yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання,

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання,

порядок їх внесення і розгляду

Законом «Про статус депутатів місцевих рад» передбачена мож-

ливість подачі депутатом запитів, звернень і запитань при здійсненні

повноважень у раді і у виборчому окрузі.

Відмінності депутатського запиту від депутатського звернення по-

лягають у тому, що: а) депутатський запит подається з питань, які відне-

сені до відання ради, а звернення — з питань, пов’язаних з депутатською

229

діяльністю; б) суб’єктами, до яких може бути подано запит, є посадові осо-

би ради і її органів, сільський, селищний, міський голова, керівники

підприємств, установ і організацій, які розташовані або зареєстровані на

відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), рай-

онної, обласної ради — також голова місцевої держадміністрації, його за-

ступники, керівники відділів і управлінь; депутатське звернення подається

до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів,

підприємств, установ та організацій, розташованих на території

відповідної ради; в) закон передбачає можливість внесення запиту не

тільки депутатом одноособово, а й групою депутатів, звернення ж по-

дається депутатом індивідуально; г) запит вноситься на пленарному

засіданні ради або попередньо, підлягає включенню до порядку денно-

го і в разі необхідності може обговорюватися. Для звернення така про-

цедура не передбачена; ґ) якщо для подачі запиту потрібна його під-

тримка радою, то для звернення така вимога не встановлена; д) депу-

татське звернення повинно бути викладено в письмовій формі, а запит

може бути внесений у письмовій чи усній формі.

Суб’єкти, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані в

десятиденний строк розглянути порушене питання та надати йому

відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки — не

пізніш як у місячний строк. Якщо звернення не може бути розглянуто

в цей строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрун-

туванням мотивів необхідності продовження строку.

Строк розгляду депутатського запиту визначає рада, яка може зо-

бов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про

виконання рішення по запиту. Орган чи посадова особа, до яких звер-

нуто запит, зобов’язані в цей строк дати письмову відповідь раді й де-

путату, а якщо запит не може бути розглянуто в цей строк, повинні пись-

мово повідомити їм, запропонувавши інший строк, який не повинен

перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарно-

му засіданні. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій запит, за

результатами чого може бути проведено обговорення, якщо на цьому

наполягає не менше чверті присутніх на засіданні депутатів.

Закон дає змогу депутату взяти участь у розгляді свого звернення,

про що місцеві органи публічної влади та їх посадові особи, керівники

підприємств, установ та організацій повинні йому повідомити завчас-

но, але не пізніш як за п’ять календарних днів. Якщо депутат не задо-

волений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві орга-

ни виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи,

керівники підприємств, установ, організацій, розташованих на території

ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у

встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

230

Отже, депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата

місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищно-

го, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій не-

залежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на

відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення),

районної, обласної ради — також до голови місцевої державної адмі-

ністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які

віднесені до відання ради.

Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депу-

тата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю,

до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-

ня та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контро-

люючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від

форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити

певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, відне-

сених до їх компетенції.

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом місцевої

ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на

нього може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивіду-

альному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії,

не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

 

93