yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

Гарантії діяльності являють собою невід’ємний елемент правового

статусу депутатів місцевих рад і є системою умов і заходів, що забезпе-

чують належні умови для реалізації прав, обов’язків та ефективного

здійснення народними обранцями своєї діяльності. Залежно від харак-

теру гарантії депутатської діяльності можна розподілити на дві групи:

загальні та спеціальні. Загальні гарантії не спрямовані безпосередньо на

створення оптимальних умов діяльності депутатів, а забезпечують їх

побіжно, впливаючи на суспільство в цілому. Спеціальні гарантії мають

суто юридичний зміст, «вузьке» спрямування і спеціально закріплені в

законодавстві.

Гарантіями загального характеру є демократичний, правовий, соціаль-

ний характер української держави, конституційне закріплення народо-

владдя, рівності і рівноправності, гласності, політичного та ідеологічно-

го плюралізму, закріплення і гарантування місцевого самоврядування,

відповідний рівень інформаційного розвитку, рівня освіти, культури,

правової культури. Що ж до спеціальних гарантій, то, відповідно до п. 11

ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», гарантії

депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом

231

«Про місцеве самоврядування в Україні», законом про статус депутата,

іншими законодавчими актами (наприклад, Кодексом законів України

про працю, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про

адміністративні правопорушення тощо).

На сьогодні система гарантій встановлюється виключно законодав-

чо, хоча механізм їх реалізації може регламентуватися підзаконними

актами, до яких, зокрема, можна віднести постанову Кабінету Міністрів

України від 16 листопада 2002 року №1738 «Про порядок та умови без-

платного проїзду депутатів місцевих рад». Згідно з ч. 2 ст. 30 Закону «Про

статус депутатів місцевих рад», місцеві ради та їх органи забезпечують

необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад

їх повноважень. Виходячи зі змісту цієї норми, можна зробити висно-

вок про можливість правового регулювання окремих аспектів здійснен-

ня гарантій локальними актами — рішеннями ради.

За змістом та цільовим призначенням гарантії діяльності депутатів

місцевих рад поділяються на особисті, організаційні, соціальні та трудові.

Особистими гарантіями депутатів місцевих рад є депутатський іму-

нітет та індемнітет. Чинне законодавство передбачає тільки окремі еле-

менти імунітету депутатів місцевих рад: 1) право порушити криміналь-

ну справу проти депутата мають тільки суд чи прокурор; 2) застосуван-

ня запобіжного заходу щодо депутата у вигляді підписки про невиїзд чи

взяття під варту можливе виключно судом; 3) про кримінальне пе-

реслідування депутата має бути поінформована місцева рада. Індемнітет

полягає у звільненні депутата від відповідальності за висловлювання чи

виступи при виконанні своїх повноважень і закріплений у п. 4 ст. 30

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Серед організаційних гарантій діяльності депутатів місцевих рад мож-

на виокремити звільнення від виробничих або службових обов’язків для

виконання депутатських повноважень; надання відстрочки від призо-

ву на строкову військову чи альтернативну службу; звільнення від про-

ходження навчальних зборів; забезпечення необхідною інформацією,

надання юридичної допомоги, організація вивчення депутатами зако-

нодавства, досвіду роботи рад; право на отримання і поширення інфор-

мації; сприяння місцевими органами виконавчої влади, органами місце-

вого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій

державної і комунальної форм власності в організації прийому грома-

дян, звітів депутатів перед виборцями, створенні інших умов, не-

обхідних для депутатської діяльності; сприяння депутату в організації

виконання доручень виборців; право на невідкладний прийом та ін.

З метою сприяння роботі депутатського корпусу місцева рада може

прийняти рішення про помічників-консультантів, які допомагають де-

путату під час особистого прийому виборців, у розгляді звернень гро-

мадян, в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудо-

232

вими колективами, об’єднаннями громадян, надають депутату ор-

ганізаційно-технічну та іншу допомогу при здійсненні депутатських пов-

новажень. Помічники-консультанти працюють на громадських засадах1.

До соціальних гарантій можна віднести грошову компенсацію депу-

тату у зв’язку із виконанням своїх повноважень; право на безкоштовний

проїзд; право на отримання протягом шести місяців середньої заробітної

плати, яку депутат отримував під час роботи на виборній посаді в раді на

період працевлаштування після закінчення його повноважень. Слід за-

уважити, що оплата праці місцевих депутатів у зарубіжних країнах за

виконання ними своїх депутатських повноважень практично не здійс-

нюється. Виняток становить США, Велика Британія, Японія, у яких

оплата праці муніципальних депутатів передбачена у вигляді виплат

певної сум або плат за відвідування сесійних засідань2.

Трудові гарантії стосуються здебільшого тих депутатів, які працюють

у раді на постійній основі. Для них передбачено надання попередньої

чи рівноцінної роботи (посади) на тому самому чи іншому (за згодою

депутата) підприємстві, установі, організації по закінченню строку де-

путатських повноважень; зарахування часу роботи в раді до загально-

го, безперервного чи спеціального стажу роботи. Для депутатів, які

суміщають виконання депутатських повноважень з основною роботою,

існує інша гарантія: власник чи уповноважений ним орган повинен за-

вчасно попередити їх та раду про намір звільнення депутата з роботи, з

посади, виключення з навчального закладу. Однак саме звільнення (ви-

ключення) дозволено вчиняти без дозволу місцевої ради.

1 Рішення Житомирської міської ради від 2 липня 2003 року № 235 «Про

затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Житомир-

ської міськради» //Офіційний сайт Житомирської міської ради / http: // www.

polis.org.ua.

2 Див.: Кампо В. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т

громадян. суп-ва, 2001. – С. 6.

233

 

 

94