yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 15

 

Організація роботи депутатів

місцевих рад

 

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів

депутатів місцевих рад

Порядок підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад

регулюється Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та

сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 року № 14/98-ВР.

Однак з 1 жовтня 2005 року набирає чинності Закон України «Про ви-

бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року

№1667-IV, тому питання організації і порядку проведення місцевих

виборів розглянемо відповідно до його положень.

Законом «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» вста-

новлені різні виборчі системи по виборах депутатів місцевих рад залежно

від рівня ради. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих

округах, а депутатів міських, районних у містах, районних, обласних рад —

за пропорційною системою за виборчими списками від політичних партій,

виборчих блоків у багатомандатному виборчому окрузі.

Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які

належать до відповідних територіальних громад (належність визна-

чається місцем проживання на території громади), яким на день виборів

виповнилося вісімнадцять років. Депутатом може бути обраний грома-

дянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років і має

право голосу. Висувати кандидатів в депутати місцевих рад можуть гро-

мадяни України, що мають право голосу, які реалізують це право через

місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисунення.

Виборчий процес включає такі етапи: 1) складання списків ви-

борців; 2) формування виборчих комісій; 3) утворення територіальних

виборчих округів; 4) утворення виборчих дільниць; 5) висування та

реєстрація кандидатів у депутати; 6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування; 8) підрахунок голосів виборців та встановлення під-

сумків голосування і результатів місцевих виборів.

224

Підготовку та проведення місцевих виборів здійснюють Централь-

на виборча комісія, територіальні та дільничні виборчі комісії.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад розпочинається за

сімдесят днів і закінчується за сорок днів до дня місцевих виборів. Місцева

організація партії (блок) може висунути кандидатом особу, яка є членом

цієї партії (членом партії, що входить до блоку), або безпартійного гро-

мадянина, однак таке право вони мають лише в разі реєстрації в установ-

леному законом порядку не пізніше як за рік до виборів. Районна ор-

ганізація партії (блок) може висунути по одному кандидату в кожному

виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, а також виборчі

списки кандидатів у депутати в кожному багатомандатному окрузі по

виборах міських рад і кандидатів у депутати районної ради в кількості, що

не перевищує кількість депутатів у районній раді. Міська організація

партії (блок) може висунути кандидатів у депутати міської та районної в

місті ради, а обласна — кандидатів у депутати обласної ради.

Після висунення кандидатів до територіальної виборчої комісії по-

дається заява про намір збирати підписи виборців. На підтримку кан'

дидата в депутати сільської, селищної ради слід зібрати не менше деся-

ти підписів; на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати облас-

ної ради — не менше однієї тисячі; міської ради (м. Києва, Севастополя,

Сімферополя, міст — обласних центрів) — не менше восьмисот; міст

республіканського в АРК, обласного значення — не менше п’ятисот;

міст районного значення чи міста, яке входить до складу міста рес-

публіканського в АРК, обласного значення, міст Києва та Севасто-

поля — не менше двохсот; виборчого списку кандидатів у депутати

районної, районної в місті ради — не менше двохсот. Після закінчен-

ня збирання підписів складається протокол, який разом із підписни-

ми листами подається до територіальної виборчої комісії.

Реєстрація кандидатів у депутати здійснюється територіальною ви-

борчою комісією за наявності відповідних документів. З часу реєстрації

виборчих списків місцеві організації партій (блоки) мають рівні права

під час виборчого процесу на виступи своїх кандидатів та інших пред-

ставників на передвиборних заходах (зборах, засіданнях, мітингах

тощо), у засобах масової інформації.

Голосування проводиться в день місцевих виборів з 8 до 20 години.

Організація проведення голосування, обладнання приміщення для го-

лосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців поклада-

ються на дільничну виборчу комісію. Виборець може голосувати лише

за одного кандидата в депутати, один список кандидатів у депутати від

місцевої організації партії (блоку) у виборчому окрузі чи не підтримати

жодного з них.

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна

виборча комісія встановлює підсумки голосування. Обраним депутатом

225

у одномандатному окрузі вважається кандидат, який одержав більшість

голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кан-

дидатів, які балотувалися в цьому окрузі, за умови, що кількість голосів,

поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтри-

мали жодного з кандидатів у окрузі.

Встановлюючи результати виборів депутатів у багатомандатному ви-

борчому окрузі, територіальна виборча комісія визначає суб’єктів, які

мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Таке право на-

бувають кандидати, включені до виборчих списків місцевих організацій

партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які

взяли участь у голосуванні. Депутатські мандати між виборчими списка-

ми розподіляються пропорційно до кількості отриманих голосів виборців.

Спочатку обчислюється виборча квота, тобто кількість голосів виборців,

необхідних для отримання одного мандата. Для цього кількість голосів

виборців, поданих за виборчі списки місцевих організацій партій (блоків),

що отримали три і більше відсотків голосів, ділиться на число депутат-

ських мандатів, після чого кількість голосів виборців, поданих за вибор-

чий список, що бере участь у розподілі мандатів, ділиться на виборчу кво-

ту. Ціла частина одержаного числа і становитиме кількість мандатів, що

отримають кандидати від цієї партії (блоку), а дробові залишки врахову-

ються при розподілі рештки мандатів, які залишаться після цього нероз-

поділеними. Місцеві організації партій (блоки), які мають більші дробові

залишки, отримують по одному додатковому мандату, починаючи з ви-

борчого списку, що має найбільший залишок.

Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів

територіальна виборча комісія офіційно оприлюднює результати місце-

вих виборів. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня

відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків

виборів територіальною виборчою комісією.

 

 

90