yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад

у виборчих округах

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної гро-

мади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захи-

щати інтереси відповідної територіальної громади та її частини — ви-

борців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх

повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні

місцевого самоврядування.

Формами діяльності депутатів у виборчому окрузі є: прийом виборців;

участь у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах

громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації

населення, що проводяться в межах його виборчого округу; звітування

перед виборцями і зустрічі з ними.

У виборчому окрузі депутат зобов’язаний підтримувати зв’язок не

тільки з виборцями, територіальною громадою, організаціями, які ви-

сунули його кандидатом у депутати, а й з колективами інших підпри-

ємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами

місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, роз-

ташованими на відповідній території. Він повинен вивчати громадську

думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її

органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

Оскільки основним обов’язком депутата у виборчому окрузі є прийом

виборців, він має визначити й оприлюднити час та місце прийому; вес-

ти його регулярно (не рідше одного разу на місяць); розглядати звернен-

ня членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного

вирішення. Депутат представляє раду перед населенням, пояснює її по-

зицію, а тому повинен не рідше одного разу на півріччя інформувати ви-

борців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм еко-

номічного і соціального розвитку, місцевого бюджету, рішень ради.

Депутат місцевої ради зобов’язаний не рідше одного разу на рік

звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого

округу, об’єднаннями громадян. Звіт повинен містити відомості про

його діяльність у раді, її органах, виборчому окрузі, про прийняті радою

228

та її органами рішення, про хід їх виконання та про його особисту участь

в обговоренні, прийнятті та в організації виконання цих рішень, дору-

чень виборців свого округу. Строки проведення звітів визначає рада,

затверджуючи певні графіки.

Доручення депутатові його виборці дають на зборах під час звітів чи

зустрічей з питань, що випливають з потреб виборчого округу чи тери-

торіальної громади в цілому, не суперечать законодавству України і на-

лежать до відання місцевих рад та їх органів. Місцева рада та її органи

аналізують доручення виборців і з урахуванням матеріальних, фінансо-

вих можливостей приймають рішення щодо їх реалізації. В організації

виконання доручень виборців депутат місцевої ради зобов’язаний бра-

ти участь як одноособово, так і в складі постійних, тимчасових комісій

або депутатської групи, утвореної з цією метою.

При здійсненні повноважень у виборчому окрузі депутат має пра-

во представляти виборців та інтереси територіальної громади в місце-

вих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,

підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності

з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування

відповідного рівня, та порушувати перед зазначеними органами, їх по-

садовими особами, керівниками правоохоронних та контролюючих

органів питання, що торкаються інтересів виборців, вимагати їх вирі-

шення; вносити на розгляд вказаних суб’єктів пропозиції з питань,

пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі,

брати участь у їх розгляді.

Депутат місцевої ради на території ради має право на невідкладний

прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, ор-

ганів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ,

організацій з питань депутатської діяльності. У разі виявлення порушень

прав та законних інтересів громадян, інших порушень законності він

має право вимагати припинення порушень або звернутися до місцевих

органів влади, їх посадових осіб, правоохоронних і контролюючих ор-

ганів з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

 

 

92