yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні

Найважливішим компонентом правового статусу територіальних

громад, органів місцевого самоврядування є притаманні їм функції.

Класифікація функцій місцевого самоврядування пов’язана з різними

критеріями, однак найбільш поширеним є поділ функцій за формами

та сферами діяльності. За формами діяльності виокремлюють нормо-

творчу, установчу, контрольну і правоохоронну функції. За сферами

діяльності можна вирізнити такі функції: залучення населення до участі

у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення; управ-

ління комунальною власністю; забезпечення комплексного соціально-

економічного та культурного розвитку відповідної території; надання

соціальних послуг населенню; забезпечення законності, громадської

безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів

громадян; соціальний захист населення, сприяння працевлаштуван-

ню громадян; зовнішньоекономічну; природоохоронну; регулювання

земельних відносин; облікову; дозвільно-реєстраційну; інформаційну.

Реалізуючи нормотворчу функцію, органи місцевого самоврядуван-

ня приймають нормативні акти локального характеру, розробляють і

приймають статут територіальної громади, регламент ради, здійснюють

197

правове регулювання комунальних відносин у межах повноважень, пе-

редбачених законодавством (порядок управління і розпорядження

об’єктами комунальної власності, місцевими фінансами, регулювання

земельних відносин, використання природних ресурсів на відповідній

території та ін.).

Установчу функцію представницькі органи місцевого самоврядуван-

ня реалізують на пленарних засіданнях, де вирішують питання про

кількісний склад ради, внутрішню структуру і персональний склад

комісій ради, її виконавчих органів, апарату ради та її виконавчих ор-

ганів, забезпечуючи в такий спосіб принцип організаційної самостій-

ності місцевого самоврядування.

Контрольна функція органів місцевого самоврядування має досить

об’ємний зміст. Представницькі органи місцевого самоврядування

здійснюють контрольні заходи щодо перевірки діяльності посадових

осіб, виконавчих органів місцевого самоврядування і депутатів відпо-

відних рад. Ці заходи здійснюються у вигляді заслуховування звітів,

повідомлень, розгляду депутатських запитів, прийняття рішень про до-

строкове припинення повноважень посадових осіб місцевого самовря-

дування, діяльності тимчасових комісій місцевих рад. Контрольна

функція також реалізується шляхом взаємного контролю радами, поса-

довими особами і виконавчими органами місцевого самоврядування за

дотриманням правових актів органів місцевого самоврядування.

Зміст правоохоронної функції стосовно місцевого самоврядування та

його органів становить сприяння охороні громадського порядку, який

забезпечується діяльністю всієї системи правоохоронних та судових ор-

ганів, державних служб, інспекцій, які здійснюють функції нагляду та

контролю за дотриманням законодавства. Законом України «Про місце-

ве самоврядування в Україні» передбачено коло повноважень щодо за-

безпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян на підвідомчій території.

Функції місцевого самоврядування за сферами діяльності деталізують-

ся та конкретизуються у вигляді певних повноважень, які закріплені в За-

коні «Про місцеве самоврядування в Україні» та галузевому законодавстві.

 

 

80