yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

Для здійснення консультативних та обслуговуючих функцій (правово-

го, організаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення)

щодо реалізації виконавчим комітетом закріплених за ним повноважень

створюється апарат. Він складається з підрозділів (відділів, секторів тощо),

діяльність яких спрямована на інструктування, інспектування, підготовку

питань на сесію ради та засідання виконавчого комітету, інформаційне за-

безпечення, здійснення контрольних заходів. Типові штати апаратів вико-

навчих комітетів місцевих рад визначені в додатках №1-5 до постанови

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року №1349 (в редакції по-

станови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1999 року №758).

Оскільки питання про утворення апарату місцевої ради та її викон-

кому належить до компетенції самої місцевої ради, то на практиці їх

організація характеризується суттєвим розмаїттям. Зокрема, у Вінниці,

Івано-Франківську, Львові, Херсоні та інших містах апарат є спільним

для відповідної ради та її виконкому. У Білій Церкві, Миколаєві, Фас-

тові, Черкасах та інших містах апарати місцевої ради і її виконкому є

відокремленими один від одного.

Відрізняються апарати виконкомів один від одного і за своєю струк-

турою. Наприклад, апарат виконкому Львівської міської ради скла-

дається з таких підрозділів: відділу кадрів; організаційного відділу; юри-

дичного відділу; відділу бухгалтерського обліку та звітності; сектору

взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і обо-

ронної роботи; сектору товарно-матеріального забезпечення1. Порівня-

1 Рішення Львівської міської ради від 7 серпня 2002 року № 239 «Про за-

твердження Положення про апарат виконавчого комітету» // Архів Львівської

міської ради, 2002 рік.

238

но зі львівським, апарат виконавчого комітету Фастівської міської ради

є дещо простішим за структурою і складається з чотирьох відділів: за-

гального, з юридично-правових питань, фінансово-господарського, по

роботі із зверненнями громадян1. До апарату виконкому Білоцерківської

міської ради входять загальний, юридичний відділ, відділ кадрової ро-

боти та з питань служби в органах місцевого самоврядування, відділ

листів та прийому громадян, бухгалтерія2. Правовий статус, основні зав-

дання і функції підрозділів апарату виконкому закріплюються у відпо-

відних положеннях.

Так, основними завданнями організаційного відділу є узагальнення

пропозицій та формування перспективних і поточних планів діяльності

виконавчих органів; розсилка питань, які готуються на засідання вико-

навчого комітету для надання пропозицій, доповнень та зауважень

іншим виконавчим органам; формування порядку денного засідання

виконкому, направлення рішень виконавчого комітету, розпоряджень

сільського, селищного, міського голови виконавцям; контроль щодо

строків виконання рішень та розпоряджень.

Завданням юридичного відділу (служби) є надання висновків щодо

відповідності рішень виконкому та розпоряджень голови чинному за-

конодавству. Розгляд проектів цих рішень без попереднього опрацюван-

ня в юридичному підрозділі не допускається. Відділ кадрів створюється

для проведення контролю за дотриманням єдиної системи роботи з ка-

драми, методичного керівництва цією роботою в підрозділах виконав-

чих органів місцевої ради.

 

 

97