yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Економічна ефективність

Экономика

Економічна ефективність

Ефективність – відносні показники кінцевих результатів.

Е=

Показники ефективності

Рентабельність продукції або норма прибутку (П)

Р(НП) =      П = Ц – С

По всьому підприємству

РВ =   або РВ =  , де ОФр – середньорічна вартість основних фондів, ЗОКр – залишки оборотного капіталу середньорічні.

Для оцінки ефективності господарської діяльності підприємства окрім показників Р визначаються показники ліквідації, платоспроможності, ділової активності.

Базою для розрахунків є фінансові документи:

·        баланс

·        звіт про результат діяльності

·        інші форми фінансової звітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура балансу

Активи

наявні ресурси і майно підприємства

1. Необоротні активи.

 1.1. ОФ (за первісною вартістю і залишковою; ПВ – ЗВ = А)

   1. 2. Нематеріальні активи

   1. 3. Незавершене будівництво

   1. 4. Довгострокове капіталовкладення

2. Оборотні активи

   2. 1. Виробничі запаси

   2. 2. Незавершене виробництво

   2. 3. Готова продукція

   2. 4. Грошові кошти на розрахунковий рахунок або в касі

   2. 5. Дебіторська заборгованість.

3. Витрати майбутніх періодів

Пасиви

джерела походження активів зобов’язання перед  ??? особами

1. Зобов’язання перед власником підприємства

   1. 1. Статутний капітал.

   1. 2. Резервно-страховий фонд

   1. 3. Нерозподілений прибуток

2. Забезпечення довгострокових капіталовкладень

   2. 1.  Джерела походження інвестиційного капіталу: цільові державні суми та довгострокові інвестиції

 

3. Довгострокові зобов’язання

   3. 1. Кредитування банків > 1 року

   3. 2. Інші довгострокові зобов’язання

4. Короткострокові (поточні)

 4. 1. Кредити в банку < 1р.

 4. 2. Заборгованість по заробітної плати, кредиторська заборгованість, видані векселі, заборгованість по податках

5. Доходи майбутніх періодів

 

 

15