yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

В основі організації місцевого самоврядування важливу роль відігра-

ють його принципи. Принципи місцевого самоврядування — це визначені

Конституцією України та відповідними законами вихідні засади, що

покладені в основу його організації і функціонування і визначають вла-

стивості та ознаки місцевого самоврядування. Закріплення в національ-

ному законодавстві таких принципів є однією з вимог Європейської

хартії місцевого самоврядування, до якої приєдналась Україна. Хартія

визначає ряд принципів, за яких усі держави-учасниці повинні будува-

ти свої системи місцевого самоврядування.

По-перше, ст. 2 Хартії передбачає, що принцип місцевого самовряду-

вання має бути визнаний у національному законодавсті і в міру можливості

в конституції. Конституція України проголосила цей принцип у ст. 7. Суть

інших принципів полягає в тому, що: 1) місцеве самоврядування становить

одну із засад будь-якого демократичного ладу; 2) право громадян брати

участь в управлінні публічними справами є загальним демократичним пра-

вом і безпосередньо може бути реалізоване на місцевому рівні; 3) з метою

забезпечення ефективного і наближеного до громадянина управління ма-

ють бути створені органи місцевого самоврядування, наділені реальною

владою; 4) органи місцевого самоврядування мають бути створені демокра-

тичним шляхом, мати широку автономію щодо своєї компетенції та поряд-

ку її здійснення і приймати владні рішення; 5) місцеві органи влади мають

володіти відповідними ресурсами, достатніми для здійснення завдань та

функцій місцевого самоврядування; 6) права територіальних громад та

органів місцевого самоврядування мають бути надійно захищені.

Принципи місцевого самоврядування в Україні, встановлені Кон-

ституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в

196

Україні» (ст. 4), охоплюють всі аспекти організації і функціонування

місцевого самоврядування. Їх можна поділити на дві групи.

Перша група принципів визначає загальні засади організації та

здійснення публічної влади в Україні. Вони закріплені в розділі 1 Кон-

ституції України і деякі з них в Законі України «Про місцеве самовря-

дування в Україні». До цих принципів можна віднести такі: гуманізм,

народовладдя, демократизм, верховенство права, законність.

Друга група відображає принципи місцевого самоврядування як

специфічної форми публічної влади. Вони дістали закріплення в Кон-

ституції України та в Законі України «Про місцеве самоврядування в

Україні» відповідно до положень та вимог Європейської хартії місцевого

самоврядування. До цієї групи принципів належать такі: гласність, ко-

легіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність,

правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах

повноважень, визначених законом, підзвітність та відповідальність пе-

ред територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна

підтримка та гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав

місцевого самоврядування.

Усі ці принципи мають самостійне значення і водночас тісно пов’я-

зані між собою. В сукупності вони становлять єдину цілісну систему

принципів організації та функціонування місцевого самоврядування.

 

 

79