yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->5. Порівняльна характеристика різних методологій оцінки потенціалу підприємства.     

Економіка підприємства

5. Порівняльна характеристика різних методологій оцінки потенціалу підприємства.     

 

Доцільно зазначити, що кожен з названих методів має свої переваги та недоліки і тільки на основі комплексного використання напрацьованого досвіду оцінки можна досягти реального визначення вартості майна та втіленого у ньому потенціалу. Основні переваги та недоліки описаних оціночних концепцій наведено в таблиці 5.1.

Слід зазначити, що прикладна оцінка потенціалу підприємства проводиться на основі всіх підходів та всіма доступними методами (залежно від кваліфікації аналітика). Кінцевий вибір величини вартості об’єкта проводиться на основі визначення її середньоарифметичного еквіваленту з урахуванням вагомості отриманих результатів чи суб’єктивної думки експерта. Доцільно наголосити, що процес гармонізації отриманих величин вартості не зводиться до механічного усереднення, - це імовірнісний розрахунок ринкової вартості, величина якої перебуває в межах від мінімальної до максимальної розрахункової вартості об’єкта. Кінцевий висновок робиться на основі логічних науково обґрунтованих умовиводів, які передбачають повторний аналіз вартісноутворювальних факторів, перевірку розрахункових процедур тощо.

 

 

 

Таблиця 5.1

 

Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства

 

Підхід

Переваги методів

Недоліки методів

Витратний підхід

1.Аналіз варіантів найліпшого та найефективнішого використання земельної ділянки

2. Техніко-економічний аналіз можливостей нового будівництва та різного роду поліпшення.

3. Остаточне збалансування величини ринкової вартості підприємства з його можливостями за кожним зі структурних елементів.

4. Оцінка об’єктів загальнодержавного чи унікального характеру.

5. оцінка потенціалу за умови малоактивного та нерозвинутого ринку капіталу, нерухомості, землі тощо

1.Використання минулої господарської інформації потребує їх приведення до одного часового періоду, механізм розрахунків у цьому аспекті не можна назвати досконалим.

2.Ігнорування перспектив розвитку підприємства та ринкового середовища.

3. Повністю випадають із кола досліджень індивідуальні можливості ефективного використання об’єкта.

Порівняльний підхід

1.Орієнтація на поточні фактичні ціни та ринкові умови діяльності дає змогу уникнути розбіжності між розрахунковою величиною вартості та її ринковим еквівалентом.

2. достовірна фактична інформація підвищує точність аналітичних розрахунків та відображення специфіки об’єкта оцінки, урахувавши фактично досягнуті фінансово-економічні результати.

3. дає змогу врахувати не тільки внутрішні особливості об’єкта а й ринкову ситуацію у цілому (співвідношення попиту та пропозиції, ціни на супутні об’єкти тощо)

1. потребує існування розвинутого, цивілізованого та прозорого ринку об’єктів оцінки.

2. Неможливість оцінки унікальних чи специфічних об’єктів за браком аналогів для порівняння.

3. ігнорування перспектив розвитку підприємств у майбутньому.

4. значні витрати часу та ресурсів на збирання та опрацювання великого масиву інформації як про об’єкт оцінки, так і його аналогів.

5. необхідність використання складних розрахункових процедур для встановлення адекватних поправок проти аналога, що не завжди можливо (навіть з причин недостатності кваліфікаційного рівня аналітика)

Результатний підхід

1.Урахування перспектив діяльності та розвитку підприємства як цілісного земельно-майнового та соціально-організаційного комплексу, виходячи з колишнього досвіду, досягнутих результатів та сформованих ринкових умов.

2. Можливість урахування специфіки ринкових умов для певного об’єкта за допомогою правильного визначення рівня дисконту чи коефіцієнта капіталізації.

1.В аналітичних розрахунках використовується прогнозна (імовірнісна), а не фактична господарська інформація.

2. Аналітичні процедури формування ставок дисконтування та капіталізації мають надто суб’єктивний характер.

3.Неможливість досягнення абсолютно точних результатів через тривалість періоду оцінки та нестабільність реальних процесів припливу та відпливу капіталу.

 

 

 

14