ГоловнаЗворотній зв'язок

Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Додаток А

Глава 20-А Сімейного кодексу України

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

 

Стаття 2561. Поняття дитячого будинку сімейного типу

Дитячий будинок сімейного типу – це вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, за яким подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, беруть для виховання та спільного проживання на умовах надання грошового утримання не менше п’яти дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, що укладається між названими особами та органом, який ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.

Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Стаття. 2562. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу

             Дитячий будинок сімейного типу створюється на підставі рішення, яке ухвалюється органом опіки та піклування на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити такий будинок, та висновку відповідного відділу освіти про наявність умов для його створення.

             Не пізніше трьох місяців з моменту ухвалення органом опіки та піклування рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, між батьками-вихователями і органом опіки та піклування укладається Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Стаття 2563. Зміст Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

             Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу повинен містити відомості про дітей, які передаються в дитячий будинок сімейного типу (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження), строки на які діти передаються в дитячий будинок сімейного типу, відомості про батьків-вихователів (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номер та серія паспорту, ким і коли виданий), умови утримання, виховання та освіти дітей, права та обов’язки сторін та строки їх виконання, підстави та наслідки припинення Договору, відповідальність сторін за невиконання та неналежне виконання Договору, порядок спілкування дитини з власною сім’єю, порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за проживанням дитини у дитячому будинку сімейного типу та використанням коштів, які надаються батькам-вихователям для утримання житлового приміщення та вихованців.

             Інші умови можуть бути передбачені сторонами у Договорі.

Стаття 2564. Припинення дії Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу           

             Дія Договору припиняється у разі:

1)    невиконання або неналежного виконання сторонами своїх обов’язків за Договором;

2)    виникнення несприятливих умов для виховання дітей, переданих в дитячий будинок сімейного типу;

3)    досягнення батьками-вихователями пенсійного віку;

4)    смерті батьків-вихователів;

5)    досягнення всіма вихованцями повноліття або повернення їх власним батькам та небажання батьками-вихователями поповнювати дитячий будинок сімейного типу новими вихованцями тощо.

             Інші підстави припинення Договору можуть бути передбачені сторонами у Договорі.

             У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору кожна з сторін має право звернутися до суду.

             Припинення дії Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу тягне за собою припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

             Припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рішенням органу опіки та піклування або за рішенням суду.

 

Стаття 2565. Права та обов’язки органу опіки та піклування

             Орган опіки та піклування зобов’язаний:

1)    здійснювати контроль за комплектуванням дитячого будинку сімейного типу;

2)    здійснювати контроль за умовами проживання вихованців у дитячому будинку сімейного типу;

3)    надавати батькам-вихователям методичну допомогу у вихованні дітей, проведенні семінарів, консультацій для батьків-вихователів з психолого-педагогічних та інших питань;

4)    надавати батькам-вихователям на кожну дитину документи, передбачені чинним законодавством;

5)    забезпечувати збереження майна, у тому числі житла, вихованців за місцем його знаходження і здійснювати контроль за його використанням;

6)    здійснювати контроль за належним використанням коштів та матеріальних цінностей у дитячому будинку сімейного типу.

             Орган опіки та піклування має право надавати батькам-вихователям дозвіл на витрачання коштів, які належать вихованцям у вигляді аліментів, пенсій, інших виплат, для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо) вихованців, придбання спеціальних інструментів для розвитку здібностей дитини і спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку надається

             Інші права та обов’язки органу опіки та піклування можуть бути передбаченими у Договорі.

Стаття 2566. Вихованці дитячого будинку сімейного типу

             Вихованцями дитячого будинку сімейного типу можуть бути діяти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли вісімнадцятирічного віку

             Направлення в дитячий будинок сімейного типу дітей, які досягли десятирічного віку, проводиться тільки за їхньою згодою.

             Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а у разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації – до його закінчення.

Стаття 2567. Майнові права вихованців дитячого будинку сімейного типу

             За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати.

             Аліменти, пенсії, інші виплати, які належать малолітнім вихованцям дитячого будинку сімейного типу, перераховуються на їх особисті рахунки, відкриті в установах банку.

             Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.

             Вибуття дітей із дитячого будинку сімейного типу не тягне за собою виникнення між батьками-вихователями та вихованцями аліментних правовідносин.

             Смерть батьків-вихователів або вихованців дитячого будинку сімейного типу не тягне за собою виникнення між батьками-вихователями та вихованцями спадкових правовідносин.

Стаття 2568. Особисті немайнові права вихованців дитячого будинку сімейного типу            

             За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

             Вихованці дитячого будинку сімейного типу мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначаються у Договорі органами опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями.

Стаття 2569. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

             Батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу можуть бути повнолітні особи, за винятком:

-       осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

-       осіб, позбавлених батьківських прав;

-       осіб, звільнених від обов’язків опікунів (піклувальників, усиновителів) за неналежне виконання покладених на них обов’язків;

-       осіб, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

             Не можуть бути батьками-вихователями особи, з якими проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

Стаття 25610. Рівність прав батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             Батьки-вихователі, якими є подружжя, мають рівні права та обов’язки щодо дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного типу.

Стаття 25611. Майнові права батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             У батьків-вихователів не виникає права власності на майно вихованців дитячого будинку сімейного типу, а у вихованців не виникає права власності на майно батьків-вихователів.

Стаття 25612. Особисті немайнові права та обов’язки батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             Батьки-вихователі зобов’язані виховувати дітей, переданих їм для виховання та спільного проживання, піклуватися про їх здоров’я, духовний, моральний та фізичний розвиток, навчання, підготовку до праці.

             Батьки-вихователі мають такі ж права та обов’язки щодо виховання дітей, які передані їм для виховання та спільного проживання, як і рідні батьки, крім випадків передбачених ч. 5 ст. 150 та ч. 1 ст. 151, ст. 163 цього кодексу України.

             Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

             Період, протягом якого особи вважалися батьками-вихователями у дитячому будинку сімейного типу, зараховується до їх загального трудового стажу.

             Батьки-вихователі мають право усиновити (удочерити), взяти під опіку (піклування) або під патронат дитину з дитячого будинку сімейного типу відповідно до чинного законодавства.

Стаття 25613. Відповідальність батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             Батьки-вихователі несуть кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток вихованців дитячого будинку сімейного типу.

             Шкода, завдана малолітнім вихованцем, відшкодовується батьками-вихователями, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітніми вихованцями.

             У разі відсутності у неповнолітнього вихованця майна, достатнього для відшкодування завданої ним шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, батьками-вихователями якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини.

Стаття 25614. Грошове утримання батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             Батькам-вихователям щомісяця виплачується грошове утримання в розмірі їх середнього заробітку за останнім місцем роботи та пропорційно кількості дітей, взятих на виховання.

Стаття 25615. Особистий рахунок батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

             Грошові кошти, передбачені статтею 25614 та статтею 25617 цього Кодексу перераховуються щомісяця на банківський рахунок батьків-вихователів, відкритий в установі банку.

Стаття 25616. Забезпечення дитячого будинку сімейного типу житловим приміщенням

             Після ухвалення рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, у разі необхідності, батькам-вихователям, протягом двох місяців з моменту ухвалення зазначеного рішення, надається позачергово індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством з урахуванням рідних дітей баьків-вихователів та дітей, переданих їм для виховання та спільного проживання.

             Надання та користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для надання та користування службовими житловими приміщеннями.

             В разі припинення дії Договору, батьки-вихователі позбавляються наданого їм у зв’язку зі створенням дитячого будинку сімейного типу житлового приміщення та повертаються на житлову площу, яку раніше займали або їм надається рівноцінна житлова площа.

Стаття 25617. Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

             Дитячому будинку сімейного типу щомісяця виділяються кошти на харчування вихованців, придбання для них одягу, взуття, м’якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо, а також для господарського обслуговування приміщення, оплати тепло-, електро- і водопостачання, побутових послуг і послуг зв’язку пропорційно кількості вихованців.

 

26