yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад

у радах

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002

року визначає депутата як представника інтересів територіальної гро-

мади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місце-

вої ради. Він наділяється всією повнотою прав, необхідних для забез-

печення його реальної участі в діяльності ради та її органів.

Для ефективного здійснення своїх повноважень депутат місцевої

ради має право обирати і бути обраним до органів ради, пропонувати

питання для розгляду радою та її органами; вносити пропозиції і заува-

ження до порядку денного засідань ради та її органів, вносити проекти

226

рішень та поправки до них; висловлюватися щодо персонального скла-

ду утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обирають-

ся, призначаються або затверджуються радою; порушувати питання про

недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утво-

рених радою, звільнення посадових осіб місцевого самоврядування; брати

участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам,

співдоповідачам, головуючому на засіданні; вносити пропозиції про за-

слуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-яко-

го органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, пору-

шувати питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконт-

рольних раді органів, підприємств, установ, організацій; оголошувати на

засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян

або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; об’єднуватися з

іншими депутатами в депутатські групи, фракції.

Депутат місцевої ради має право ухвального голосу з усіх питань, що

розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він вхо-

дить. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може

брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

До обов’язків депутата місцевої ради в раді та її органах належить

додержання Конституції та законів України, актів Президента, Кабінету

Міністрів, регламенту ради, інших нормативно-правових актів, що ви-

значають порядок діяльності ради та її органів. Депутат місцевої ради,

крім секретаря ради, голови районної в місті, районної, обласної ради

та їх заступників, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Відповідно участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів,

до складу яких він входить, та сприяння виконанню їх рішень є його

обов’язком. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засідан-

нях ради та її органів, до складу яких він входить. У разі неможливості

бути присутнім на засіданні він повинен повідомити про це особу, яка

очолює відповідний орган. Крім того, депутат зобов’язаний виконува-

ти доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови

чи голови ради, інформувати їх про виконання доручень.

Здійснюючи свої повноваження, він має дотримуватися правил де'

путатської етики, які полягають у тому, що депутат повинен керувати-

ся загальнодержавними інтересами, інтересами громади чи виборців

свого округу; не використовувати депутатський мандат в особистих інте-

ресах чи в корисливих цілях; не принижувати честі й гідності виборців,

інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; не прий-

мати гонорарів, подарунків, не отримувати винагород за дії, пов’язані

зі здійсненням депутатських повноважень.

Основними формами діяльності депутатів у місцевій раді є участь у

її пленарних засіданнях, робота в постійних і контрольних комісіях,

227

підкомісіях, робочих групах, виконання доручень ради та її органів.

Робота депутатів у раді здійснюється за планом, який затверджується

щороку на пленарному засіданні ради. У плані може бути передбачена

участь депутатів у сесіях, засіданнях постійних комісій, в апаратних

нарадах, громадських слуханнях, у підготовці пропозицій щодо вдоско-

налення діючого законодавства, в проведенні масових заходів, що відбу-

ваються на території громади.

 

 

91