yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

Апарат утворюється місцевою радою для організаційного, правово-

го, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечен-

ня діяльності ради, її органів, депутатів. Він сприяє здійсненню взаємо-

дії ради з її виконавчими органами та їх структурними підрозділами,

територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, ор-

ганами самоорганізації населення та місцевими радами інших рівнів.

Структура, чисельність, витрати на утримання апарату встановлюють-

ся місцевою радою за поданням голови.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпе-

чення діяльності органів місцевого самоврядування» від 3 грудня 1997

року № 1349 (із змінами ) рекомендовано головам обласних, Київської

та Севастопольської міських, районних, районних у містах рад, міським,

селищним і сільським головам під час підготовки пропозицій щодо

структури, загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих комітетів

дотримуватися затверджених типових штатів. Штатна чисельність уста-

новлена, виходячи з мінімальної чисельності населення і може уточню-

ватися пропорційно зростанню чисельності населення, але не більше

максимуму установленого у вищевказаній постанові. Так, до апарату

обласних та Севастопольської міської рад може входити 20–27 осіб (го-

лова ради, його заступник, керуючий справами, голова постійної комісії

з питань бюджету, завідуючий організаційним, загальним відділом,

216

помічник голови (заступника голови), радники (консультанти) голови

ради, спеціалісти, секретар приймальні, друкарка, водії). До апарату

районних, районних у місті Севастополі рад може входити 11–13 осіб,

до їх складу не входять голова постійної комісії з питань бюджету і

помічники голови (заступника голови).

До апарату міських (крім м. Севастополя) рад та їх виконкомів вхо-

дять: міський голова, секретар ради, перший заступник, заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий

справами виконавчого комітету, радник, консультант голови ради,

помічник голови, завідувач відділу, головний бухгалтер, спеціалісти, се-

кретар керівника, секретар-друкарка, стенографістка, завідувач госпо-

дарства, водій. Кількісний склад апарату залежить від кількості населен-

ня, наприклад, у містах з чисельністю понад один мільйон — 50–52 осо-

би; а в містах з чисельністю до п’ятнадцяти тисяч — 5–10 осіб. До

апарату районних у містах (крім м. Севастополя) рад, їх виконкомів мо-

жуть входити 16–20 осіб. Типові штати апарату сільських, селищних рад

та їх виконкомів значно менші: а) при чисельності населення понад

п’ятнадцять тисяч склад — 12–15 осіб, б) при чисельності від двох до

трьох тисяч — три-чотири особи.

У селах, селищах і невеликих містах апарат одночасно забезпечує

роботу і місцевої ради і її виконавчого комітету. У великих містах, як

правило, апарат ради і апарат виконавчого комітету структурно розме-

жовані. Сільський, селищний, міський голова здійснює керівництво

апаратом ради та виконкому, а голова районної, обласної, районної в

місті ради — керівництво виконавчим апаратом ради.

Виконавчий апарат районної, обласної ради здійснює органі-

заційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне за-

безпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню

радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими ор-

ганами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого

самоврядування. Рішення про утворення виконавчого апарату ради

приймається відповідною радою, його структура і чисельність, витра-

ти на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

 

 

87