yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Экономика

Лекція №2

Основний капітал

Основний капітал в речовій або грошовій формі вкладається у виробництво з метою формування матеріально-технічної бази – засоби виробництва, які підприємство має в власному розпорядженні обліковуються в активі балансу.

Назва основного капіталу в балансі – необоротні активи (не змінюють свою речову форму на будь-яку іншу).

Оборотній – змінює з товарної на грошову.

В економіці підприємства необоротній капітал поділяють на:

-       основні фонди (за первісною та залишковою вартістю);

-       незакінчене будівництво;

-       нематеріальні активи;

-       довгострокові капіталовкладення

Основні фонди

1. Поняття про структуру основних фондів.

2. Оцінка вартості  основних фондів.

3. Знос та амортизація.

4. Показники ефективного використання основних фондів.

1. Основні фондибудівлі, споруди, їх структурні компоненти, засоби комунікації, транспорт, силові машини-агрегати, конвеєри, будь-які інші обладнання, устаткування, меблі, засоби зчитування, обробки інформації (офісна техніка), господарський інвентар, інструменти, спецодяг, засоби захисту; земельні ділянки, багаторічні насадження; робочий скот.

Регулювання основних фондів здійснюється  законом України про оподаткування прибутку підприємств (може бути не дійсним).

Основні фонди бувають:

·        виробничі (задіяні у виконанні основних функцій підприємства з виготовлення продукції);

·        невиробничі (обслуговують соціальну функцію підприємства);

·        активні основні фонди безпосередньо виробляють продукцію;

·        пасивні – мають обслуговуючу мету.

Властивості основних фондів:

1. Незмінна фізична форма, протягом не менш ніж 1-ого виробничого циклу.

2. Вартість у зв’язку з тривалістю використання відшкодованими частинами шляхом перенесення на вартість готової продукції (процес амортизації).

При обліку основних фондів підприємець самостійно визначає тривалість роботи об’єкту, але законом регулюється питання поділу основних фондів: об’єкти вартістю < 1000 грн, навіть за умов їх використання > 1 року, можуть розцінюватися як малоцінні швидкозношувальні предмети (НШП), що дає право підприємцю миттєво компенсувати цю вартість.

2. Оцінка вартості основних фондів

ü                Первісна вартість - ціна придбання будівництва або створювання основних фондів:

1. Транспортні витрати, вартість розмитнення (мито).

2. Вартість монтажу, наладки та пробного запуску.

ü                Балансова вартість – будь-яка вартість об’єктів основних фондів, яка розрахована на окрему дату балансу.

ü                Залишкова вартість – один з видів балансової вартості основних фондів, який є результатом амортизаційних процесів.

ü                Ліквідаційна вартість – вартість, за якою основні фонди списуються з балансів (=0; <0; >0)

ü                Відновлювальна вартість – вартість об’єкту за сучасних цін (використовується при аварійних ситуаціях, випадки, передбачувані приватизаційними процесами).

ü                Ринкова вартість – формування вартості під впливом попиту та пропозицій.

3. Знос та амортизація.

Знос – це втрата фізичних здібностей , технічних характеристик, якостей об’єктів основних фондів під час функціонування.

·        фізичний – спрацювання внаслідок фізичних процесів.

·        моральний – втрата вартості:

1) під впливом НТП (науково-технічного процесу);

2) через зростання рівня продуктивності праці.

Амортизація – це процес компенсації вартості основних фондів за рахунок вартості кінцевої продукції.

 

Методи амортизації

1. Прямолінійний метод (пропорційний)

Арічна= (ОФперв.варт  – ОФ.ліквід.варт) / Термін використ

2. Зменшення залишкової вартості

Арічна= ОФзал.в.на поч.року х Норма аморт./100%

На = (1− )×100% (≈25%)

ОФзпр=10 тис.грн.

Оф з.пр.

Ар

АФ

ОФ з.кр

10000

2500

2500

7500

7500

1875

4375

5625

5625

1406

5781

4219

 

3. Прискорене зменшення залишкової вартості

Арічна= (ОФперв.варт  – ОФ.ліквід.варт) / Термін використ

На =

 

 

4. Кумулятивний

Ар= (ОФп – Офл) × Ккі (де Ккі – коефіцієнт комуляції; і= 1)

Ккі=

Кк1= (Т=5)       Кк3=

Кк2=

5. Виробничий. Базується на результатах «продуктивності обладнання»

Ар= Ва ×Nф,

                 Ва – виробнича ставка амортизації;

                 Nф – фактичний обсяг виробництва.

Ва=,

                      Nпл – річний обсяг виробництва плановий

 

Показники ефективного використання ОФ

Середньорічна вартість основних фондів:

= ОФ поч.р.+ -

Фондовіддача: Фв.= – показує, скільки створено товарної продукції за рахунок однієї грошової одиниці, вкладеної в основній капітал.

Фондоємність(місткість) Фє= – показує, скільки грошових одиниць, вкладених в основній капітал, міститься в одній грошовій одиниці товарної продукції.

 

 

Фондоозброєність – це співставлення вартості основних фондів до відповідно чисельності персоналу.

Фо= [грн/ос]

 

 

Лекція №3

Оборотний капітал

1. Поняття та структура оборотного капіталу.

2. Нормування оборотних фондів.

3. Показники ефективного використання оборотних фондів.

    Оборот для торгівельної діяльності:

Г– Т – Г'

Для виробництва грошовий оборот як певний рух має вигляд

Г– Т – В…– Т' – Г'  

(гроші-товар-процес виробництва-новий товар, зроблений на вир-ві)

Оборотний капітал – це та частина капіталу підприємства, яка задіяна як предмет праці, функціонує протягом одного виробничого циклу, протягом якого може змінювати свою форму з речової на грошову і навпаки. Завжди гроші повертаються до джерела свого виникнення.

Оборотний капітал має наступну структуру (оборотні активи):

·        оборотні фонди – безпосередньо предмети праці і їх вартісне вираження (матеріальні запаси, виробничі запаси);

-       незавершене виробництво – вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на будь-який стадії виробництва, не пройшла технічного контролю або транспортується до складу і не має ознак товару.

-       витрати майбутніх періодів – вкладання капіталу в науково-технічний розвиток підприємства з метою створення нової продукції (вдосконалення існуючої). Вартість цих розробок включають в вартість існуючої продукції.

·        фонди обігу:

-       готова продукція: на складах; транспортується, знаходиться в реалізації

-       гроші (готівкові, безготівкові) готівка – в касі підприємства; безготівкові – на розрахунковому рахунку; інкаса.

Будь-які дії з готівкою/без неї контролюються Нацбанком (через банківську систему).

-       дебіторська заборгованість(особливий вид товарних кредитів, в даному випадку підприємство надає покупцю право розрахунку після відвантаження продукції або відстрочка платежів).

 

Модель оборотних коштів

                                                  Р/Р

ГТ (готовий товар)                                        ВЗ (виробничі запаси)

ВМП (витрати майбутніх періодів)

 

НВ (незавершене виробництво)

Ліквідність – це здатність капіталу (активів) перетворюватися на готівкову форму).

Нормування оборотних фондів

Нормування – це визначення оптимально-допустимих величини оборотного капіталу, вкладеного у відповідні ресурси.

Існує багато механізмів і методів:

1. Норматив виробничих засобів – це величина в грошовій або натуральній формі, яка забезпечує безперервне виробництво на вставлені рівні продуктивності.

Фактори нормування:

-       виробнича потужність;

-       взаємодоговорні відносини з постачальником.

Виробнича потужність – це максимальний обсяг продукції, який можливо створити на власній технічній базі.

Норма формування запасів: 

Зпот.= Дпот × Тпост. ,

де Зпот - поточний запас, Дпот - добова потреба, Тпост. - термін постачання

Маса заготівки або обсяг, який необхідний для виготовлення одиниці продукції (матеріаломісткість):

Дпот=Ng×Кн, де Ng - обсяг продукції в натуральному вигляді на добу, Кн – коефіцієнт матеріалу

Зстраховий (min) – забезпечує недоторканний запас, якщо постачальник вчасно не встигає.

Зстр.= Дпот× Тз.п, де Тз.п – термін зриву поставки

Сума поточного і страхового запасів  дає нам max запас.

 

Незавершене виробництво

де

де Вп – витрати першочергові

С = Вп + В наступ.

 

 

 

Нормування готової продукції

Нормування готової продукції полягає в розрахунку часу для обробки замовлення складської або транспортної операції, а також на забезпечення певними супутніми товарами в роздрібній мережі.

Нгп = То + Ттр + Тск (норма),

де  То – оформлення заказу, Ттр – транспортні витрати часу, Тск – складські операції

Нгп' = Ціна  Нгп (норматив)'

 

Показники ефективності використання оборотних засобів

Коб = коефіцієнт оборотності

Коб = ,

де ТП – товарна продукція, РП – реалізація продукції, ЗОК – залишки оборотного капіталу (середньорічні)

 =

 

 

Приклад: дані по залишкам оборотного капіталу

 

1

2

3

4

К.р.

ЗОК тис. грн.

10

15

10

15

12

 

       ЗОКкв.1=

 

 

 =  або  або треба знайти середньо квартальні залишки

Кзакріплення = 1/ Коб. – показує вміст оборотного капіталу в 1 грн. товарної продукції (якщо >1, то ціна менше за собівартість або виробничий період >1 року)

Тоб =  [днів] – скільки триває оборот, То – тривалість обороту.

Показники ліквідності розраховуються відповідно до даних балансу, відображають покриття зобов’язань підприємства відповідними активами.

 

 

7