yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Етика->Содержание->СПИСОК використаних джерел

Етика бізнесу

СПИСОК використаних джерел

 

Нормативні акти та документи

1.                Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000) www.globalcompact.org.ua.;

2.                Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією  Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України вiд 15.12.2008 - 2008 р.- № 93. -С. 89. –Ст. 3103. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

3.                ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) Системи управління якістю. Вимоги. Національний стандарт України.

4.                ДСТУ ISO 14001:2004. Системи керування навколишнім середовищем. Вимоги і керівництво з використання.

5.                Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

6.                Міжнародний пакт  про громадянські і політичні права//  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

7.                Декларация социального прогресса и развития. Провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1969 года // http://www.un.org/russian/documen/declarat/socdev.htm.

8.                Декларація про права на розвиток, прийнятій ГА ООН в грудні 1986 року //http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r41-128.pdf.

9.                Міжнародна організація праці: Конвенції та рекомендації, ухвалені міжнародною організацією праці. – Женева: МБП, 1999. – У 2-х т. – 2242 c.

10.           Конвенція МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», 1948 // http://zakon.rada.gov.ua

11.           Конвенція МОП № 98 «Про право на організацію і на ведення колективних переговорів», 1949 // http://zakon1.rada.gov.ua

12.           Конвенція МОП № 29 «Про примусову працю»), 1930 // http://zakon1.rada.gov.ua

13.           Конвенція МОП № 105 «Скасування примусової праці»), 1957// http://zakon1.rada.gov.ua

14.           Конвенція МОП № 138 «Про мінімальний вік для прийому на роботу», 1973 // http://zakon1.rada.gov.ua

15.           Конвенція МОП № 182 «Про найгірші форми дитячої праці»), 1999 // http://zakon1.rada.gov.ua

16.           Конвенція МОП № 100 «Про рівну винагороду», 1951 // http://zakon1.rada.gov.ua

17.           Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію (в галузі праці і занять)», 1958// http://zakon1.rada.gov.ua

18.           Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці: ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії (Женева, 18 червня 1998 року) // http://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_ukranian.pdf

19.           Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (Третье издание). - Женева, Международное бюро труда, 2001 // http: // www.ilo.org/ public/english/ employment/multi/ download/ russian.pdf

20.           Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств//  http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html -

21.           Європейська соціальна хартія (переглянута)// ВВР.- 2006. - N 43. - Cт.418

22.           Глобальна ініціатива щодо звітності (Global Reporting Initiative, GRI, 2000)

23.           Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

24.           Кодекс законів про працю України //http://www.rada.gov.ua

25.           Закон України „Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради. – 1991. – N 14. – Ст. 170.

26.           Закон України „Про колективні договори і угоди” // Відомості Верховної Ради. –  1993. – N 36. – Ст. 361.

27.           Закон України „Про професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради. – 1999. – N 45. – Ст. 397.

28.           Закон України „Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради. – 2001. – N  32. – Ст. 171.

29.           Закон України „Про оплату праці” // Відомості Верховної Ради. – 1995. – N 17. – Ст. 121.

30.           Закон України „Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 49. – Ст. 668.

31.           Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” // Уряд. кур’єр. – 2003. – № 150.

32.           Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” // Людина і праця. – 2000. – № 7. – С. 3–31.

33.           Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 23. – Ст. 121.

34.           Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – Ст. 121.

35.           Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” // Уряд. кур’єр. – 2003. – № 169.

36.           Закон України «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 року N 1862-IV вихідні дані?

37.           Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»;

38.           Положення „Про Національну тристоронню соціально-економічну раду” / Затверджене Указом Президента України від 29.12.2005 №1871 //http://www.rada.gov.ua  

39.           Кодекс поведінки державних службовців № 5585 від 02.06.2004р. вихідні дані?

40.           Концепція подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”: Затв. Указом Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742/2006 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540.

41.           Закон  України   "Про  благодійництво  та благодійні організації" від 19 вересня 1997 р. //http://www.rada.gov.ua

42.           Закон України «Про захист прав споживачів» //http://www.rada.gov.ua

43.           Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» //http://www.rada.gov.ua

44.           Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України від 29.12.2005 № 1871. //http://www.rada.gov.ua

45.           SA 8000. Соціальна відповідальність бізнесу.

46.           ohsas 18001:2007. Система стандартів професійної безпеки. Загальні вимоги з менеджменту, професійної безпеки і здоров’я організації.

 

 

 

25