів після їх офіційного опублікування, якщо інший строк не встанов-

лено в самих актах, але не раніше дня їх опублікування. Розпоряджен-

ня Ради міністрів АРК — з моменту прийняття, якщо інший строк не

встановлено в розпорядженні.

Методи роботи Ради міністрів АРК спрямовані на впорядкування

діяльності структурних підрозділів, посадових осіб, працівників вико-

навчих органів Автономної Республіки Крим. Серед них необхідно ви-

окремити: планування, координацію діяльності, вироблення рішень,

організацію виконання рішень, контроль за їх виконанням, інфор-

маційне забезпечення, роботу з кадрами.

Рада міністрів АРК розробляє комплексні плани соціально-еко-

номічного і культурного розвитку АРК і спеціальні (тематичні) плани

розвитку окремих сфер суспільних відносин. Планування може бути по-

точним і перспективним.

Метод координації широко застосовується в роботі Ради міністрів

АРК. Відповідно до функціональних обов’язків, Голова уряду коорди-

нує роботу своїх перших заступників, заступників міністра Ради мініст-

рів АРК, безпосередньо координує і контролює діяльність міністерст-

ва фінансів і міністерства економіки АРК, фонду майна АРК, трьох го-

ловних управлінь і двох управлінь, прес-служби, відділу контролю

Управління справами Ради міністрів АРК. Перші заступники, заступ-

ники Голови Ради міністрів АРК, міністр Ради міністрів АРК коорди-

нують діяльність відповідних міністерств, республіканських комітетів та

інших органів виконавчої влади.

Метод вироблення рішень має важливе значення для ефективної ро-

боти Ради міністрів АРК. Реалізуючи свої функції і повноваження, Рада

міністрів АРК приймає велику кількість рішень, які оформлюються

186

відповідними актами. Процес вироблення рішень включає: а) постанов-

ку проблеми; б) аналіз можливих варіантів вирішення проблеми; в)

підготовку і оформлення проекту рішення; г) прийняття рішення.

Метод організації виконання рішень відіграє ключову роль у діяльності

Ради міністрів АРК. Головна складова організації виконання рішень є

їх юридичне, матеріально-фінансове та організаційно-технічне забезпе-

чення. Метод контролю Рада міністрів АРК здійснює шляхом перевірок,

заслуховування звітів і доповідей, вивчення матеріалів, звернень грома-

дян тощо. В роботі Ради міністрів АРК широко застосовується метод

інформаційного забезпечення, який включає збір, обробку та оцінку

інформації.

Важливе значення для ефективної роботи Ради міністрів АРК має

метод роботи з кадрами. Рада міністрів АРК щорічно затверджує план

роботи з кадрами, який включає заходи по підготовці і перепідготовці

управлінських кадрів, удосконаленню роботи з кадровим резервом,

підвищення кваліфікації, покращення системи заохочень і накладення

стягнень.

 

 

74