yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.5.Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

Финанси

6.5.Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

В процесі справляння та адміністрування податків, податкових платежів і зборів виникають суспільні відносини між державою, державними органами і платниками податків, тобто податкові відносини. Податкові відносини торкаються широкого кола питань – від розробки і закріплення форм платежу до контролю за справлянням та надходженням платежів до бюджету. Ці відносини реалізуються при здійсненні податкової роботи.

Податкова робота – це діяльність держави, її органів, платників податків у процесі правового регламентування, нарахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету.

В Україні суб’єктами податкової роботи  виступають:

-         Верховна Рада України. Вона приймає законодавчі акти в сфері оподаткування;

-         органи державної  виконавчої влади – Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів,  Державне казначейство, Міністерство економіки. Вони забезпечують дію механізмів справляння податків і податкових платежів;

-         органи податкової служби. Вони розробляють нормативно-правову базу дії законів про оподаткування, проводять роз’яснення податкового законодавства та контроль за його дотриманням, здіснюють облік платників і податкових надходжень, здійснюють нарахування та стягнення окремих податків, притягують до відповідальності порушників податкового законодавства;

-         платники податків. Вони подають податкову звітність, нараховують і сплачують податки та податкові платежі, несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.

         Основними складовими елементами податкової роботи є:

-         встановлення правової бази;

-         нарахування та обчислення податків і податкових платежів, їх облік;

-         визначення способів утримання та стягнення податків ( з джерела сплати, за платіжним повідомленням, за податковою декларацією);

-         розрахунки із бюджетом – визначення їх форм (авансові платежі, , платежі за фактом) і способів ( готівкові, безготівкові).

Правове регламентування порядку встановлення і справляння податків і зборів є основою податкової роботи. Підготовку законопроектів з питань оподаткування  в Україні здійснюють Кабінет міністрів України та Державна податкова адміністрація, а приймає закони Верховна Рада України.

         Законодавчі акти загальної і спеціальної дії в сфері оподаткування є його правовою базою. Основними законами  загальної дії є закони України «Про систему оподаткування» та «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

         Закон України «Про систему оподаткування» визначає принципи системи оподаткування, порядок встановлення податків і зборів, компетенцію органів державної влади щодо оподаткування в державі, права і обов’язки платників податків тощо. Зміни та доповнення до цього закону вносяться не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Будь які податки і збори, не передбачені цим законом, не можуть бути обов’язковими до сплати на території України.

         Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» визначає цілісну систему процедур, пов’язаних із забезпеченням  боргових зобов’язань платників податків перед державою, регулює відносини  між платниками податків, контролюючими органами та органами стягнення.

         Законодавчі акти спеціальної дії  здійснюють правове регулювання окремих податків, зборів і податкових платежів. Це закони України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про податок з доходів фізичних осіб», Декрет Кабінету міністрів «Про акцизний збір» тощо. В цих законах регламентується  порядок нарахування і сплати конкретних податків, зборів і платежів за елементами справляння.

         На основі прийнятих законів органи виконавчої влади розробляють інструктивно-методичну базу, яка забезпечує виконання законодавчих актів загальної та спеціальної дії у сфері оподаткування.

Для здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків, зборів і інших обов’язкових платежів в державі створюються контролюючі органи.

В Україні до контролюючих органів, що є суб’єктами податкового контролю відносяться:

-         установи Пенсійного фонду України – стосовно внесків до Пенсійного фонду України;

-         установи Фондів соціального страхування України -  стосовно внесків до фондів соціального страхування України;

-         митні органи – стосовно ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів, які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України;

-         податкові органи – стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених вище.

         В Україні створена Державна податкова служба як сукупність державних органів, які здійснюють адміністрування податків і податкових платежів, а також організовують і контролюють їх надходження до бюджету та державних цільових фондів. Структура органів державної податкової служби зображена на рис.6.1.

         Вищою її ланкою є  Державна податкова адміністрація України.  Державна податкова адміністрація є центральним органом виконавчої влади, відповідає рівню міністерства. Очолює її голова ДПА України, якого призначає на посаду і звільняє Президент України за поданням Прем’єр-міністра України.

       Державна податкова адміністрація України виконує такі основні функції:

·        розробка проектів податкового законодавства;

·                координування діяльності всієї податкової служби;

·                роз’яснення окремих норм законодавчих актів  про податки, інші платежі;

·        затвердження методик розрахунку податків та податкових платежів. А також форм податкової звітності;

·        контроль за діяльністю низових рівнів податкової служби;

·        прогноз, аналіз надходження податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, розроблення пропозицій щодо їх збільшення;

·        міжнародна співпраця у сфері оподаткування тощо.

Регіональна структура податкової адміністрації аналогічна системі Міністерства фінансів.

Регіональними органами є  податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі і податкові інспекції в районах, містах і районах у містах. Податкові адміністрації в областях і містах з районним поділом виконують організаційні і консультаційні функції.  Первинними ланками ДПС України є Державні податкові інспекція (ДПІ). Вони безпосередньо виконують податкову роботу.

Основними функціями ДПІ є:

-         контроль за дотриманням податкового законодавства;

-         облік платників податків і податкових платежів, їх реєстрація;

-         облік податкових надходжень до бюджету і державних цільових фондів;

-         роз`яснення правової бази щодо оподаткування платникам податків;

-         прийняття та опрацювання податкової звітності;

-         притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

-         контроль за законністю валютних операцій;

-         перевірка фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів тощо. 

Державній податковій адміністрації підпорядковані підрозділи Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі з кримінальними порушеннями в оподаткуванні  - податкова міліція. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

 

 

 

 

 

 

 

Вища ланка

 

 

 

 

 

 

Державна податкова адміністрація в АР Крим

 
Середня ланка

 

 

 

 

Державні податкові адміністрації у містах Києві та Севастополі

 

 

Державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах

 
 

Низова ланка

 

 

 

Державні податкові адміністрації в областях

 
Рис.6.1. Структура органів державної податкової служби

 

 

Основна стратегічна функція державної податкової служби – контроль за правильністю і своєчасністю надходження податкових коштів, боротьба з порушниками податкового законодавства.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.  Чому податки є основним фіскальним інструментом держави?

2.  Які функції виконують податки?

3.  Як класифікуються податки?

4.  Назвіть і охарактеризуйте основні елементи податків.

5.  Дайте визначення поняттю «Податкова система».

6.  Назвіть основні принципи побудови податкової системи.

7.  Які податки входять в податкову систему України?

8.  Охарактеризуйте основні   прямі податки.

9.  Охарактеризуйте порядок обчислення і сплати непрямих податків.

10.  Які відрахування і збори входять до складу платежів за ресурси і інших    обов’язкових платежів?

11.  Назвіть внески до цільових фондів.

12.  Назвіть основні місцеві податки і збори.

13.  Назвіть суб’єкти та основні елементи податкової роботи.

14.  Яка структура податкової служби України?

15.  Які функції виконує ДПА України?

16.  Які функції виконують ДПІ?

17.  Яке призначення податкової міліції?

 

 

 

37