yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Система, будова, порядок утворення

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Система, будова, порядок утворення

та форми роботи відділів, управлінь,

комісій та інших виконавчих органів рад

Згідно зі ст. 54 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська, селищна, міська, районна в місті рада в межах затверджених

нею структури і штатів може створювати відділи, управління й інші ви-

конавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання

виконавчих органів рад. Ці органи є підзвітними і підконтрольними

раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,

сільському, селищному, міському голові, голові районної в місті ради.

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради при-

значаються і звільняються з посади відповідним головою, головою ра-

йонної в місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, —

1 Офіційний сайт Фастівської міської ради: http://www.fastiv.osp-ua.info.

2 Офіційний сайт Білоцерківської міської ради.

239

за погодженням з органами виконавчої влади. Положення про відділи,

управління та інші виконавчі органи затверджуються радою.

Крім місцевої ради рішення про створення окремого виконавчого

органу в структурі місцевої ради може приймати Верховна Рада України.

Наприклад, створення міськими та районними в містах радами служби

у справах неповнолітніх було передбачено ст. 1 Закону України «Про

органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для не-

повнолітніх».

Система виконавчих органів кожної ради створюється залежно від

різних факторів — чисельності мешканців територіальної громади, гео-

графічного положення, кількості державних і комунальних підпри-

ємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, прак-

тики створення таких органів та ін. Наприклад, до виконавчих органів

Сумської міської ради належать: департамент комунальної власності,

ряд управлінь: економіки; архітектури та містобудування; капітально-

го будівництва; житлово-комунального господарства; з питань надзви-

чайних ситуацій та цивільного захисту населення; торгівлі та побуту;

освіти; охорони здоров’я; праці та соціального захисту населення; з

питань розвитку підприємництва та інвестицій; фінансове управління;

відділи — державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; з

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобі-

лізаційної роботи; у справах сім’ї та молоді; інформаційно-аналітичної

роботи та внутрішньої політики; культури; фізичної культури та спор-

ту; з гуманітарних питань; транспорту; архівний відділ; відділ інфор-

маційних технологій, а також адміністративна комісія1.

Управління, відділи та інші виконавчі органи є органами, на які

покладено функції виконавчо-розпорядчої діяльності в різних сферах

управління. Залежно від обсягу та характеру компетенції всі управління,

відділи й інші виконавчі органи можна поділити на галузеві і функ'

ціональні. Галузевими є органи, які створюються радою для керівництва

відповідною галуззю місцевого управління (житлове господарство,

соціальна сфера, земельні відносини, культура, освіта, охорона здоров’я

та довкілля тощо). Функціональними є відділи й управління, які здійс-

нюють координаційно-регулюючу або контрольну діяльність (фінансо-

ве управління, контрольна інспекція тощо).

Галузеві та функціональні виконавчі органи місцевих рад мають

різне найменування — відділи, управління й інші виконавчі органи. На

практиці місцеві ради створюють головні управління (м. Харків),

адміністрації (м. Одеса), департаменти (м. Львів), комісії, комітети,

служби.

1 Рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2004 року № 685-МР «Про

структуру апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» // Офіційний

сайт Сумської міської ради.

240

Положеннями про виконавчі органи, які приймаються на сесії відпо-

відної ради, регулюється правовий статус відділів і управлінь, визначаються

їх функції, завдання, повноваження, структура, взаємовідносини та зв’яз-

ки, матеріально-фінансова основа. За структурою управління та відділи

різняться залежно від функцій та завдань, що закріплені за ними. У са-

мостійних виконавчих органах, як правило, виокремлюються такі внут-

рішні ланки: керівництво, апарат при керівництві, відділи, сектори, можуть

створюватися госпрозрахункові підрозділи.

Основною організаційною формою роботи відділів та управлінь є

персональна діяльність керівника. Відповідно до положення про вико-

навчий орган, керівник (начальник, завідувач): керує діяльністю і несе

персональну відповідальність за виконання покладених на орган зав-

дань; розподіляє обов’язки між заступниками; видає в межах своєї ком-

петенції накази, контролює їх виконання; подає голові пропозиції щодо

штатного розпису та кошторису видатків на утримання органу; розпоря-

джається коштами, переданими для фінансування витрат на утримання

підвідомчої мережі та виконання програм у окремій сфері; представляє

орган у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами; забез-

печує координацію діяльності структурних підрозділів, контролює веден-

ня діловодства; виконує інші повноваження згідно із законодавством.

 

 

98