yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Экономика

Лекція №4

Нематеріальні ресурси та активи

1. Поняття та класифікація нематеріальних ресурсів.

2. Нематеріальні активи: поняття, оцінка вартості та амортизації

Нематеріальні ресурси

Нематеріальні ресурси – це складова капіталу, яка є результатом інтелектуальної, творчої діяльності, має економічній потенціал (за допомогою нематеріальних ресурсів отримаємо певні переваги і можливості отримання прибутку).

За класифікацією:

І Об’єкти, промислової власності (створюються для виробничої/підприємницької діяльності):

-                     винаходи (предмети, методи). Будь-який винахід має відповідний ступінь новизни. Є обмеження в часі.

-                     корисні моделі – об’єкти, які є новими за якісно-технічними характеристиками та конструктивними рішеннями.

·                   промислові зразки – нові за своїми художньо-естетичними показниками.

·                   торгівельні марки, назви, формові найменування, франчайзинг, роялті.

Франчайзинг – специфічні договори та умови передання досвіду, які за своїми якісними характеристиками надають переваги на ринку. Будується франчайзинг як асоціативні підприємства. Є компанія домінант, яка розробила продукцію, специфічні умови реалізації та умови обслуговування клієнтів. При цьому набула популярність, і така продукція є популярною для щоденного використання. Договір франчайзингу передбачає залучення нових підприємницьких структур до асоціації з компанією-домінантом. При цьому нова юридична особа повинна дотримуватися всіх умов і стандартів компанії-домінанта і за це сплачує винагороду.

Роялті – винагорода за ліцензіями або договору франчайзингу (наприклад, за можливість користування торгівельною маркою і т.п.). Замовляють у виробника певну продукцію під своїм логотипом.

Гудвіл – певна репутація та досвід компанії на ринку, яка дає переваги. Механізм розповсюдження, як асоціація.

ІІ Об’єкти інтелектуальної власності – результат художньої, мистецької, наукової діяльності, які захищаються авторськими та суміжними з цим правами.  Авторське право набувається  з моменту офіціального опублікування.

ІІІ Нетрадиційні

–       ноу-хау: автор хоче бачити підтверджене своє авторство (Соса-соla не запатентована, але ще ніхто не зміг виготовити такий самий продукт);

–       раціоналізаторська пропозиція – елементи технічних знань, досвіду для вузького кола користувачів.

–       комерційна таємниця – будь-яка інформація, яка за бажанням автора не може поширюватись.

 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи – це права власності на об’єкти нематеріальних ресурсів.

Нематеріальні активи – документально засвідчені права власності, які мають свою вартість і створюють додаткові доходи для власника.

Вартість розраховується за методами:

1. Витратний – добуток всіх витрат, які були понесені підприємством під час отримання таких прав.

2. Доходний – метод, який передбачає прогнозування отриманих доходів протягом використання таких прав.

3. Ринковий – визначає порядок формування вартості через попит та пропозицію.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється відповідно до податкового кодексу. Власник має визначати ступінь корисності і терміну використання таких активів і відносити до певних груп об’єктив амортизації.

Строки нарахування амортизації нематеріальних активів

   

Групи

Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

відповідно до правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа , але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлюючого документа

       Відмічаємо, що амортизація по НА нараховується за будь-яким з методів, викладених у пп. 145.1.5 ПКУ. Облік вартості, яка амортизується, таких активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи (п. 145.1.1 ПКУ).

Вартість об’єктів обов’язково визначається за допомогою експертної оцінки і може бути оскаржена в суді.

Міжнародні норми більш домінуючі, ніж внутрішні.

Фінансові ресурси

1. Поняття, класифікація та джерела виникнення фінансових ресурсів.

2. Інвестиційна політика підприємства.

Фінанси – це специфічні економічні відносини з приводу створення розподілу та перерозподілу і використанню грошових фондів.

Перший етап на підприємстві до створення фінансів – статутний капітал.

Структура фінансів  в Україні:

1. Державні фінанси, формування державних фондів.

2. Місцеві бюджети та фонди.

3. Фінансові ресурси юридичних та фізичних осіб.

Фінансові ресурси підприємства  - сукупність коштів, які є в наявності підприємства і забезпечую безперервний рух капіталу на виробництві.

Джерела походження фінансових ресурсів:

1. Власні – забезпечення власником підприємства результатом його діяльності.(статутний капітал, амортизаційні відрахування, прибуток)

2. Запозичені – кошти на тимчасові використання.

3. Прирівняні до власних (виникають всередині підприємства, але належать до третіх осіб).

Фінансові ресурси на підприємстві забезпечують кругообіг капіталу.

Приклад: власний капітал вкладений у виробництво забезпечує формування новоствореної продукції, виручка від реалізації якої є безпосереднім доходом і джерелом формування прибутку.

 

Формування доходу.

-         З доходу формується частина капіталу, яка забезпечує процес відтворення – амортизації.

-         ФЗП – фонд заробітної плати.

-         Податки.

-         Прибутки.

 

Капіталовкладення та інвестиції.

Капіталовкладення та інвестиції – це довгострокове вкладання капіталу у виробничу (підприємницьку) діяльність з метою отримання прибутків.

Капіталовкладення здійснюються у формі розширеного відтворення (головна мета якого якісно та кількісно оновити основні фонди підприємства). Береться більше ніж на один рік.

Інвестиції поділяються:

-         За джерелом походження капіталу:

·        Внутрішні (державні, приватні, змішані)

·        Зовнішні (іноземні)

o       Прямі – іноземні інвестиції складають до 10% необхідної суми.

o       Портфельні – понад 10% від інвестиційної вартості проекту.

-         За способом вкладання:

·        Реальні – безпосередньо з рахунку на рахунок.

o       Валові – сукупні інвестиції

o       Чисті – забезпечення лише розміру відтворення

·        Фінансові – через придбання цінних паперів.

 

 

8