yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування.

Організація роботи сільського, селищного, міського голови,

секретаря ради, голови обласної, районної ради та його

заступників

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації

громадянами України права на службу в органах місцевого самовряду-

217

вання визначаються Законом України «Про службу в органах місцево-

го самоврядування». Служба в органах місцевого самоврядування — це

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які

обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямова-

на на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве са-

моврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, на-

даних законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в

органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повнова-

ження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюд-

жету. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на ви'

борні і не виборні. Виборні у свою чергу поділяються на дві групи: а) на

які особи обираються територіальною громадою; б) на які особи оби-

раються або затверджуються радою. Невиборними є посади, на які осо-

би призначаються сільським, селищним, міським головою, головою

районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за

іншою процедурою, передбаченою законодавством України. На поса-

ду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і про-

фесійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх

для виконання службових обов’язків.

В органах місцевого самоврядування встановлюються сім категорій

посад, які охоплюють усіх посадових осіб, починаючи від посади Київсько-

го міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського го-

лови (перша категорія) і закінчуючи посадами радників, консультантів

секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів ра-

йонних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів ви-

конавчих органів сільських, селищних рад (сьома категорія).

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування при-

своюються ранги в межах відповідної категорії посад, від першого по

п’ятнадцятий. Особам, які обіймають посади, що віднесені до першої

категорії, може бути присвоєно третій, другий, перший ранг, а особам,

які обіймають посади, що віднесені до сьомої категорії, може бути при-

своєно п’ятнадцятий, чотирнадцятий, тринадцятий ранг. Ранги присвою-

ються відповідно до посади, рівня професійної кваліфікації, результатів

роботи. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбав-

лена присвоєного йому рангу лише за вироком суду. Один раз на чо-

тири роки, з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також

кваліфікації, посадові особи місцевого самоврядування підлягають

атестації.

Головною посадовою особою територіальної громади є сільський,

селищний, міський голова. Він обирається відповідною територіальною

громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шля-

218

хом таємного голосування строком на чотири роки і здійснює свої пов-

новаження на постійній основі. Повноваження сільського, селищного,

міського голови можна поділити на такі підгрупи:

повноваження організаційно'розпорядчого характеру: головує на

засіданнях ради, очолює її виконавчий комітет; організовує роботу ради

та виконкому; підписує їх рішення; вносить на розгляд ради пропозиції

щодо структури i штатів виконавчих органів ради, її апарату та виконко-

му; скликає сесії ради, формує порядок денний сесій, головує на пленар-

них засіданнях; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм

соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та

звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми,

бюджет, звіти про їх виконання; є розпорядником бюджетних коштів;

повноваження по забезпеченню прав і свобод громадян: веде особис-

тий прийом громадян; забезпечує на відповідній території додержання

законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань; скли-

кає загальні збори громадян за місцем проживання; забезпечує вико-

нання рішень місцевого референдуму;

– кадрові повноваження: вносить на розгляд ради пропозицію щодо

кандидатури на посаду секретаря ради, пропозиції про кількісний i пер-

сональний склад виконкому; призначає та звільняє з посад керівників

виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що на-

лежать до комунальної власності;

– представницькі повноваження: представляє територіальну грома-

ду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами публічної вла-

ди, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та органі-

заціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах;

– здійснюючи контрольні повноваження має право зупиняти рішен-

ня ради із обґрунтуванням зауважень; зупиняти рішення виконавчого

комітету з винесенням цього питання на розгляд ради; порушувати пи-

тання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням

місцевого референдуму;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені

діючим законодавством України, якщо вони не віднесені до виключних

повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень

видає розпорядження, несе персональну відповідальність за здійснен-

ня наданих йому законом повноважень, при їх здійсненні він є під-

звітним, підконтрольним i відповідальним перед територіальною грома-

дою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення

виконавчими органами ради повноважень органів державної виконавчої

влади — підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією

сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її

219

депутатів на строк повноважень ради та працює на постійній основі. Він

здійснює організаційно-розпорядчі функції: а) скликає сесії ради, веде

засідання та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час

і місце проведення сесії, питання, які передбачається внести на розгляд

ради; б) організовує підготовку сесій ради; в) забезпечує своєчасне дове-

дення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх ви-

конанням; г) за дорученням сільського, селищного, міського голови коор-

динує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє

організації виконання їх рекомендацій; ґ) забезпечує зберігання офіційних

документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної гро-

мади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановлено-

му порядку. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

Голова районної, обласної, районної в місті (в разі її створення) ради

обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку пов-

новажень ради таємним голосуванням. У своїй діяльності голова ради

є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його

звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загаль-

ного складу ради.

Здійснюючи представницьку функцію, голова районної, обласної,

районної в місті ради представляє раду у відносинах з іншими органа-

ми публічної влади, об’єднаннями громадян, трудовими колективами,

підприємствами, установами, організаціями і громадянами. В межах

номінаційної функції він представляє кандидатури для обрання на по-

саду заступника голови ради, призначає й звільняє керівників та інших

працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради. Здійс-

нюючи установчу функцію, вносить на затвердження ради пропозиції

щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утри-

мання; щодо утворення і обрання постійних комісій ради. В межах ор-

ганізаційно-розпорядчої функції забезпечує підготовку сесій ради і пи-

тань, що вносяться на її розгляд, скликає сесії, доводить рішення ради

до виконавців; організовує відповідно до законодавства проведення ре-

ферендумів та виборів; організовує роботу президії (колегії) ради. Голова

ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Заступник голови районної, обласної, районної в місті ради обирається

відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї

ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на

постійній основі до обрання заступника голови ради нового скликан-

ня, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Заступ-

ник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості вико-

нання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження

голови відповідної ради.

220

 

 

88