yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів

місцевих рад

Виконавчі органи місцевих рад здійснюють різні функції, які можуть

бути класифіковані на певні групи. Залежно від сфери діяльності можна

вирізняти політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну функ-

ції. Як органи, що створюються місцевою радою для безпосереднього

керівництва відповідною галуззю місцевого господарства, виконавчі ор-

гани здійснюють планування, прогнозування, облік, контроль, коорди-

націю і здійснення кадрової політики.

Для виокремлення виконавчих органів серед інших організаційних

структур територіальної громади в основу класифікації можна поклас-

ти й характер діяльності цих органів. Залежно від цього їх функції

поділяються на: організаційні — діяльність, що безпосередньо спрямо-

вана на надання депутатам місцевої ради інформаційної та юридичної

допомоги у здійсненні їх повноважень; виконавчі — діяльність, яка має

спрямування на реалізацію рішень ради, а також рішень, прийнятих

іншими органами державної влади; розпорядчі — діяльність, яка харак-

теризується самостійним розглядом та вирішенням питань, віднесених

законодавством до відання виконавчих органів; правоохоронні — діяль-

ність, спрямована на забезпечення прав та свобод членів територіаль-

241

ної громади, підприємств і організацій, які функціонують на відповідній

території.

Згідно з функціями виконавчих органів встановлюється їх компе-

тенція. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає такі

предмети відання виконавчих органів: соціально-економічний та куль-

турний розвиток, планування і облік, бюджет, фінанси та ціни; управ-

ління комунальною власністю; житлово-комунальне господарство, по-

бутове, торговельне обслуговування; громадське харчування, транспорт

і зв’язок; будівництво; освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура

та спорт; регулювання земельних відносин і охорона навколишнього

природного середовища; соціальний захист населення; зовнішньоеко-

номічна діяльність; оборонна робота; забезпечення законності, право-

порядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян.

Повноваження виконавчих органів розділяються на власні (само-

врядні) й делеговані. Крім значного переліку повноважень, що має місце

в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження вико-

навчих органів закріплюються в галузевому законодавстві (наприклад,

у законах України «Про нафту і газ», «Про охорону атмосферного

повітря», «Про меліорацію земель», «Про гідрометеорологічну діяль-

ність», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про

позашкільну освіту») тощо.

242

 

 

99