yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

Основні сторони соціального призначення представницьких ор-

ганів місцевого самоврядування в Україні, в яких втілюються конкретні

напрями і види їх діяльності щодо здійснення завдань, визначених Кон-

ституцією України, законами України і підзаконними нормативними

актами, розкриваються у функціях місцевих рад.

У системі функцій місцевих рад є певна диференціація, тобто сільські,

селищні, міські, районні в містах, районні і обласні ради, поряд із загаль-

ними, мають окремі функції, які характеризують їх особливий статус в

системі місцевих рад. Для усіх місцевих рад характерні, зокрема, представ-

ницька, нормотворча, установча, кадрова, контрольна, організаційно-

розпорядча функції. З урахуванням сфер діяльності місцевих рад виок-

ремлюють: політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну, іде-

ологічну функції. Підкреслюючи важливість завдань, які вирішуються

радами на територіальному рівні, виокремлюють: функцію забезпечен-

ня і охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина,

фінансово-бюджетну і матеріально-технічну функції.

Функції місцевих рад у своїй сукупності утворюють складну ди-

намічну систему, яка виражає найхарактерніші їх риси: а) представниць'

ка функція — сільські, селищні, міські, районні в місті (в разі їх створен-

ня) ради представляють інтереси відповідних територіальних громад,

районні та обласні ради представляють спільні інтереси територіальних

громад сіл, селищ, міст; б) нормотворча функція врегулювання суспіль-

них відносин у сфері місцевого самоврядування; в) установча функція

діяльність місцевих рад щодо формування власної структури, утворен-

ня виконавчих органів, організацій, установ, допоміжних і консульта-

тивних служб; г) кадрова функція — формування персонального складу

органів, що створюються місцевими радами, призначення посадових

осіб; ґ) організаційно'розпорядча функція — діяльність по вирішенню

організаційно-правових питань функціонування місцевих рад та їх ор-

ганів, управління об’єктами комунальної власності; прийняття, зміна,

скасування актів ненормативного (індивідуального) характеру; д) конт'

рольна функція — контроль за діяльністю виконавчих органів рад і їх

посадових осіб, органів самоорганізації населення, підприємств, уста-

нов, організацій; е) економічна функція — діяльність місцевих рад щодо

економічного розвитку відповідних територій; є) соціальна функція —

напрямок діяльності місцевих рад щодо соціального захисту населення,

208

реалізації соціальних програм; ж) культурна функція підтримка різних

видів творчості, збереження пам’яток історії, управління закладами

культурного призначення; з) екологічна функція — прийняття програм

охорони навколишнього природного середовища, регулювання приро-

докористування, забезпечення екологічної безпеки, здійснення заходів,

направлених на покращення навколишнього природного середовища;

и) політична функція –сприяння становленню і розвитку політичної

системи суспільства; і) фінансово'бюджетна функція — розробка, прий-

няття відповідних бюджетів, здійснення контролю за їх виконанням,

виробка і реалізація податкової і фінансової політики; ї) функція забезпе-

чення і охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина —

організація надання послуг населенню, охорона громадського порядку,

забезпечення законності.

Компетенція місцевих рад є правовою формою виразу їх функцій,

вона водночас служить і правовим засобом їх реалізації. Закон України

«Про місцеве самоврядування в Україні» розрізняє загальну і виключ-

ну компетенцію місцевих рад (статті 25, 26). Здійснюючи загальну ком'

петенцію, місцеві ради правомочні розглядати і вирішувати питання,

віднесені Конституцією та законами України до їх відання. До виключ'

ної компетенції належать питання, які перебувають у віданні рад і підля-

гають розгляду тільки на їх пленарних засіданнях. Це, як правило, най-

важливіші питання місцевого значення, розгляд і вирішення яких не

може бути делеговано іншим органам.

Окремо слід виокремити організаційні повноваження місцевих рад,

спрямовані на організацію їх внутрішньої роботи: визначення відпо-

відно до закону кількісного складу ради, утворення i ліквідація пос-

тійних та інших комісій; затвердження регламенту, плану роботи ради,

прийняття рішень про об’єднання в асоціації, заслуховування повідом-

лень депутатів, розгляд їх запитів.

Компетенцію місцевих рад можна класифікувати за галузевими озна-

ками: а) у сфері соціально-економічного та культурного розвитку; б) в бю-

джетно-фінансовій сфері; в) по управлінню комунальною власністю;

г) у сфері екологічної безпеки; ґ) по забезпеченню правопорядку, прав,

свобод та законних інтересів громадян. Окрему групу становлять повно-

важення: а) з організації і контролю за діяльністю виконавчих органів;

б) повноваження, які стосуються взаємодії рад відповідно з сільським, се-

лищним, міським головою; в) повноваження організаційно-розпорядчого

характеру.

У сфері соціально'економічного та культурного розвитку відповідних

адміністративно'територіальних одиниць місцеві ради мають досить значні

повноваження, серед яких: затвердження комплексних і цільових програм,

регулювання земельних відносин, встановлення правил з питань благо-

устрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти i поряд-

ку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях.

209

Важливими для розвитку місцевого самоврядування є повноважен-

ня місцевих рад у бюджетній та фінансовій сферах: затвердження місце-

вого бюджету, звіту про його виконання; встановлення місцевих по-

датків i зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом; прий-

няття рішень щодо випуску місцевих позик, щодо надання відповідно

до чинного законодавства пільг по місцевих податках i зборах.

Повноваження по управлінню комунальною власністю включають:

прийняття рішень щодо відчуження комунального майна; затверджен-

ня переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають привати-

зації; вирішення питань про створення, ліквідацію, реорганізацію

підприємств, установ та організацій комунальної власності; прийняття

рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управ-

ління майном, яке належить до комунальної власності відповідної те-

риторіальної громади.

До повноважень у сфері екологічної безпеки, належать: надання зго-

ди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфе-

ра екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами

включає відповідну територію; прийняття в межах рішень з питань бо-

ротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями.

Здійснюючи повноваження по забезпеченню правопорядку, прав, сво'

бод та законних інтересів громадян, місцеві ради, зокрема, приймають

рішення про визначення територій, на яких можуть проводитися по-

тенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населен-

ня за участю особового складу Збройних Сил України, інших військо-

вих формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння

і військової техніки.

До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належать

повноваження щодо організації і контролю за діяльністю виконавчих органів:

утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, за-

твердження та внесення змін до його персонального складу; розпуск ви-

конкому; затвердження за пропозицією сільського, селищного, місько-

го голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апа-

рату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; скасування

актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи зако-

нам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у

межах її повноважень; заслуховування звітів керівників виконавчих ор-

ганів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

 

 

84