yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание-> різних форм власності та видів діяльності.

Финанси

 різних форм власності та видів діяльності.

 

        Принципи функціонування фінансів підприємств єдині для всіх видів суб’єктів господарювання. Проте існують певні відмінності в організації фінансів, у формуванні статутного фонду (капіталу), структурі джерел фінансових ресурсів, розподілі і використанні отриманого прибутку, у взаєморозрахунках з бюджетом . Ці відмінності пов’язані з формою власності, видом діяльності, технологічними особливостями процесу виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.

          Залежно від форми власності підприємства поділяються на державні, колективні і приватні. Залежно від організаційно-правової форми  господарювання створюються орендні, акціонерні, кооперативні, колективні, сумісні, індивідуальні і інші підприємства. Особливості функціонування фінансів підприємств пов’язані, перш за все, з джерелами формування і використанням фінансових ресурсів.

           На підприємствах державної форми власності при їх створенні використовуються бюджетні кошти. Держава є власником цих коштів і лише тимчасово передає право володіння і розпоряджання ними керівництву підприємства, з яким оформлює відповідний контракт.

В той же час, в умовах ринку для підприємств навіть державної форми власності значно скорочуються  бюджетні асигнування на різні цілі. З іншого боку, у багатьох підприємств з’являються такі джерела фінансових ресурсів, як дивіденди і відсотки по цінних паперах, прибуток від участі в діяльності інших підприємств, прибуток від проведення операцій з валютою і валютними цінностями тощо. Державні підприємства як джерело фінансових ресурсів можуть використовувати банківський кредит, державні дотації тощо.             

           Прибуток, отриманий в результаті діяльності державного підприємства, є власністю держави і використовується відповідно до чинного законодавства. Держава може застосовувати і інші форми регулювання діяльності підприємств державної і комунальної власності: оподаткування, надання державних кредитів, передача майна в оренду, залучення до виконання державних програм і інші. Організація фінансів підприємств недержавної форми власності характеризується великими можливостями щодо формування і використання фінансових ресурсів. Вони можуть залучати засоби засновників підприємства шляхом випуску акцій, як пайові внески, спонсорські кошти, фінансову допомогу, як держави, так і недержавних фінансових інститутів. Результат господарської діяльності (сума отриманого прибутку) є власністю акціонерів або засновників підприємства. Після сплати податків, прибуток використовується відповідно до рішень власників підприємства.            Основною формою господарювання в ринковій економіці є акціонерне товариство. Акціонерне товариство – це організаційно-правова форма об’єднання, створена на основі добровільної угоди юридичних і фізичних осіб, які об’єднали свої фінансові і матеріальні ресурси і випустили в обіг акції з метою отримання прибутку.

           Акціонерне товариство є юридичною особою, має власну назву, статут, печатку і баланс. Відповідно до статуту воно може здійснювати будь-які види діяльності, що не суперечать чинному законодавству. У статуті, окрім видів діяльності, повинні бути вказані види акцій, що випускаються, їх номінальна вартість, кількість акцій, що придбаваються засновниками, а також відповідальність за невчасний випуск акцій.   

        Акція – вид цінних паперів, що свідчить про внесення певних коштів до складу майна акціонерного товариства і підтверджуючий право власності на частку в статутному капіталі.

          Акція дає її власникові право на отримання частини прибутку (дивіденду) від діяльності акціонерного товариства і, як правило, на участь в його управлінні.

 

          Акціонерне товариство має повну господарську самостійність у виробництві і розподілі продукції, в оплаті праці своїх працівників, у встановленні цін, в порядку  розподілу і використання чистого прибутку тощо.  

              Акціонерні  товариства  можуть бути відкритого  і закритого типів. Різниця між ними полягає в тому, що акціонерні товариства закритого типу можуть створювати обмежену кількість акціонерів, а кількість і склад акціонерів товариства відкритого типу не обмежені.

               Статутний капітал акціонерного товариства відкритого типу формується шляхом продажу акцій у формі відкритої підписки, а в акціонерних товариствах закритого типу статутний капітал створюється тільки  за рахунок внесків засновників, оскільки  в відкритий продаж акції не поступають.

          За рахунок створеного статутного капіталу в акціонерних товариствах створюються основні фонди і оборотні активи - матеріальна основа процесу виробництва.

          Здійснюючи свою діяльність, акціонерне товариство проводить  певні  витрати, отримує виручку і прибуток. Прибуток розраховується  так само, як і на підприємствах інших форм власності - у вигляді різниці між виручкою від продажу продукції (робіт, послуг) і проведеними витратами. Якщо ж витрати перевищують суму виручки (без відповідних податків), товариство зазнає збитки.                                                                                                                                        

         Отриманий прибуток використовується в першу чергу на сплату встановлених податків і платежів до бюджету. Прибуток, що залишився, вважається  чистим і розподіляється по розсуду акціонерного товариства. Частина чистого прибутку може спрямовуватись на виплату дивідендів акціонерам, на поповнення статутного фонду, до резервного фонду тощо. Розміри відрахувань від чистого прибутку  по вказаних напрямах  встановлюються  загальними зборами акціонерів товариства.

         Особливості організації фінансів визначаються також характером виробництва, тобто технологічними особливостями виробництва, тривалістю виробничого циклу, залежністю виробництва від природних або кліматичних умов. Різна фондомісткість  і матеріаломісткість деяких видів виробництва визначає структуру витрат на виробництво і реалізацію продукції, співвідношення основних фондів і оборотних коштів, а це, у свою чергу, визначає різні потреби у фінансових ресурсах. На підприємствах з тривалим виробничим циклом (суднобудування, літакобудування), а також з сезонним характером виробництва (сільське господарство) виникає потреба в додаткових фінансових ресурсах, що обумовлює залучення коштів у формі банківського кредиту.

            Особливості виробничого процесу в деяких видах підприємницьких структур впливають на швидкість обороту фінансових ресурсів, структуру грошових фондів, обслуговуючих цей процес, на взаємини підприємницьких структур з бюджетом і державними цільовими фондами.

            Дещо інший характер мають фінанси установ і організацій соціальної сфери. Установи, які фінансуються з бюджету (школи, лікарні, поліклініки, установи культури, дитячі дошкільні установи, державні органи влади і управління і ін.), називаються бюджетними. Їх фінансова діяльність пов’язана з кошторисним фінансуванням, яке полягає в забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансування. Як метод організації  фінансової діяльності кошторисне фінансування застосовується в тих сферах, де важко забезпечити  самоокупність  і прибутковість. В окремих випадках в межах одного підприємства або організації може застосовуватися одночасно кошторисне фінансування і  комерційна діяльність. Наприклад, в державних вищих навчальних закладах  навчання студентів здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і на платній основі.    

 

 

28