yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 16

 

Організація роботи виконавчих органів

місцевих рад

 

§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів

місцевих рад

Провідне місце в системі виконавчих органів місцевого самовря-

дування посідають виконавчі комітети сільських, селищних, міських,

районних у містах рад. Виконавчі комітети є колегіальними органами за-

гальної компетенції, що очолюють всю систему виконавчих органів

відповідної ради, спрямовують, координують і контролюють їх діяльність.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядковані викон-

кому, а їх керівники регулярно звітують на засіданнях виконкому про свою

діяльність. У сільських радах, що представляють територіальні громади

чисельністю до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної гро-

мади або сільської ради виконком може не створюватися; його функції

(крім розпорядження земельними та природними ресурсами) в даному

разі здійснює сільський голова одноособово.

Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її пов-

новажень. Персональний склад виконкому затверджується радою за

пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної в місті

ради — за пропозицією голови відповідної ради. Він утворюється у

складі: відповідно сільського, селищного, міського голови, районної в

місті ради — голови відповідної ради; заступника (заступників) сіль-

ського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради; керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; інших

осіб. До його складу за посадою входить також секретар відповідної

ради. У виконкомі сільської ради функції секретаря комітету за рішен-

ням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

На практиці склад виконкому в різних місцевих радах є досить

різноманітним. Наприклад, до складу виконкому Вінницької міської

ради, крім осіб, визначених законом «Про місцеве самоврядування в

Україні», включено голову Федерації профспілок Вінницької області,

голову Ленінської районної в місті ради, заступника начальника управ-

234

ління СБУ у Вінницькій області, начальника державної податкової

інспекції у м. Вінниці1.

Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у вико-

навчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого

комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільня-

ються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуван-

ням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,

пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за раху-

нок коштів відповідного місцевого бюджету. На осіб, які входять до складу

виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поши-

рюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою робо-

тою (діяльністю), встановлені для сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті

ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законом до відан-

ня виконавчих органів місцевих рад. До його виключної компетенції на-

лежать: а) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,

місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на

розгляд відповідної ради; б) координація діяльності відділів, управлінь

та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій,

що належать до комунальної власності територіальної громади, заслу-

ховування звітів про роботу їх керівників; в) зміна або скасування актів

підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів

ради, а також їх посадових осіб.

Виконавчий комітет є органом місцевої ради, за допомогою якого за-

безпечується реалізація конкретних завдань, функцій та повноважень пред-

ставницького органу у виконавчо-розпорядчій сфері. Основною метою

створення такого органу є необхідність колегіального та професійного

вирішення питань усіх галузей виконавчої діяльності. До його складу вхо-

дять як посадовці галузевих чи функціональних виконавчих органів ради,

так і представники громадськості. Кількісний склад виконавчого комітету

визначається самостійно місцевою радою. Як правило, він встановлюється

з урахуванням величини території, чисельності мешканців, специфіки ко-

мунального господарства. Наприклад, до складу виконавчого комітету

Рівненської міськради входить сімнадцять осіб, Криворізької міськради —

тринадцять осіб, Хмельницької міськради — дев’ять осіб2.

1 Рішення Вінницької міської ради від 31 березня 2003 року № 27274//

Офіційний сайт Вінницької міської ради / http://www.city.vin.com.ua.

2 Рішення Рівненської міської ради від 26 квітня 2002 року № 8 «Про за-

твердження персонального складу виконавчого комітету Рівненської міської

ради» // http: // www. city-adm.rv.ua/; Рішення Криворізької міської ради від

5 квітня 2002 року № 3 «Про утворення виконавчого комітету міської ради та

затвердження його складу»; // http: // www. kryvyirih.dp.ua/; Рішення Хмель-

ницької міської ради від 15 травня 2002 року № 4 «Про персональний склад ви-

конавчого комітету» // http: / www. khmelnytsky. com. ua//

235

Виконком ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утво-

рила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої вла-

ди — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

 

95