yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій

місцевих рад

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її де-

путатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень

ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії є підзвітними раді і

відповідальними перед нею. Їхня система визначається радою са-

мостійно з урахуванням важливості проблем економічного, соціально-

культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди-

ниць, а також інших факторів.

Як правило, утворюються постійні комісії з питань: а) бюджету та

соціально-економічного розвитку; б) землекористування; в) комуналь-

ної власності; г) регламенту та депутатської етики; ґ) підприємництва

та промисловості; д) транспорту та зв’язку; е) охорони здоров’я та

соціального захисту; є) житлово-комунального господарства; ж) еко-

логічної політики. В селах і селищах утворюються зазвичай чотири-

п’ять постійних комісій, які охоплюють усі напрями діяльності. В ра-

йонних, обласних і міських радах (міст обласного значення) перелік

постійних комісій значно більший, вони створюються з урахуванням

специфіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі

голови і членів комісії. Місцеві ради можуть встановлювати мінімаль-

ний кількісний склад постійної комісії. Всі інші питання структури

комісії вирішуються відповідною комісією. Із складу членів комісії оби-

рається заступник голови і секретар постійної комісії. Для вивчення

питань, розробки проектів рішень ради постійна комісія може створю-

214

вати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників гро-

мадськості, вчених і спеціалістів.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах, ви-

няток зроблено лише для голів постійних комісій з питань бюджету облас-

них рад, за їх рішенням вони можуть працювати на постійній основі. До

складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний,

міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова район-

ної в місті (в разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.

Порядок організації роботи постійних комісій визначається регла-

ментом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Постійні комісії здійснюють такі функції: а) вивчення, попередній роз-

гляд і підготовка питань, які належать до відання ради; б) контрольну;

в) номінаційну. Постійні комісії за дорученням ради або за власною

ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-еко-

номічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про вико-

нання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та роз-

виток галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші

питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень

ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з до-

повідями та співдоповідями.

Здійснюючи контрольну функцію, постійні комісії вивчають діяльність

підзвітних і підконтрольних раді та виконкому органів, а з питань, відне-

сених до відання ради, — місцевих державних адміністрацій, підприємств,

установ, організацій та їх посадових осіб, подають за результатами пе-

ревірки рекомендації; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та

виконкому. В рамках номінаційної функції вони попередньо розглядають

кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призна-

чення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову

комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам,

проводить розподіл функціональних обов’язків між ними, представляє

комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,

підприємствами, установами, організаціями, громадянами, підписує

проекти рішень місцевої ради та інші документи, організовує роботу по

реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови

комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його

функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Основною організаційною формою роботи постійних комісій є засі-

дання, яке скликається в міру необхідності (як правило, один раз на

місяць) і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як поло-

вина від загального складу комісії. Порядок скликання позачергових

засідань визначається положенням про постійні комісії. У засіданні

постійної комісії беруть участь депутати — члени комісії, інші депутати

(з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

215

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують

висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загаль-

ного складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсут-

ності — заступником голови або секретарем комісії. Рекомендації

постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, під-

приємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким

вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються

з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених ра-

дою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдан-

ня, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо

за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу

ради. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняють-

ся з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів

роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка її

створила.

 

 

86