yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів

місцевих рад

Для реалізації своїх функцій і повноважень виконавчі комітети ви-

користовують відповідні форми діяльності. В процесі їх практичної ро-

боти постають різні завдання та цілі, що зумовлюють використання пра'

вових, організаційних і матеріально'технічних форм.

Правові форми діяльності мають велике значення для функціонуван-

ня виконавчих комітетів місцевих рад. Саме завдяки їм існує можливість

реалізовувати повноваження шляхом встановлення загальнообов’язко-

вих правил поведінки, прав і обов’язків окремих суб’єктів, здійснюва-

ти виконання законодавства України та рішень місцевих рад. Реалізація

нормотворчої, правозастосовчої, контрольної форм діяльності викон-

кому відбувається шляхом видання правових актів з питань, віднесених

до його відання. Конкретні процедури, провадження і стадії в рамках

правових форм діяльності встановлюються за допомогою норм регла-

менту виконавчого комітету.

Результатом правових форм діяльності виконавчого комітету є його

рішення, що приймаються на засіданнях більшістю голосів від загального

складу виконкому і підписуються сільським, селищним, міським головою,

головою районної в місті ради. У разі незгоди голови з рішенням викон-

кому він може зупинити його дію своїм розпорядженням та внести питан-

ня на розгляд ради. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до

власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані ра-

дою. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Консти-

туції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Через організаційні форми забезпечується упорядкування діяльності

виконкому, виявляється його організаційна єдність. В діяльності викон-

комів найбільш часто застосовуються такі організаційні форми, як:

засідання (звичайні, розширені, виїзні); персональна діяльність членів

виконкому; проведення нарад, семінарів і зустрічей; спільні заходи (на-

ради, засідання робочих груп) з депутатами ради; індивідуальний при-

йом громадян. Поряд з ними застосовуються й такі форми, як «гарячі

лінії», брифінги, прес-конференції, зустрічі з трудовими колективами,

переговори з делегаціями інших муніципалітетів.

Основною організаційною формою роботи виконкому місцевої ради

є засідання. Вони скликаються сільським, селищним, міським головою,

а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції —

заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяль-

236

ності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного

разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь понад поло-

вина від загального складу виконавчого комітету. Більш детальну рег-

ламентацію процедури підготовки і проведення засідання, організації

виконання і контролю рішень тощо закріплено в регламентах діяльності

виконавчих органів місцевих рад.

До матеріально'технічних форм належать дії зі складання довідок,

записок, звітів, протоколів засідань стенографуванням, обробкою ко-

респонденції, виконанням машинописних робіт, розмножуванням до-

кументів тощо.

У процесі своєї діяльності виконавчі комітети використовують на-

ступні організаційні методи роботи. Планування є необхідним засобом

організації роботи виконавчих комітетів, за допомогою якого дося-

гається забезпечення скоординованої та спрямованої діяльності вико-

навчих органів та посадових осіб. У практиці роботи передбачається

перспективне та поточне планування. Планові заходи передбачаються

як в організаційних планах (план роботи виконавчого комітету), так і в

планах (програмах) розвитку відповідних галузей управління.

Особливості методу вироблення рішень визначаються на підставі рег-

ламентних норм, які закріплюють порядок підготовки і опрацювання

актів виконкомів. Для розробки проекту рішення можуть утворюватися

комісії, робочі групи у складі заступників міського голови з питань діяль-

ності виконавчих органів ради, представників відділів, управлінь та інших

зацікавлених організацій, висококваліфікованих спеціалістів, юристів.

Зміст методу організації виконання рішень полягає в тому, що викон-

коми для організації виконання обирають спосіб доведення рішення до

відома виконавців, здійснюють планування заходів для організації ви-

конання, встановлюють їх послідовність та строки проведення, вирішу-

ють питання матеріально-технічного, фінансового і трудового забезпе-

чення, створюють в необхідних випадках структури для організації ви-

конання (відділи, служби або координаційні ради і комісії), проводять

організаційно-масову, роз’яснювальну роботу у громадських ор-

ганізаціях, трудових колективах, організаціях, організовують семінари,

наради, конференції тощо. Контроль за виконанням рішень виконкому

покладається на заступників міського голови з питань діяльності вико-

навчих органів ради, керуючого справами виконкому, керівників відділів

і управлінь, інших виконавчих органів ради.

Метод координації виступає як засіб досягнення погодженості та

доцільного співвідношення дій виконкомів, відділів, управлінь, їх по-

садових осіб з найменшими затратами сил та ресурсів. Численність ви-

конавчих органів місцевої ради вимагає постійного узгодження їх діяль-

ності. Цей метод є одним з необхідних засобів організації діяльності

виконавчих органів, завдяки якому досягається узгодженість функціо-

237

нування системи виконавчих органів при збереженні їх функціональ-

ної і статутної самостійності.

Зміст методу інформаційного забезпечення становить діяльність вико-

навчих комітетів щодо збору, обробки та використання інформації, яка

використовується ними в процесі управління. Залучення сучасних

комп’ютерних технологій, нових форм роботи з інформацією в плану-

ванні та прогнозуванні управління, виробленні рішень є завданням ви-

конавчих комітетів сьогодні. Належне використання цього методу до-

помагає встановити зворотний зв’язок територіальної громади і вико-

навчих органів місцевої ради.

Метод роботи з кадрами передбачає реалізацію дій з підготовки,

підбору та розстановки кадрів, оцінки їх діяльності, підвищення квалі-

фікації кадрів.

 

 

96