yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.2. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації фінансової політики.

Финанси

3.2. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації фінансової політики.

 

Практичне втілення фінансова політика знаходить у фінансових заходах держави, які реалізуються через фінансовий механізм. Він є сукупністю способів організації фінансових відносин, які використовуються суспільством в цілях забезпечення сприятливих умов для економічного розвитку. Склад і структура фінансового механізму визначаються розвитком економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями окремої країни.

Структура фінансового механізму є доволі складною. У неї входять різні елементи і види фінансових відносин. Саме множинність фінансових взаємозв’язків зумовлює  застосування великої кількості видів, форм і методів їх організації (елементів фінансового механізму).

Держава в особі її виконавчих і законодавчих органів влади встановлює методи розподілу ВВП,  форми грошових накопичень, передбачає види платежів, визначає принципи і напрями використання державних фінансових ресурсів.

Фінансовий механізм у широкому розумінні – комплекс фінансових методів і важелів впливу на соціально - економічний розвиток. Функціонування фінансового механізму базується на організаційно правових положеннях та фінансовій інформації, які забезпечують практичне використання фінансів для досягнення визначених цілей і завдань. За допомогою встановлених державою конкретних фінансових форм і методів здійснюються розподільні та перерозподільні відносини, утворюються доходи суб’єктів економічної діяльності і відповідні фонди грошових коштів.

Фінансовий механізм у вузькому розумінні – сукупність конкретних фінансових методів та важелів впливу на формування і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення функціонування й розвитку державних структур, об’єктів господарювання і населення.

До складу фінансового механізму входять такі основні елементи:

·        фінансові методи;

·        фінансові важелі, норми і  нормативи;

·        фінансові ліміти і резерви;

·        фінансові стимули і санкції;

·        фінансовий контроль;

·        фінансове законодавство (рис.3.1).

          Фінансові методи є способом впливу фінансових відносин на господарський процес. Широко застосовуються у господарській практиці такі фінансові методи як фінансове планування, фінансове оперативне управління, фінансовий контроль, фінансове  забезпечення і фінансове регулювання.

Для ефективного використання фінансів велике значення має здійснення фінансового планування і прогнозування, нормативне оформлення вживаних способів організації фінансових відносин (податків, витрат  і ін.), контроль за правильністю застосування різних видів, форм і методів фінансових відносин.

  Залежно від особливостей окремих підрозділів економіки і на основі виділення сфер і ланок фінансових відносин, фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм суб’єктів господарювання, страховий механізм, механізм функціонування державних фінансів і інш. У свою чергу, кожна з цих сфер включає окремі структурні ланки.

         Кожна сфера і окрема ланка фінансового механізму є складовою частиною єдиного цілого. Вони взаємопов’язані і взаємозалежні. Разом з тим сфери і ланки функціонують відносно самостійно, що викликає необхідність постійного узгодження складових фінансового механізму. Внутрішня ув’язка складових ланок фінансового механізму є важливою умовою його дієвості.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що фінансовий механізм – це сукупність форм і методів, інструментів і важелів формування і використання фондів фінансових ресурсів  з метою забезпечення різноманітних потреб держави, господарюючих суб’єктів і населення.

Фінансовий механізм грає велику роль в реалізації фінансової політики держави. Сучасний фінансовий механізм покликаний не тільки створювати

                             ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 

 

Фінансові

  методи

 

Фінансові

норми  і

нормативи

 

 

Фінансові ліміти і резерви

 

Фінансові    

стимули

 

Фінансові

    санкції

 

Норматив

но-правове

забезпечення

 

Фінансове

планування

 

Ставки податків і

неподаткових

платежів

 

Фінансові

резерви

підпри-

ємств

Податкові

пільги

Санкції за порушення податкового законодавства

Конститу

ція

України

 

Фінансове

оперативне

управління

Норми

амортиза-

ційних

відрахувань

Резервний

фонд

Кабінету

Міністрів

Бюджетні

кредити

Санкції за

нецільове

використання

бюджетних коштів

Закони

України;

Укази

Президента

 

 

 

Фінансо-

вий контроль

 

Норми

витрат у

бюджетних

установах

 

Резервні

фонди

місцевих

рад

Податко-

ві каніку-

ли

Пені за

несвоєчасну

сплату

платежів

Постанови

Верховної

Ради

України

 

Фінансове   

забезпечення

 

Норми

бюджетного

забезпечення

 

Ліміти

бюджетного

фінансуван-

ня

Відсроч-

ки із

сплати

податків

Зменшення

або призупинення

бюджетного фінансування

 

Постанови і

розпорядження

Кабінету

Міністрів

України

 

Фінансове

регулюван-

ня

Розміри

дотацій,

субсидій,

субвенцій

 

Резервні

фонди ко-

мерційних

банків і

страхових

компаній

Списання

заборгованості

за подат

ками

Вилучення до

бюджету

коштів, вико-

ристаних не за призначен-

ням

Нормативні

акти

 міністерств

 

Ставки

заробітної

плати,

пенсій і

стипендій

Валютні

резерви

національ-

ного

банку

Надання

фінансової

допомоги

Відміна

наданих

 пільг

Нормативні

акти

місцевих

рад

 

Рис.3.1. Склад фінансового механізму

 

реальну фінансову базу для забезпечення економічної самостійності держави, але і забезпечувати економічне регулювання в умовах функціонування ринку і багатоукладної економіки. Розвиток нових форм фінансових відносин спричиняє   ускладнення фінансового механізму. 

 

 

15