yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади

Автономної Республіки Крим

Система республіканських органів виконавчої влади визначається

Верховною Радою АРК і включає:

1) міністерства Автономної Республіки Крим: економіки; фінансів;

промисловості та паливно-енергетичного комплексу; транспорту і зв’яз-

ку; курортів і туризму; агропромислового комплексу; культури; освіти і

науки; соціального захисту і з питань трудових відносин; охорони здо-

ров’я; архітектури і будівельної політики; споживчого ринку і зов-

нішньої торгівлі;

3) республіканські комітети Автономної Республіки Крим: Респуб-

ліканський комітет по захисту прав споживачів; по житло-комунально-

му господарству; у справах сім’ї і молоді; по фізичній культурі і спорту;

у справах національностей і депортованих громадян; по лісовому і мис-

ливському господарству; по водному господарству; по інформації; по

охороні культурної спадщини; по екології і природних ресурсах (подвій-

ного підпорядкування, фінансується з Державного бюджету України);

по земельних ресурсах (подвійного підпорядкування, фінансується з

Державного бюджету України);

4) інші органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим: Комітет

у справах релігій при Раді міністрів АРК; Головне управління зовнішніх

зв’язків і міжрегіонального співробітництва Ради міністрів АРК; Голов-

не управління з матеріальних резервів, Головне управління цивільного

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами і мобі-

лізаційній роботі Ради міністрів АРК; Головне управління капітально-

го будівництва при Раді міністрів АРК; Управління міграції при Раді

міністрів АРК; Державна інспекція по нагляду за технічним станом ма-

шин і устаткування при Раді міністрів АРК; Республіканська державна

188

інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції при Раді

міністрів АРК; Державний архів в АРК (подвійного підпорядкування,

фінансується з Державного бюджету України).

Гранична чисельність республіканських та інших органів виконав-

чої влади АРК — 1145 одиниць, у тому числі керівництво Ради міністрів

АРК — 8 одиниць. Їх утримання фінансується з республіканського бю-

джету Автономної Республіки Крим.

Міністерства АРК є республіканськими органами виконавчої вла-

ди, які забезпечують виконання повноважень Ради міністрів АРК по

реалізації державної політики у відповідній сфері. Вони здійснюють свої

повноваження через відповідні структури районних держадміністрацій

і виконавчих комітетів місцевих рад і діють на підставі положень, які

затверджуються урядом АРК. У межах своїх повноважень міністерства

видають накази, організовують і контролюють їх виконання.

Міністерство очолює міністр, який призначається на посаду і

звільняється з посади рішенням Верховної Ради АРК за поданням Го-

лови Ради міністрів АРК за узгодженням з Постійним Представником

Президента України в Автономній Республіці Крим. Міністр здійснює

керівництво дорученою йому сферою діяльності і несе персональну

відповідальність перед Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК.

Граничну чисельність центрального апарату, структуру, штатний розпис

міністерства затверджує уряд АРК. Міністр має перших заступників,

яких за його поданням призначає Голова Ради міністрів АРК. Обов’яз-

ки заступників, повноваження структурних підрозділів міністерства

визначає міністр.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій за голов-

ними напрямами діяльності, обговорення найважливіших програм і

вирішення інших питань в міністерстві може бути створена наукова рада

з вчених і висококваліфікованих спеціалістів. У міністерствах з ураху-

ванням специфіки їх діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі і

консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затвер-

джує міністр.

Для узгодженого вирішення питань, які належать до компетенції

міністерств, координації дій структурних підрозділів, виробки рекомен-

дацій з найважливіших напрямків їх діяльності створюються колегії,

склад яких затверджується урядом АРК за поданням міністра. До скла-

ду колегії входить міністр, який за посадою є її головою, його заступ-

ники, інші працівники міністерств і республіканських комітетів, вчені,

фахівці галузі. Колегія правомочна при наявності двох третин її складу.

Її рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх на

засіданні членів колегії, і проводяться в життя наказами міністра.

Республіканські комітети Автономної Республіки Крим є республі-

канськими органами виконавчої влади АРК, вони підпорядковані Раді

189

міністрів АРК і забезпечують проведення в життя державної політики

у відповідній сфері суспільних відносин. Республіканські комітети

здійснюють функції управління і державного контролю в тій чи тій га-

лузі на території Автономної Республіки Крим.

Республіканський комітет очолює голова, який призначається і

звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням голови уря-

ду АРК і за узгодженням з Постійним Представником Президента Укра-

їни в АРК і відповідним центральним органом виконавчої влади. В струк-

турі республіканських комітетів можуть створюватися структурні під-

розділи. Республіканські комітети при виконанні покладених на них

завдань взаємодіють з відповідними підрозділами республіканських

органів виконавчої влади АРК, місцевих органів виконавчої влади,

підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Керівники місцевих державних адміністрацій в АРК призначають-

ся на посади і звільняються з посад Президентом за поданням Кабіне-

ту Міністрів України, погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Го-

ловою Ради міністрів АРК, Постійним представником Президента

України в АРК.

190

 

 

76