yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Тема 2. Формування потенціалу підприємства

Економіка підприємства

Тема 2. Формування потенціалу підприємства

 

  1. Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої економічної системи.
  2. Методичні  основи формування потенціалу підприємств.
  3. Сучасні тенденції та особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 

1. Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої економічної системи

 

Формування потенціалу підприємства – це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.

Постулати формування потенціалу підприємства.

1.      потенціал підприємства – це складна система пересічних характеристик його елементів, причому останні можуть тою чи іншою мірою заміщати один одного, тобто вони альтернативні

2.      потенціал підприємства неможливо сформувати на базі механічного додавання складових елементів, оскільки це – динамічна структура

3.                  при формуванні потенціалу підприємства діє закон синергії його елементів

4.      потенціал підприємства у вищих формах свого прояву може самостійно трансформуватися з появою нових складових елементів

5.      елементи потенціалу підприємства повинні функціонувати одночасно і в сукупності, оскільки закономірності розвитку можливостей підприємства не можуть бути розкриті окремо, а тільки в їх поєднанні, що потребує досягнення збалансованого оптимального співвідношення між елементами.

6.      усі елементи потенціалу об’єктивно пов’язані з функціонуванням і розвитком підприємства, тобто з одного боку – підлягають фізичному та техніко-економічному старінню, а з іншого – вони чутливі до досягнень науково-технічного прогресу.

7.      складові елементи потенціалу підприємства повинні бути адекватними характеристикам продукції і послуг, що виробляються на підприємстві.

 

Методичні  основи формування потенціалу підприємств.

 

Методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу.

1.Фондовий потенціал (ФП) визначається за формулою:

,

де ОФ – середньорічна вартість основних виробничих фондів,

      Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

2.Потенціал оборотних фондів (ОП):

,

де М-річний обсяг матеріалів,

     Км- коефіцієнт витягу продукції з ресурсної маси, який визначається відношенням вартості матеріальних ресурсів, використаних на виробництво продукції, до загальної вартості матеріальних ресурсів, спожитих підприємством..

3.Потенціал нематеріальних активів (НП):

,

де Не – експертна оцінка вартості нематеріальних активів та вартість землі, яка вираховується згідно з методикою, прийнятою на державному рівні.

4.Потенціал технологічного персоналу (ПТП):

,

де А – оцінка одиниці живої праці,

     Ч- середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу,

     Нт – коефіцієнт реалізації потенціалу технологічного персоналу, що приймається на рівні нормативу ефективності капітальних вкладень.

,

де Пп – продуктивність праці одного працівника.

      - збільшення фондоозброєності праці одного працівника у базовому періоді,

       збільшення продуктивності праці одного працівника в базовому періоді.

5.Виробничий потенціал вираховується як сума його складових частин:

ВП=ФП+ОП+НП+ПТП

6.Управлінський (УП), інноваційний (ІП). Фінансовий (ФінП), маркетинговий (МП), науково-технічний (НТП), інформаційний (Пінф). Інфраструктурний (Пінфр) потенціали та потенціал ОСУ (ПОСУ) визначаються часткою витрат на їх формування, яка припадає на рік, що обирається для аналізу.

7.Обсяг потенціалу підприємства (ПП) – це інтегральний показник, який розраховується як сума потенціалів усіх складових.

 

Ефект синергії й оптимізація структури потенціалу підприємства

Закон синергії стверджує, що для будь-якої системи (підприємства, організації, фірми) існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або значно більше простої суми потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим.

Синергія може мати двояку користь: пряму й опосередковану.

Пряма користь –збільшення чистих грошових потоків від найбільш повного використання потенціалу підприємства. Вона має місце при операційній, управлінській та фінансовій синергії.

Операційна синергія – економія на операційних видатках за рахунок взаємодії маркетингового, фінансового та логістичного потенціалів.

Управлінська синергія – економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління.

Фінансова синергія – економія за рахунок змін підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства.

Опосередкована користь – збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна мультиплікатора ціна/прибуток.

Процес оптимізації структури потенціалу підприємства слід проводити за наступними етапами:

1.                    формування системи цілей підприємства (стратегічні, тактичні, поточні; для всього підприємства, його підрозділів, а також окремих видів діяльності);

2.                    визначення необхідного для кожної цілі набору стратегічних ресурсів.

3.                    оцінка альтернативних варіантів наборів ресурсів.

4.                    провести раціональний розподіл обмежених ресурсів.

5.                    оцінити отриманий результат.

 

Сучасні тенденції та особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 

Сьогодні в періодичних виданнях і наукових працях домінують дві точки зору на оцінку сучасного етапу суспільного розвитку: індустріальна та соціальна. Перша з них визначає ключовим фактором розвитку техніко технологічну базу виробництва, а друга – соціально-трудовий фактор. Відповідно до цього, сучасні тенденції формування потенціалу підприємства також побудовані на цих двох концепціях.

-         Основа формування потенціалу сучасних підприємств – персонал..

-         Поступове проникнення прогресивних теоретичних концепцій у практику позначилося деформуванням структури потенціалу підприємств. Сьогодні більшість підприємств, розуміючи цінність власного персоналу, намагаються за будь-яких умов зберегти кваліфікованих працівників.

-         Важливою особливістю потенціалу сучасних підприємств є його інформатизація. Що також тісно пов’язана з соціально-трудовою складовою. Зв’язок реалізується через процеси накопичення та обробки комерційної інформації персоналом підприємства в процесі ведення бізнесу.

-         Нарощування темпів науково-технічного прогресу визначає зростання частки основних фондів в елементній структурі потенціалу сучасних підприємств. Хоча на вітчизняних підприємствах ця тенденція обумовлена скороченням усіх інших елементів.

 

В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації виробництва, відмінності в характеристиках кінцевого продукту та ресурсів для його виробництва, відмінностях ринків збуту тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

5